Osoby z chorobami psychicznymi na rynku pracy

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1642

Osoby z chorobami psychicznymi na rynku pracy

People with mental disorders on the job market

EMILIA TRZCIŃSKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.005

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Praca jest jedną z podstawowych form działalności ludzkiej. Niestety, aż 95% pracodawców nie widzi możliwości zatrudnienia osób chorych psychicznie. Szczególnie dotyczy to osób chorych na schizofrenię, którym ciężko znaleźć pracę na jakimkolwiek stanowisku. Wynikać to może ze stygmatyzacji osób chorych psychicznie lub z wewnętrznych przyczyn tkwiących w danej osobie. Zatrudnienie pracownika z chorobą psychiczną niesie ze sobą nie tylko zagrożenia, ale także korzyści dla pracodawcy. Dla osób z chorobą psychiczną praca jest natomiast źródłem leków, ale także radości. Ma ona istotne znaczenie dla stabilizacji zdrowia psychicznego.

Abstract:
The work is one of the basic forms of human activity. Even 95% em¬ployers do not see the possibility of employment for people with mental illness. Especially for people with schizophrenia , which is hard to find a job in any position. This may be due to the stigmatization of the mentally ill or internal causes inherent in the person. Employment of an employee with a mental illness carries with is not only threats, but also benefits the employer. For people with mental illness while work is a source of fears, but also joy. It is important to stabilize mental health.

Słowa kluczowe:
choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, praca

Key words:
mental disease, mental disorder, work

Pełny tekst:
PDF – 92-107

Bibliografia:
American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (wyd. 5), Washinghton 2013.
Boguszewski R., Zdrowie psychiczne Polaków, Warszawa 2012.
Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2010.
Cybula-Fujiwara A., Merecz-Kot D., Walusiak-Skorupa J., Marcinkiewicz A., Wiszniewska M., Pracownik z chorobą psychiczna – możliwości i bariery w pracy zawodowej, „Medycyna Pracy” 2015, t. 66, nr 1, s. 57–69.
Dziwota E., Stygmatyzacja osób chorych psychicznie, „Current Problems of Psychiatry” 2014, t. 15, nr 1, s. 18–23.
Kapusta A., Pojęcie choroby psychicznej w fenomenologicznej perspektywie, „Studia Metodologiczne” 2013, nr 30.
Kaszyński H., Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy, Warszawa 2006.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Kraków-Warszawa 1998.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków-Warszawa 2000.
Omyła-Rudzka M., Stosunek do osób chorych psychicznie, Warszawa 2012.
Potrzebny J., Pedagogika Gestalt, „Rocznik Edukacji Alternatywnej” 2003, nr 1, s. 111–135.
Pużyński S., Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych, „Psychiatria Polska” 2007, t. XLI, nr 3, s. 299–308.
Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Warszawa 2007.
Rzecznik Praw Obywatelskich, Wsparcie osób chorujących psychicznie. Analiza i zalecenia, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2014, nr 8.
Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenhan D. L., Psychopatologia, Poznań 2003.
Świtaj P., Piętno choroby psychicznej, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, t. 14, nr 2, s. 137–144.
Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii, Warszawa 2011.
Netografia:
http://sjp.pwn.pl/sjp/choroby_psychiczne;2996691 (dostęp: 25.06.2016)
http://www.centrumcsr.pl/pliki/chorzy_psychicznie_insert.pdf (dostęp: 25.06.2016)

Drukuj