Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem zależności alkoholowej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 6857

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem zależności alkoholowej

Nursing care for a patient with alcohol dependency syndrome

MARIOLA RYBKA, LIDIA JANKOWSKA, JOANNA PRZYBYLSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.005

ISSN: 245-1846

Streszczenie:
Wstęp.Polska zajmuje czołowe miejsce w spożyciu alkoholu. Konsumpcja wykazuje tendencje wzrostową w porównaniu z początkiem lat 90 XX wieku. Alkoholizm niesie ze sobą wiele problemów społecznych, psychologicznych oraz zdrowotnych. Jest chorobą, która może dotykać wiele osób nieświadomych swojego stanu.
Cel. Celem pracy jest przedstawienie na podstawie studium przypadku wybranych problemów występujących u osoby uzależnionej od alkoholu.
Opis przypadku. Pacjent lat 35. Przytomny z raną głowy, pamięta okoliczności zdarzenia, zgłasza bóle głowy, uporczywe drżenia oraz lęk. W wywiadzie od wielu lat uzależniony od alkoholu, wcześniej leczony psychiatrycznie z powodu zespołu abstynencyjnego w przebiegu choroby alkoholowej. zdezorientowany co do miejsca i czasu, przy zachowaniu własnej tożsamości, z nieco obniżonym nastrojem.
Dyskusja. Tematem dyskusji jest diagnostyka oraz etapy rozwoju choroby alkoholowej. Został również poruszony temat czynników środowiskowych prowadzących do uzależnienia
Wnioski. 1. Nowoczesny wzorzec postępowania pielęgniarstwa psychiatrycznego realizowany jest w oparciu o zasady podmiotowego traktowania chorego poprzez uczestnictwo w procesie leczenia
2. Kluczową sprawą w opiece nad pacjentem z ZZA jest właściwa komunikacja terapeutyczna, ukazanie autentyczności, otwartości, życzliwości oraz zrozumienia.

Abstract:
Introduction.Poland occupies a leading position in alcohol consumption. Consumption shows an upward trend compared to the beginning of the 1990. Alcoholism has many social, psychological and health consequences. It is a disease that can affect many people who are unaware of their condition.
Aim. The aim of the work is to present a case study of selected problems of a person addicted to alcohol.
A case report. Patient at the age of 35 , conscious, head injury he remembers the circumstances of the incident, reports headaches, persistent tremors and anxiety.Medical history shows long-term alcohol addiction, previously treated psychiatrically because of withdrawal syndrome in the course of alcoholism. Confused about the place and time, while maintaining his own identity, with a slightly lowered mood.
Discussion. The topic of discussion is diagnostics and stages of alkohol disease development. The topic of environment al factors leading to addiction Has also been addressed.
Conlusions. 1.The modern pattern of psychiatric nursing is based on the principles of patient treatment through participation in the treatment process. 2. The key issue in the care of the patient with mediastinum is proper therapeutic communication, showing the authenticity, openness, kindness and understanding.

Słowa kluczowe :
uzależnienie od alkoholu, opieka pielęgniarska, edukacja, abstynencja

Keywords:
addiction to alcohol, nursing care, education, abstinence

Pełny tekst:
PDF 86-105

Bibliografia/Biblography:
1.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/uzaleznienie, 19.04.2018.
2.Cierpiałkowska L., Ziarko M.: Psychologia uzależnień-alkoholizm.Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2010.
3.Górna K.: Pielęgniarstwo psychiatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012,27-28.
4.Cierpiałkowska L.: Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka. Wyd. naukowe UAM, Poznań, 2000.
5.Frąckowiak M, Motyka M.: Problemy Hig Epidemiol. Zespół zależności alkoholowej. 2015,96 (2).

Drukuj