Mapowanie pojęć ICNP® na przykładzie procesu pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2274

Mapowanie pojęć ICNP® na przykładzie procesu pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów

The ICNP® terms cross-mapping on the example of nursing care of patient with rheumatoid arthritis

MAGDALENA ZAWIDZKA, BEATA HAOR

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.006

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna, wywołująca głównie stany zapalne tkanki łącznej. Jej przebieg związany jest z symetrycznym zajęciem stawów oraz pozastawowymi zmianami, które prowadzą do dysfunkcji wielu narządów.
Cel. Celem niniejszej pracy było mapowanie najczęściej występujących u pacjentów z RZS problemów pielęgnacyjnych, działań pielęgniarskich i ich ewaluacji z frazami opisującymi diagnozy, wyniki i interwencje wg ICNP®
Materiały i metody. W pracy zastosowano metodę analizy piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom opieki nad chorym z RZS oraz mapowanie diagnoz i interwencji przy użyciu słownika ICNP®.
Wyniki i wnioski. Zastosowanie klasyfikacji ICNP® pozwala na stosowanie ujednoliconej, referencyjnej terminologii w praktyce pielęgniarskiej. Usprawnia to komunikację oraz umożliwia harmonizację oraz porównywanie danych. Korzystanie z ujednoliconej terminologii zawodowej jest jednym z wyznaczników autonomii zawodu.

Abstract:
Introduction. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease which mainly causes connective tissue inflammation and affects joints.. Its course is related to the symmetrical involvement of joints and non-articular changes that lead to dysfunction of many organs.
Aim. The aim of this study was to map the most frequent nursing problems, nursing activities and their evaluation with the phrases describing diagnoses, results and interventions according to ICNP® in RA patients.
Material and methods. The study uses the method of analysis of existing literature devoted to the issues of caring for a patient with RA and mapping diagnoses and interventions using the ICNP® vocabulary.
Results and conclusion. The use of ICNP® classification allows the use of unified, reference terminology in nursing practice. It facilitates communication and enables harmonization and comparison of data. The use of unified vocational terminology is one of the determinants of the autonomy of the profession.

Słowa kluczowe:
proces pielęgnowania, ICNP®, reumatoidalne zapalenie stawów

Keywords:
nursing process, ICNP®, rheumatoid arthritis

Pełny tekst:
PDF 107-119

Bibliografia/Bibliography:
1.Głuszko P., Filipowicz-Sosnowska A., Tłustochowicz W.: Reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2012, 50, 83-90.
2.Grabowska H.: Czy w procesie pielęgnowania chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów można zastosować ICNP®?. Problemy Pielęgniarstwa 2015, 23(3), 405-410.
3.Grabowska H.: Czy w procesie pielęgnowania chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów można zastosować ICNP®? Część 2. Problemy Pielęgniarstwa 2015, 23(4), 527-532.
4.Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
5.Wisłowska M., Kanecki K., Tyszko P., Kapała A. Jakośćżycia zależna od zdrowia u pacjentów z reumatoidalnymzapaleniem stawów. Reumatologia 2010; 48 (2), 104–111.
6.Wesołowski R., Woźniak A., Mila-Kierzenkowska C.: Zastosowanie krioterapii w leczeniu reumatoidalnegozapalenia stawów. W: Rosińczuk-Tonderys J., UchmanowiczI. (red.). Chory przewlekle — aspekty pielęgnacyjne,rehabilitacyjne,terapeutyczne. MedPharm, Wrocław2011, 231–240.
7.Samborski W. Reumatoidalne zapalenie stawów. W:Wieczorowska-Tobis K.,Talarska D.(red.). Geriatriai pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo LekarskiePZWL, Warszawa 2015, 223–228.
8.Dzikowska M., Puto G. Pacjentka z reumatoidalnym zapaleniem stawów. W: Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.). Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010: 189–192.
9.Międzynarodowa klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich. http://www.icn.ch/ICNP-Browser-NEW.html. Data dostępu: 06.11.2018.
10.http://www.ebib.pl/2005/69/kisilowska.php Data dostępu: 6.11.2018 r.
11.Sierakowska M., Sierakowski Stanisław. Opieka pielęgniarskanad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniemstawów. W: Jurkowska G., Łagoda K. (red.). Pielęgniarstwointernistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2011,415–429.
12.Bączyk G. Specyfika postępowania pielęgniarskiegow wybranych patologiachukładu ruchu. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.(red.). Geriatria i pielęgniarstwogeriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2015, 228–236.
13.Wysocka-Skurska I., Sierakowska M., Sierakowski S. Ocenajakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniemstawów w zależności odstosowanej terapii farmakologicznej. Reumatologia 2012; 50 (1), 16–23.
14.Sierakowska M., Wysocka-Skurska I., Sierakowski S,Krajewska-Kułak E. Problemy zdrowotne pacjentówz reumatoidalnym zapaleniem stawów w zależności odstosowanej terapii farmakologicznej. Probl. Piel. 2013, 21(2), 214–220.
15.Krzemińska-Dąbrowska I., Sudoł K., Moskalewicz B.Problemy zdrowia psychicznego chorych na reumatyzm.Reumatologia 2007, 45 (4),215–218.
16.Ślusarska B.: Implementacje praktyczne wybranych klasyfikacji diagnoz i interwencji pielęgniarskich dla pielęgniarstwa polskiego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie2016, 14 (1), 11–22.

Drukuj