Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1447

Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego

Civil protection in the national security system

EWA JAKUBIAK

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.005

Streszczenie:
W wielu pracach z zakresu nauki bezpieczeństwa starano się określić, czym jest system ochrony ludności w Polsce, stworzyć jego definicję oraz wskazać istotę. Wieloznaczność pojęcia ochrony ludności powoduje rozmycie znaczeniowe tego terminu. System ochrony ludności w Polsce jest obecnie w fazie głębokich przeobrażeń. Podstawą prawną jego działania jest wiele fragmentarycznych regulacji, spośród których część uchwalona została jeszcze w Polsce Ludowej. Celem artykułu jest ukazanie definicji ochrony ludności w literaturze przedmiotu oraz określenie pozycji ochrony ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego.

Abstract:
In many works in the field of security science, attempts were made to determine what the system of civil protection in Poland is, to create its definition and indicate the essence. The system of civil protection in Poland is currently in a phase of deep transformations. The legal basis for its operation is many fragmentary regulations, some of which were adopted in the time of People's Republic of Poland. The aim of the article is to present the definition of civil protection in the literature on the subject and to determine the position of civil protection in the national security system.

Słowa kluczowe:
system, ochrona ludności, bezpieczeństwo

Keywords:
system, civil protection, security

Pełny tekst:
PDF – 82-99

Bibliografia:
Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Arte, Biała Podlaska 2012.
Gołębiewski J., Gotowość kryzysowa państwa, czyli jak sprostać zagrożeniom, „Wiedza Obronna TWO” 2009, nr 2, 2004.
Jakubczak R., Skrabacz A., Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
Kalinowski R., Obrona cywilna w RP, [w:] J. Kunikowski (red.), Przygotowanie obronne społeczeństwa, Wyd. Bellona, Warszawa 2001.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
Kitler W., Ochrona ludności jako podstawowa misja bezpieczeństwa narodowego, [w:] A. Skrabacz (red.), Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny. Konferencja z okazji 61. rocznicy podpisania Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2010.
Kitler W., Powszechna ochrona ludności w świetle ustaleń międzynarodowych, „Zeszyt Problemowy. Towarzystwo Wiedzy Obronnej”, 2001, nr 1.
Kuriata R., Wybrane problemy zarządzanie kryzysowego, [w:] Z. J. Szczakowski (red.), Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od teorii do praktyki, tom I, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2004.
Majchrzak D., Michailiuk B., Denysiuk J., Korelacja systemu ochrony ludności z systemem zarzadzania. Praca naukowo badawcza, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2016.
Michailiuk B., Podsystem ratownictwa i ochrony ludności, „Zeszyty Naukowe AON” 2013, nr 4 (93).
Socha R, Podstawowe problemy ochrony ludności – aspekt teoretyczny, [w:] R. Zboina, B. Wiśniewski (red.), Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2014.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014.
Szmitkowski P., System ochrony ludności w Polsce – historia i współczesność, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik” 2012, nr 4.
Wiśniewski B., Zalewski S., (red.), Bezpieczeństwo RP w ujęciu systemowym, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2006.
Zieliński K., Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie katastrof i klęsk żywiołowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
Znamierowski C., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

Drukuj