Ograniczona wartość poznawcza finansów jednostek samorządu terytorialnego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 851

Ograniczona wartość poznawcza finansów jednostek samorządu terytorialnego

Limited cognitive value of budgets and budget reporting of local government units

DANIEL JUREWICZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku/Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.030

Streszczenie:
Ekonomia jest nauką, od której oczekuje się dużej precyzji oraz konkretnych odpowiedzi dotyczących istoty otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej, jak również zdolności predykcyjnych. Jest ona również nauką bazującą na badaniu pewnych regularności i prawidłowości. W warunkach dynamizacji przemian narastają trudności w ich identyfikowaniu, co przemawia za zmianą podejścia na rzecz analizy jakościowej. Trzeba więc poszukiwać języka, procedur badawczych oraz modeli umożliwiających pokazanie wszystkich stron działania gospodarki i jej składowych we wszystkich wymiarach bytu ludzkiego - zarówno w odniesieniu do zmian ilościowych, jak i jakościowych. Miary zjawisk ekonomicznych mają swoje wady oraz mogą być podatne na interpretacyjne manipulacje. Trzeba mieć więc nie tylko techniczne umiejętności obracania statystykami, lecz również wiedzieć, co się widzi. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie niedoskonałości danych ilościowych zawartych w budżetach oraz sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

Abstract:
Economics is a science that expects high precision and concrete responses to the essence of the economic reality surrounding us as well as predictive capabilities. It is also a science based on the study of certain regularities and regularities. With the dynamics of change, the difficulty in identifying them is growing, which is in favor of a change in approach to qualitative analysis. Therefore, it is necessary to look for language, research procedures and models to show all sides of the economy and its components in all dimensions of human existence - both quantitative and qualitative. Measures of economic phenomena have their drawbacks and may be susceptible to interpretative manipulations. So you have to have not only the technical ability to turn statistics, but also know what you see. The purpose of this paper is to indicate the imperfection of quantitative data included in budgets and budget reporting of local government units.

Słowa kluczowe:
finanse publiczne, jednostki samorządu terytorialnego

Keywords:
public finance, local government

Pełny tekst:
PDF – 76-91

Bibliografia:

Babczuk A., 2012, Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego, Finanse Komunalne nr 9, s. 5-16.
Curulis, (2014), Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce, http:/curulis.pl/pliki/wiedza/20141030_raportspolkikomunalne_v13.pdf.
Czempas J., 2013, Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Główny Urząd Statystyczny, 2015, Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2016.
Jurewicz D., Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2, s. 231-249.
Kamela-Sowińska A., Sekurytyzacja jako metoda oddłużenia polskich szpitali, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67, s. 911-920.
Kołodko G.W., Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 39, s. 26-37.
Mączyńska E., Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, „Biuletyn PTE” 2011, nr 2, s. 35-47.
Ministerstwo Finansów, (2004-2014), Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych. Biuletyny Kwartalne za lata 2003-2013, Warszawa.
Pietrzak B., Woźniak, B., Instytucjonalne aspekty konsolidacji finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2014, nr 8, s. 93-109.
Ratajczak M., Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 2, s. 259-271.
Tkocz-Wolny K., Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości sektora publicznego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 4, s. 841-850.
Wakuła M., Standaryzacja rachunkowości budżetowej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2, s. 235-241.
Woźniak M. G., O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 41, s. 195-213.
Ziółkowska W., Wybrane aspekty konsolidacji fiskalnej w sektorze general government, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 6 cz. 2, s. 5-16.

Drukuj