Opłata od posiadania psów na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 761

Opłata od posiadania psów na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego

Fee for dog ownership on the example of Kujawsko-Pomorskie municipalities

ROBERT KWAŚNIEWSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

MAGDALENA JURCZUK

ISSN 1896-8147

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.009

Streszczenie:
Artykuł poświęcony został omówieniu specyficznej daniny publicznej obowiązującej w polskim systemie podatkowym, jaką był kiedyś podatek, a dziś już opłata od posiadania psów. W publikacji w sposób kompleksowy omówiono konstrukcję prawną opłaty zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych drogą elektroniczną w gminach województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają na swoim obszarze omawianą opłatę. Celem badania było ustalenie, czy opłata od posiadania psów w tych gminach generuje koszty, dochody, czy też osiągnięte dochody wystarczają tylko na pokrycie kosztów związanych z poborem tej opłaty. Autorka badania dążyła do odpowiedzi na pytanie, czy ta danina publiczna pełni typową funkcję fiskalną, czy też jej występowanie ma podłoże o charakterze wychowawczym bądź kompensacyjno –odszkodo-wawczym. Artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych, dostępnej literatury przedmiotu oraz przy wykorzystaniu orzecznictwa sądów administracyjnych. Ponadto przedstawiono wyniki badań empirycznych, które stanowiły istotną część pracy magisterskiej Magdaleny Jurczuk o takim samym tytule jak poniższy artykuł.

Abstract:
The article is about the specific public levy that existed in the Polish tax system as a tax. Nowadays it is the fee for dog ownership. The publication is about legal fees in accordance to the regulations on local taxes and fees contained in the Act of 12 January 1991 and presents the results of empirical research conducted electronically in the municipalities of Kujawsko-Pomorskie, which have discussed fee on their area. The aim of the study was to determine whether the charge of having dogs in these municipalities generate costs, revenues, or income achieved sufficient only to cover costs associated with the collection of the fee. The author of the study has sought to answer the question whether this public tribute functions as a typical fiscal fee or its occurrence is based on educational or compensating role. This article is based on the analysis of legal acts, the available literature and using case law of administrative courts. Moreover, the authors presented the empirical research taken from Ms Magdalena Jurczuk thesis titled as this article.

Słowa kluczowe:
opłaty lokalne; opłata od posiadania psów; opodatkowanie psów

Keywords:
local fees; the fee for dog ownership; dogs taxation

Pełny tekst:
PDF 51-71

Literatura:
Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.
Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008.
Ciąglewicz-Miśta A., Ciąglewicz N., Talik A., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Projekty uchwał. Orzecznictwo, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2011.
Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Lex, Warszawa 2012.
Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Temida 2, Białystok 2013.
Kosikowski C., J. Matuszewski J., Opodatkowanie posiadania psów czyli płacz ze śmiechu wokół budy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wantoch-Rekowski J., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2013.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
Michta D., Pankrac L., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Orzecznictwo, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
Politowicz J., Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów, [w:] Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.

Drukuj