Od redakcji XII (3)/2016

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 751

ISSN: 1896-4087
DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.014


Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]


Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w lu¬dziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.
Wspólnym mianownikiem tekstów, które składają się na bieżący numer „Zbliżeń Cywilizacyjnych” są pytania i próby odpowiedzi wią¬żące się w dialog o celach i wymiarach oddziaływania człowieka na człowieka – w tak rozmaitych kontekstach jak rozmaity jest świat ludz¬kich relacji. Pierwszy artykuł – „Patriotyzm według Józefa Marii Bocheńskiego” – autorstwa Łukasza Cieślakowskiego, stanowi analizę poglądów dwudziestowiecznego filozofa i dominikanina na temat istoty miłości do Ojczyzny. Znajdujemy w nim uzasadnienie poj¬mo¬wania patriotyzmu jako wartości połączonej z moralnością człowieka, a także jako jednej z postaw regulujących stosunki jednostki z naro¬dem. Marcin Kochanowski w tekście „Kompetencje społeczne a ryzyko w sporcie” prezentuje wyniki przeprowadzonych przez siebie badań na temat czynników, które determinują proces decyzyjny zawodników sportów drużynowych. Kompetencje społeczne, w tym np. umiejęt¬ność współpracy, ukazuje tym samym jako element współdecydujący o sukcesie w sporcie. Odwrotną relację między sportem a jakością funkcjonowania jednostki ukazuje czytelnikom Anna Nowak w arty¬kule „Rola aktyw¬ności ruchowej w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Tu ruch ukazany jest jako podstawowy czynnik roz¬wo¬ju człowieka oraz sposób na podnoszenie jakości jego życia. Kon¬ty-nuację rozważań nad metodami wspierania rozwoju i rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych stanowi tekst Wiktorii Kabat zatytułowany „Nauczanie przez sztukę jako metoda wychowawcza i terapeutyczna dzieci zdrowych oraz dotkniętych niepełnosprawno¬ścią intelektualną”. Autorka przypomina w nim o wszechstronności arteterapii oraz o tym, jak stymulująco twórczość oddziałuje na różne obszary rozwoju dziecka. Ważnym wątkiem w artykule „Zatrudnienie skazanych w świetle danych statystycznych na przykładzie Zakładu Karnego w Inowrocławiu w latach 2011-2015” Doroty Kanarek-Lizik są z kolei terapeutyczne i resocjalizujące właściwości pracy. Choć tekst ma charakter głownie sprawozdawczy, to jednak Autorka wyraźnie za¬znacza, że kontekstem, w jakim przytacza dane o zatrudnieniu osa¬dzonych jest świadomość znaczenia pracy dla kształtowania u nich społecznie pożądanych postaw. Wątek penitencjarny obecny jest także w zamykającym ten numer Zbliżeń Cywilizacyjnych debiucie Karoliny Rożko zatytułowanym „Kara śmierci jako aktualny dylemat w opinii mieszkańców Włocławka i okolic”. Autorka (obecnie absolwentka PWSZ we Włocławku) prezentuje w nim wyniki przeprowadzonych przez siebie badań, poprzedzając je rekonstrukcją fenomenu kary głów¬nej, omówieniem jej historii, genezy, aspektów filozoficznych i religijnych.
Gorąco zapraszamy zarówno do lektury tego numeru „Zbliżeń Cywilizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numerów naszego kwartalnika!


Redakcja

Drukuj