Od redakcji XIII (4) 2017

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 826

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.021

Od redakcji

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.
Zgodnie z profilem czasopisma bieżący numer Zbliżeń Cywilizacyjnych poświęcony został szerokiemu spektrum zagadnień. Odnaleźć tu można problematykę funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, zagadnienia etosu nauki we współczesnym świecie (na podstawie analizy przykładu jednej z fińskich uczelni), czy dyskusję nad sensem i możliwościami pracy resocjalizacyjnej z osobami skazanymi za seryjne morderstwa. Na łamach numeru są rozważania ukazujące wpływ zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych na kierunki politycznego rozwoju Korei Południowej, dyskusja poświęcona zagadnieniu płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nieaktywnych zawodowo, analiza roli samorządu terytorialnego w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE. Staramy się, by nie zabrakło artykułów recenzyjnych – w bieżącym numerze odnaleźć można analizę monografii będącej pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pierwszym tekstem jest artykuł Agnieszki Szpak zatytułowany „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – aktualne wyzwania”. Autorka koncentruje swoje rozważania wokół determinantów procesu kształcenia, które pozwalają na odnajdywanie nowych metod wspomagających efektywność uczenia się i nauczania. Rozważania te osadzone są w dyskursie na temat możliwości uczenia się i wsparcia tego procesu, w odniesieniu do uczniów z trudnościami w nauce, uczniów obarczonych niepowodzeniem szkolnym.
Pozostając w problematyce niepełnosprawności przechodzimy do kolejnego artykułu („Aktywność społeczna i kariera zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo”) autorstwa Angeliki Pawlaczyk. Autorka postanowiła ukazać przykład osoby niepełnosprawnej, która pomimo swoich ograniczeń nie porzuca swoich pasji i możliwości rozwoju.
„Etos nauki – między klerkowskim a eksperckim modelem nauki” autorstwa Katarzyny Grzesiak to trzeci artykuł, który ukazał się w niniejszym numerze czasopisma. Celem, jaki postawiła sobie autorka, była chęć ukazania zmian jakie dokonały się w pojmowaniu zadań uczelni oraz roli uczonych. Zmiany te autorka nazywa przejściem od klerkowskiego do eksperckiego modelu nauki, akcentując jednocześnie, że każdy z modeli charakteryzuje się odmiennym zestawem norm i hierarchii wartości. Swoje rozważania autorka dokumentuje przykładem Abo Akademii w Vaasa w Finlandii.
„Seryjne zabójstwo w ujęciu resocjalizacji” to tekst Mateusza Cabana, w którym autor charakteryzuje najpierw podstawowe pojęcia, istotne z punktu widzenia podjętego tematu, by później poddać analizie zagadnienie motywacji jaka przyświeca seryjnym zabójcom w ich działaniach. Swoje rozważania autor osadza w procesie socjalizacji (z istotnym wpływem dzieciństwa), który może dostarczać bodźców do podejmowania zachowań kryminalnych w przyszłości. Autor podejmuje również dyskusję na temat możliwości oddziaływań resocja-lizacyjnych względem sprawców seryjnych zabójstw.
Dominik Wróblewski to autor kolejnego artykułu („Wyzwania konserwatywnej polityki rządu Lee Myungu-baka na przykładzie antyamerykańskich protestów przeciwko importowi wołowiny do Korei”). W swoim opracowaniu ukazuje sytuację z 2008 roku, kiedy to administracja Lee Myung-baka musiała zmierzyć się z masowymi protestami przeciwników zniesienia ograniczeń w imporcie amerykańskiej wołowiny. Celem artykułu jest próba pokazania, w jaki sposób czynniki kulturowe, ekonomiczne i narodowe mogą determinować kierunki politycznego rozwoju państwa.
W artykule Anny Kłudkowskiej, zatytułowanym „Problematyka płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne przez osoby nieaktywne zawodowo”, autorka odnosi się do niezbywalnego prawa każdego obywatela do ochrony życia i zdrowia. Ta teza stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań nt. świadczeń zdrowotnych i wynikającego z nich obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Prawa te i obowiązki obywateli stały się przyczynkiem do rozważań na temat świadczeń i opłaconych składek w odniesieniu do osób, które przestały być aktywne zawodowo.
Autorzy kolejnego artykułu („Rola jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE”), Robert Musiałkiewicz oraz Sylwia Sobczak, skoncentrowali swoje rozważania wokół różnych modeli systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach UE, podejmując w szczególności zagadnienie roli władz lokalnych i regionalnych w owych systemach. Ich analizy dotyczą zarówno stopnia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, jak i zakresu kompetencji, zasad finansowania, odpowiedzialności i funkcji normatywnej.
Numer zamyka artykuł recenzyjny autorstwa Jacka Wantoch-Rekowskiego, w którym analizie i ocenie poddana została monografia pod redakcją naukową Katarzyny Święch-Kujawskiej, „Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny”. Praca ta jest podsumowaniem konferencji naukowej, która miała miejsce w Szczecinie. Autor nie omawia wszystkich szesnastu artykułów, tylko koncentruje się na wybranych tekstach, jednak w taki sposób, by ukazać zakres tematyczny całego opracowania, z jednoczesnym wyróżnieniem poszczególnych obszarów. Podejmowana analiza ma wymiar analizy krytycznej, która ma stać się przyczynkiem do dalszego dyskursu wokół podjętej problematyki. W konkluzji autor uznaje recenzowaną monografię za ważne dokonanie naukowe, przede wszystkim w obszarze zagadnień dotyczących rodziny oraz zadań i finansów gmin.
Gorąco zapraszamy zarówno do lektury tego numeru „Zbliżeń Cywilizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numerów naszego kwartalnika!


Redakcja

Drukuj