Od redakcji XIV(4)2018

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 929

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.026

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]


Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.

Przestrzenią takiego dialogu jest kolejny, składany właśnie na Państwa ręce numer Zbliżeń Cywilizacyjnych, w którym przedstawiamy teksty odwołujące się do różnych obszarów wiedzy, prowokujące do stawiania rozmaitych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi.

Numer rozpoczyna artykuł Mateusza Maciejczuka, Konrada Wnorowskiego oraz Mateusza Olchanowskiego pt. „Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży w prawie Unii Europejskiej”, stanowiący kontynuację rozważań nad problematyką bezpieczeństwa zainicjowanych w poprzednim numerze Zbliżeń. Znajdujemy w nim usystematyzowaną analizę rozporządzeń, dyrektyw oraz decyzji zogniskowanych na ochronę dzieci i młodzieży przed cyberprzemocą. W dalszej części opracowania Autorzy omawiają również potencjalne skutki funkcjonowania tzw. „pakietu” na rzecz cyberbezpieczeństwa, który od dłuższego czasu jest przedmiotem debaty publicznej. W podsumowaniu zawarte zostały wnioski wypływające z analizy prawa unii europejskiej, którym jest m.in. postulat wzmocnienia systemowej synergii na poziomie instytucjonalnym oraz normatywnym.

Problem szeroko pojętego bezpieczeństwa jest również przedmiotem kolejnego artykułu pt. „Państwa skandynawskie wobec zagrożeń społecznych i politycznych związanych z imigracją”. Jego Autor Marcin Wysocki, wskazuje na migrację jako efekt głębokich przemian zachodzących w XXI wieku, który jest jednocześnie wyzwaniem o charakterze geopolitycznym. Posiłkując się przykładem państw skandynawskich Autor omawia główne zagrożenia wynikające z imigracji dla bezpieczeństwa społecznego i politycznego. W dalszej części opracowania przedstawione zostały propozycje działań minimalizujących tego rodzaju niebezpieczeństwa.

Artykuł Marka Ręklewskiego zatytułowany „Próba delimitacji obszaru metropolitalnego na przykładzie Bydgoszczy i Torunia z zastosowaniem metod taksonomicznych” w sposób szczególny zainteresuje samorządowców i badaczy zajmujących się problematyką obszarów metropolitalnych w Polsce, zwłaszcza w aspekcie metodologicznym. Autor dokonał w nim empirycznej identyfikacji obszaru metropolitalnego w województwie kujawsko-pomorskim dla miast Bydgoszczy i Torunia. Uzyskane wyniki delimitacji posłużyły do porównania z formalnie istniejącym Bydgosko-Toruńskim Obszarem Metropolitalnym (B-TOM).

Wyrazem poszukiwania języka, procedur badawczych oraz modeli umożliwiających pokazanie wszystkich stron działania gospodarki i jej składowych we wszystkich wymiarach bytu ludzkiego - zarówno w odniesieniu do zmian ilościowych, jak i jakościowych jest artykuł Daniela Jurewicza pt. „Ograniczona wartość poznawcza finansów jednostek samorządu terytorialnego”. Wynikami swojej analizy Autor dowodzi niedoskonałości poznawczej danych ilościowych, szczególnie w odniesieniu do podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji - Jego zdaniem - znaczna część kategorycznych twierdzeń wyrażanych w piśmiennictwie opierających się na danych pochodzących z budżetów oraz sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego może okazać się nieuzasadniona.

Rozważania zawarte w kolejnym artykule „Bezpieczeństwo Polski – wymiar globalny, regionalny oraz krajowy. Wybrane zagadnienia” odnoszą się do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. Autorka tego opracowania - Justyna Adamczyk - koncentruje swoją uwagę na trzech głównych wymiarach tego bezpieczeństwa. Z przeprowadzonych w tym opracowaniu rozważań wypływa wniosek, że zagadnienia odnoszące się do wymiaru globalnego, regionalnego oraz krajowego przenikają się, a samo pojęcie bezpieczeństwa jest rozumiane szeroko. Autorka zwraca uwagę na systemowość analizowanego dokumentu, która polega na budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami bezpieczeństwa.

W ostatnim artykule, zatytułowanym „Podmiot uprawniony do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni publicznej” Izabela Bagińska omawia regulacje prawne dotyczące nawiązywania i rozwiązywania wybranego stosunku pracy w środowisku akademickim oraz przedstawia poglądy, jakie w tym zakresie zostały wyrażone w orzecznictwie. Autorka w sposób szczegółowy charakteryzuje główne kontrowersje związane z umocowaniem prorektora właściwego do spraw kadr do złożenia w imieniu rektora oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem z pracownikiem zatrudnionym w uczelni publicznej.

Serdecznie zapraszamy do lektury tego numeru z nadzieją, że zawarte w nim artykuły staną się inspiracją do dalszego dialogu na łamach naszego czasopisma.


                                                                                                                   Redakcja

Drukuj