Młodzież jako katalizator zmian społeczno-ekonomicznych w ujęciu strategii Europa 2000

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 826

Młodzież jako katalizator zmian społeczno-ekonomicznych w ujęciu strategii Europa 2020

Youth as a catalyst for socio-economic changes within Europe 2020 strategy

MARTA RODZIEWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.004

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Artykuł przedstawia grupę społeczną młodzieży jako źródło zmian społecznych i innowacji. Autor analizuje strategię rozwoju Unii Europejskiej – Europa 2020 z naciskiem na inicjatywy, których adresatem jest młodzież. Ze względu na swoje predyspozycje i szczególną rolę, jaką odgrywa w społeczeństwie, to właśnie młodzież jest katalizatorem wszelkich zmian, zarówno o podłożu społeczno-politycznym, jak i ekonomicznym. Cele wyznaczone przez strategię Europa 2020 wydają się niemożliwe do zrealizowania bez udziału osób młodych. Artykuł analizuje zapisy strategii Europa 2020, grupę młodzieży z naciskiem na jej cechy szczególne oraz jeden z instrumentów wdrażania strategii – unijne inicjatywy flagowe skierowane do młodzieży. Autor opiera się w swojej analizie na dokumentach unijnych dotyczących strategii i postępów w jej wdrażaniu.

Abstract:
This article presents a social group of young people as a source of social change and innovation. The author analyses the development strategy of the European Union – Europe 2020 with an emphasis on initiatives addressed to young people. Because of youth’s abilities and special role in society, it is a catalyst of any changes, both on the socio-political and economic grounds. The targets of the Europe 2020 strategy seems to be impossible to achieve without youth participation. The article analyses the Europe 2020 strategy, a group of young people with a focus on its specific features, and one of the instruments of implementing the strategy – the EU’s flagship initiative for young people. The author bases its analysis on EU documents
on strategies and progress in their implementation.

Słowa kluczowe:
młodzież, Unia Europejska, strategia Europa 2020, zmiana społeczna, innowacje, gospodarka oparta na wiedzy

Keywords:
youth, the European Union, the Europe 2020 strategy, social change, innovation, knowledge-based economy

Pełny tekst:

PDF – 57-78

Bibliografia:

Dokumenty:
Biała Księga. Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej, Bruksela 2001.
ePolska – Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006, Warszawa 2001.
Europejski Pakt na rzecz młodzieży, Bruksela 23 marca 2005 r.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, „Mobilna młodzież” Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej, Bruksela dnia 15 września 2010 r.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów. Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 5 marca 2014 r.
Komunikat Komisji Europejskiej z września 2011 dot. programu działania na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego: Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego, Bruksela 20 września 2011 r.
Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3 marca 2010 r.
Krajowy program reform Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu.
Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, Warszawa 2014.
Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2012 roku z wdrażania strategicznym ram europejskiej
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) „Kształcenie i szkolenia na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju Europy sprzyjającego włączeniu społecznemu”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 8 marca 2012 r.
Znowelizowana europejska karta uczestnictwa młodzieży w życiu lokalnym i regionalnym, Strasburg 2003.

Monografie:
Marzęcki R., Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej, Warszawa 2013.
Messyasz K., Obraz młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej, Łódź 2013.
Olejniczak-Szukała W., Obraz polskiej młodzieży lat osiemdziesiątych w świetle prasy młodzieżowej, Poznań 2012.
Ostrowicka-Miszewska H., „Jak porcelana rzucona o beton…” Dyskurs o młodzieży, polityce i polityce młodzieży, Kraków 2006.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:
Boryń M., Zjawisko NEET’s a partycypacja obywatelska młodzieży, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska (red.), Toruń 2014.
Chodubski A., Młodzież jako przedmiot i podmiot życia publicznego, [w:] Polityka młodzieżowaUnii Europejskiej, M. Boryń, B. Dunaj, S. Mrozowska (red.),Toruń 2014.
Dybowska A., Europejskie programy dla młodzieży, [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Warszawa 2009.
Dziembała M., Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/10.pdf.
Filipiak M., Młodzież – próba definicji, [w:] Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku, G.E. Kwiatkowska, M. Filipiak (red.), Lublin 2009.
Koseła K., Młodzież, [w:] Encyklpedia socjologii, Z. Bokszański (red.), Warszawa 1999.
Mrozowska S., Młodzież w strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska (red.), Toruń 2014.
Sińczuch M., Polityka młodzieżowa jako odrębny obszar działania Unii Europejskiej, [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Warszawa 2009.

Źródła internetowe:
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pl.htm.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-14-001
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0024_pl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/
ai0017_pl.htm
http://www.nauka.gov.pl/strategia-europa-2020/
http://www.uniaeuropejska.org/strategia-europa-2020.
http://www.wielkopolska.eu/index.php/polityki-i-programy-mainmenu-32/aktualneprogramy-
wspolnotowe-mainmenu-33/1049-strategia-europa-2020
M. Skocz, K. Postawa, M. Prokopowicz, Czym jest polityka młodzieżowa?,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, http://www.umwd.dolnyslask.pl/
fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/Czym_jest_polityka_mlodziezowa_
forum_01.pdf.
Wskaźniki Strategii Europa 2020, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_
Europa2020.pdf.

Drukuj