Ocena wiedzy i zachowań społecznych powiatu bełchatowskiego na temat HIV i AIDS

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1349

Ocena wiedzy i zachowań społecznych powiatu bełchatowskiego na temat HIV i AIDS
Assessment of knowledge and social behaviour of Bełchatów district on HIV and AIDS

IWONA DYLAK, BOGUSŁAWA SERZYSKO

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.008

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. W dzisiejszych czasach problem HIV/AIDS jest bardzo istotny. Mimo, że mamy w Polsce bardzo dobry dostęp do leczenia HIV/AIDS, bez żadnych finansowych ograniczeń, nadal problemem jest wzrost zakażeń wirusem HIV. Społeczeństwo, a zwłaszcza ludzie młodzi nie mają podstawowej wiedzy na temat HIV/AIDS i nie odnoszą do siebie możliwości zakażenia. Wpływa na to wzrost ryzykownych zachowań seksualnych, zażywanie substancji psychoaktywnych, a także zbyt niskie poczucie zagrożenia zakażenia HIV. Medycyna nadal nie zna leku, który całkowicie eliminuje wirusa z organizmu. Statystyki są niepokojące, pokazują, że każdego dnia w Polsce dwie osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Wśród społeczeństwa wyraźnie widać niechęć do wykonywania testów na obecność wirusa HIV.
Cel. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy społeczeństwa powiatu bełchatowskiego w przedziale wiekowym 19 – 49 lat na temat HIV/AIDS.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w styczniu 2017 roku przy użyciu kwestionariusza ankiety, wśród losowo wybranych mieszkańców miasta Bełchatowa i jego okolic.
Wyniki. Wiedza badanych na temat HIV i AIDS była na poziomie umiarkowanym. Badani średnio udzielali 53,07% prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące różnych kwestii związanych z HIV i AIDS.
Źródłami informacji, z jakich badani poznawali temat HIV i AIDS, najczęściej były: Internet, telewizja oraz prasa i czasopisma. W przypadku Internetu oraz prasy i czasopism nie zanotowano istotnego wpływu na poziom wiedzy badanych na temat HIV i AIDS. Natomiast telewizja istotnie obniżała poziom tej wiedzy i tym samym nie była dobrym źródłem informacji na ten temat. Taki sam wpływ na poziom wiedzy w zakresie HIV i AIDS mieli znajomi, którzy również istotnie obniżali poziom wiedzy na ten temat. Z kolei, wszystkie pozostałe źródła informacji (tj. literatura, kampanie społeczne, uczelnie i szkoły oraz ulotki) istotnie poprawiały poziom wiedzy w tym zakresie, a tym samym stanowiły dobre źródło informacji na ten temat.
Wnioski. Ponieważ obserwuje się niebezpieczne lekceważenie wirusa HIV, należy duży nacisk położyć na edukację, podnoszenie świadomości społecznej tak, aby ludzie potrafili oceniać ryzykowne sytuacje oraz znali metody, które skutecznie będą zapobiegać zakażeniu. Przemyślane decyzje i zdrowy rozsądek chronią od ryzyka zakażenia HIV, a to przyczynia się do zmniejszenia ludzkich dramatów wywołanych zachorowaniem na AIDS.

Słowa kluczowe:
AIDS, HIV, poziom wiedzy

Abstract:
Introduction. Nowadays the problem of HIV / AIDS is crucial. Although we have very good access to HIV /AIDS treatment in Poland, without any financial limitations, the HIV infection is still growing. Society and especially young people, do not have basic knowledge about HIV / AIDS and close their minds to the possibility of infection. This has a great influence on the increase of risky sexual behavior, the use of psychoactive substances, as well as ingoring risk of HIV infection. Medicine still does not know the drug that completely eliminates the virus from the body. Statistics are disturbing and show that two people in Poland find out about their infection daily . People are clearly reluctant to perform HIV tests.
Aim. The aim of the study was to assess the level of knowledge of HIV / AIDS among people of 19-49 years of age in Belchatow.
Material and methods. The research was carried out in January 2017 using a questionnaire survey, among randomly selected residents of the city of Bełchatów and its surroundings.
Results. The knowledge of respodents of HIV and AIDS was moderate. They gave an average of 53.07%
of correct answers to questions about various HIV and AIDS issues. The source of information about HIV and AIDS for the respondents was most often: the Internet, television, the press and magazines. In case of the Internet, the press and magazines there was no significant impact on the level of knowledge of the respondents on HIV and AIDS. On the other hand, television significantly reduced the level of this knowledge and thus was not a good source of information on this subject. The same influence on the level of knowledge in the field of HIV and AIDS had respondents' friends who also significantly reduced the level of knowledge on the subject. However, all other sources of information (e.i. literature, social campaigns, colleges and schools, and leaflets) significantly improved the level of knowledge in this area, and thus they were a good source of information on this subject.
Conclusions. Because it is dangerous to neglect the HIV virus, emphasis should be placed on education, raising public awareness so that people can assess risky situations and know methods that will effectively prevent infection. Well-considered decisions and common sense protect against the risk of HIV infection, and this contributes to reducing the human dramas caused by developing AIDS.

Keywords:
AIDS, HIV, level of knowledge

PDF 27-59

Bibliografia / Bibliography:
1. Gładysz A. i wsp. Patogeneza, klinika i zakażenia oportunistyczne. W: Cianciara J., Juszczyk J. (Red.) Choroby zakaźne i pasożytnicze. Czelej, Lublin 2012;500-506.
2.Gąsiorowski J., Knysz B, Gładysz A. Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). W: Gajewski P. Szczeklik A. (Red.) Interna Szczeklika 2013. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013: 2344 - 2356.
3.Rogala M.: Historia i rozwój badań nad HIV i AIDS. Wiadomości Lekarskie 2011; 64 (4):255-256.
4.Ankiersztejn - Bartczak M. Psychospołeczna sytuacja osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce. Praca doktorska. UW, Warszawa 2013, 8-52.
5.Jabłecki J., Arendarczyk M. Fenomeny epidemiologiczne zakażeń HIV/AIDS. Nowiny lekarskie. 2006;75 (1):70-74.
6.Górecki W.: Zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności. Chirurgia Dziecięca. 2004; 1, 23-29.
7.Gładysz A. (Red.) Zakażenia HIV/AIDS poradnik dla lekarzy praktyków. Continuo, Wrocław 2007:11.
8.Szymusiak A., Rzepka E., Hładki W.: Poziom wiedzy na temat HIV i AIDS wśród społeczeństwa. Ostry Dyżur. 2015; 8, 4: 108-112.
9.Hejwosz D. A., Wiese J.: Poziom wiedzy na temat AIDS i HIV wśród licealistów i studentów miasta Poznania, Pielęgniarstwo Polskie. 2003:1(15): 273-76.
10.Wołowski T., Kasperowicz A.: Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na matprofilaktyki AIDS. Hygeia Public Heath. 2012, 47(2): 227-230.
11.Pytka D, Krupienicz A.: Wiedza uczniów szkół średnich na temat HIV, AIDS. Badania porównawcze. Zdr Publ . 2006,116(4): 572-577.

Drukuj