Odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - charakterystyka oraz skutki dla rolników w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 772

Odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – charakterystyka oraz skutki dla rolników w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych

Compensation for the establishment of the easement of transmission – characteristics and effects for farmers in the tax on goods and services and income tax on natural persons

MAREK SŁUPCZEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN 1896-8147

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.010

Streszczenie:
Treść artykułu stanowi zagadnienie skutków podatkowych dla rolników związanych z otrzymanym wynagrodzeniem za ustanowienie służebności przesyłu. Wynagrodzenie to z reguły cechuje się odszkodowawczym charakterem, gdyż rolnik zmuszony jest znosić obecność urządzeń przesyłowych na swoim gruncie, a także korzystanie z niego przez przedsiębiorcę w zakresie wynikającym z umowy czy też orzeczenia sądu. Umożliwienie przedsiębiorcy dostępu do instalacji potęguje bowiem dolegliwości związane z pozoru biernym obciążeniem nieruchomości , lecz stanowi szansę na uzyskanie znacznego wynagrodzenia. W zależności od wielu czynników odszkodowanie to może korzystać ze zwolnienia na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też – w najgorszym wypadku - podlegać opodatkowaniu na gruncie obydwu ustaw. Konsekwencje ekonomiczne w przypadku zwolnienia z opodatkowania są bardzo łatwo dostrzegalne. Zwolnienie z opodatkowania skutkuje pozostawieniem do dyspozycji rolnika większej ilości środków, które może przeznaczyć na dywersyfikację źródeł przychodów, zwiększenie areału lub też unowocześnienie, a tym samym usprawnienie procesu wytwórczego, co również zyskuje bezpośrednie przełożenie na poprawę sytuacji ekonomicznej rolnika.

Abstract:
The article concerns the question of tax consequences associated with the consideration received for the establishment of transmission easements for farmers. This wages is usually similar to damages, because the farmer is forced to endure the presence of transmission devices on its soil, and its use by the entrepreneur weight range resulting from the contract or the court ruling. Allowing the entrepreneur to access the installation is enhanced, because the symptoms of seemingly passive load of real estate, but a it is also a chance to get a substantial salary. Depending on many factors, compensation may benefit from an exemption on the ground of income tax and value add tax, as well as – in the worst case, may be taxed on the basis of both the statutes. Economic consequences in the event of dismissal of taxation are very easily visible. Exemption from taxation results causes, that farmers are able to make available more resources, which can be used to diversify sources of income, increase of farmlands or modernization, thereby innovating the manufacturing process, which gets a direct impact on improving the situation of farmer economics.

Słowa kluczowe:
służebność przesyłu; opodatkowanie rolnicy; skutki podatkowe służebności

Keywords:
easement of transmission; taxation of the farmer; tax effects of easement

Pełny tekst:
PDF 73-87

Literatura:
Biernacki M., Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe – kolaż prawniczy, „Rejent, Miesięcznik notariatu polskiego”, 2010, nr 4 (228).
Burian B., Gołębiowski K., „Komentarz do art. 285 Kodeksu cywilnego”, [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, 2016.
Dzwonkowski H., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis 2016.
Lewandowski P., Służebność przesyłu w prawie polskim, Warszawa 2014.
Michalik T., Komentarz do ustawy o VAT, Warszawa 2016 r.
Poczta W., Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej, Powszechny spis rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
Rakoczy B., Służebność przesyłu w praktyce, LexisNexis, Warszawa 2012.
Zubrzycki J., Leksykon VAT, Unimex. Wrocław, 2015.

Drukuj