O psach i podatkach - historia i współczesność

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 718

O psach i podatkach – historia i współczesność

About dogs and taxes – history and the present time

ROBERT KWAŚNIEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

MAGDALENA JURCZUK

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/RH.2016.006

ISSN: 1731-2221

Streszczenie:
Artykuł poświęcony został omówieniu specyficznej daniny publicznej obowiązującej w polskim systemie podatkowym jaką był kiedyś podatek, a dziś już opłata od posiadania psów. W publikacji przybliżono zarys historyczny tego podatku na świecie i w Polsce, wskazano na istotny moment przekształcenia przez ustawodawcę polskiego podatku od posiadania psów w opłatę oraz w sposób kompleksowy omówiono konstrukcję prawną opłaty zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych, dostępnej literatury przedmiotu oraz przy wykorzystaniu orzecznictwa sądów administracyjnych.

Abstract:
The article is about the specific public levy that existed in the Polish tax system as a tax. Nowadays it is the fee for dog ownership. The publication brings closer historical outline of this tax in the world and in Poland. It also shows the importance of transformation the Polish tax on the posession of dogs into the fee, and in a comprehensive way discusses the legal fee in accordance with the regulations on taxes and local fees in the Act of 12 January 1991. The article is based on the analysis of legal acts, the available literature and case law of administrative courts.

Słowa kluczowe:
opłaty lokalne, opłata od posiadania psów, opodatkowanie psów, podatek od psów

Keywords:
local fees, the fee for dog ownership, dogs taxation, a tax on dogs

Pełny tekst:
PDF - 24-44

Bibliografia:
Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008.
Ciąglewicz-Miśta A., Ciąglewicz N., Talik A., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Projekty uchwał. Orzecznictwo, C.H.BECK, Warszawa 2011.
Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Leksykon podatków i opłat lokalnych: 517 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne: 601 pytań i odpowiedzi, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Naukowa Rada Wydawnicza Temida 2, Białystok 2013.
Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse i prawo finansowe, Wyd. 3 z aneksem, Warszawa 1994.
Kosikowski C., Matuszewski J., Opodatkowanie posiadania psów czyli płacz ze śmiechu wokół buty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowa Drukarnia w Łodzi, Warszawa 2011.
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., [w:] Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Morawski M., Wantoch-Rekowski J., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Gdańsk 2013.
Michta D., Pankrac L., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2015.
Politowicz J., Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów [w:] Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.

Drukuj