Opieka pielęgniarska nad pacjentką z raną przewlekła w warunkach domowych

 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 3510

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z raną przewlekłą w warunkach domowych

Nursing care of a patient with a chronic wound in the home

TERESA MIŁKOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.005

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Owrzodzenie żylne podudzia stanowi duży problem terapeutyczny i pielęgnacyjny wśród populacji osób dorosłych. Opieka nad chorym z raną przewlekłą powinna być prowadzona przez wykwalifikowany personel w sposób systematyczny i zaplanowany – jest to możliwe, w sytuacji objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową. Leczenie miejscowe owrzodzenia należy prowadzić zgodnie ze strategią TIME, z wykorzystaniem specjalistycznych opatrunków przyspieszających proces gojenia tkanek. Systematyczna ocena stanu owrzodzenia przez wykwalifikowaną w leczeniu ran pielęgniarkę, pozwala na szybką reakcję polegającą na dostosowaniu postępowania terapeutycznego do aktualnego stanu klinicznego. Intensywna opieka pielęgniarska w opisywanym przypadku pozwala na podjęcie decyzji o odstąpieniu od amputacji objętej owrzodzeniem kończyny dolnej, co niewątpliwie wpływa korzystnie na jakość życia opisywanego chorego.

Abstract:
Venous leg ulcer is a big therapeutic and care problem among the adult population. Looking after the patients with a chronic wound should be carried out by qualified personnel in a systematic and planned manner – it is possible, in a situation of providing the patient with long-term nursing home care. Local treatment of ulcers should be carried out in accordance with the strategy of TIME, with the use of specialized dressings accelerating the healing process of tissues. Systematic assessment of ulcers by a nurse qualified in wound healing allows for quick reactions involving the adjustment of therapeutic procedures according to the current clinical condition. Intensive nursing care in our case, allows to decide to withdraw from the amputation of the lower limb covered with ulcers, which undoubtedly positively affects the quality of life of the patient in question.

Słowa kluczowe:

rana przewlekła, opieka pielęgniarska długoterminowa, aktywne opatrunki, owrzodzenia żylne, leczenie miejscowe

Keywords:

chronic wound, long-term nursing care, active dressings, venous ulcers, local treatment

Pełny tekst:
PDF 75-86

Bibliografia/Bibliography:

   

 1. Jawień A, Szewczyk MT, Kaszuba A i wsp. Wytyczne Grupy Ekspertów w sprawie gojenia owrzodzeń żylnych goleni. Leczenie Ran 2011;8:59–80.
     
 2. Negus D, Coleridge Smith PD, Owrzodzenia podudzi – diagnostyka i leczenie. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2006.
     
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2013 poz. 1480 ze zm.).
     
 4. Zarządzenie nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
     
 5. Szewczyk MT, Jawień A, Leczenie ran przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
     
 6. Bartoszewicz M, Junka A, Leczenie miejscowe rany przewlekłej objętej procesem infekcyjnym w świetle obowiązujących wytycznych. Leczenie Ran 2012;9(3):93–97.
     
 7. Bartoszewicz M, Junka A, Biofilm Based Wound Care: strategia leczenia ran przewlekłych objętych procesem infekcyjnym wywołanym przez drobnoustroje w formie biofilmowej. Leczenie Ran 2012;9(1):1–6.
Drukuj