Młode pokolenie

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 980

Młode pokolenie Arabów „kwiatem pustyni” państw arabskich. Edukacja – współczesne wyzwanie dla rządzących

Young generation of Arabs „the desert flower” of the Arab countries. Education – today’s challenge fo r the authorities

KAROLINA MIRYS-KIJO

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2014.007

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Zachód interesuje się światem arabskim nie tylko ze względu na język, kulturę czy historię. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach bardziej intrygujące dla zachodnich społeczeństw są zmiany zachodzące w zakresie polityki gospodarczej i zagranicznej. Angażuje się w wydarzenia związane z „Arabską Wiosną” oraz zmiany polityczne dynamicznie zachodzące w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a zapomina o innych aspektach życia obywateli. Nie przywiązuje się uwagi do systemu edukacji w regionie Bliskiego Wschodu oraz problemów związanych z jego uwzględnieniem przez system wewnętrzny państw arabskich. Ponadto wiele zachodnich organizacji próbuje przeforsować europejskie standardy nauczania, niekiedy bez żadnej wiedzy na temat funkcjonujących systemów, ich powiązania z prawem muzułmańskim i wielowiekową tradycją arabskiego nauczania. Nie uwzględnia się osiągnięć jakie dokonali uczeni żyjący w epoce kalifatu Abbasydzkiego. Tekst ma za zadanie zarysować początki arabskiej edukacji (w znaczeniu, jakie znane jest w kulturze europejskiej) oraz pokazać drogę rozwoju systemu edukacji na wspomnianym obszarze. Na potrzeby powstałego tekstu zostały wybrane 4 państwa arabskie, których system ma rożny kształt, podstawy i problemy związane np. z powszechnym i równym dostępem do edukacji. Transformacja z dobrze znanych madrasów w nowy sposób nauczania, czy współpraca niektórych arabskich organizacji z największymi międzynarodowymi odpowiednikami przyczynia się do rozwoju edukacji i do łatwiejszego dostępu do niej. Jakość (dobrze wyszkolona kadra, sprzyjające środowisko w szkołach i uniwersytetach), wiele stypendiów dla najlepszych uczniów, które można odbywać poza granicami państwa i wiele, wiele innych pozytywnych zmian, także wpływa na wyższy standard szkolnictwa. Perspektywy dla młodych ludzi, a co najważniejsze, już nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet, są znacznie szersze. Arabowie są kreatywni i otwarci, korzystają z wiedzy zachodniej i potrafią dostosować ją do własnego wyobrażenia o życiu. Wszystkie programy i innowacje rozwijają nie tylko sam system edukacji w poszczególnych państwach, ale i zmieniają mentalność ludzi, także w obszarach wiejskich, co przyczynia się do kształtowania nowego społeczeństwa arabskiego.

Abstract:
Arab world is this part of our Earth which deeply interest the West and it is not only about the language, culture or history. Especially nowadays more interesting for western societies are changes on field of economic and foreign policy. We are engage in “Arab Spring” and dynamic political changes across Middle East and North Africa and we forget about other aspects of citizens life. We put less attention on education system in Middle East region and problems with it implementation to the national system. Also many western organizations try to force European standards sometimes without any knowledge about existing system and its roots in sharia and old Arab culture of teaching and learning. We do not remember good things done by Abbasid Caliphat and scholars of those age. In article I will show beginning of Arab education (in meaning which we know from European culture) and shortly the way of develop of Arab education system. As an examples I chose four Arab countries in which this system had various shape, field of creation and problems e. g. access for everyone to common education. The transformation from well-known old madrasah system to the new, modern style of education and, what is the most important thing, cooperation some Arab organizations with biggest international organizations and their efforts to make better education for citizens. Quality (well educated teachers, advantageous environment at schools and Universities), many scholarships for good students in many western and eastern countries and many, many other improvements. The perspectives for young people, not only for men, but also for women, are better. Arabs are more open minded and creative, take some things from West and pass it to their own imagine of life. All programs and innovations develop area of education and mentality of people also in rural areas across countries.

Słowa kluczowe:
Arabowie, edukacja, współczesność

Keywords:
Arabs, education, contemporaneity

Pełny tekst:

PDF - 143-163

Bibliografia:
Compendium of Social Statistics and Indicators, A special issue on youth, United Nation Publication 2006.
Culture of Arab Schooling: Critical Ethnographies from Egypt, pod red. L. Herrera, C. A. Torres, Nowy Jork 2006.
Danecki J., Literatura i kultura w imperium kalifow, Warszawa 1982.
Dziekan Marek M., Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008.
Economy, Society and Culture in Contemporary Yemen, red. B. R. Pridham, Sydnej 2001.
Education Reform in Societies in Transition: International Perspectives, pod red. J. Earnest, D. F. Treagust, Rotterdam 2006.
Gorak-Sosnowska K., Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne, Warszawa 2007.
Kulturowe uwarunkowania w Azji i Afryce, pod red. K. Gorak-Sosnowska, J. Jurewicz, Łodź 2010. Lapidus I. 2002.
Madeyska D., Historia wspołczesna świata arabskiego, Warszawa 2008.
Mrozek-Dumanowska A., J. Zdanowski, Islam a globalizacja, Warszawa 2005.
Wujek T., Oświata i szkolnictwo w krajach arabskich, Warszawa 1980.
Zdanowski J., Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010.
Źrodła internetowe:
http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/awomeduc.htm
http://mdgs.un.org
http://www.unesco.pl
http://www1.umn.edu

Drukuj