Luka w podatku od towarów i usług jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 972

Luka w podatku od towarów i usług jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Tax gap in value added tax as a risk for national security

MAREK SŁUPCZEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.007

Streszczenie:
W artykule zawarte zostały rozważania dotyczące zagadnień z pogranicza bezpieczeństwa narodowego i szeroko rozumianego prawa budżetowego. W toku wywodu następuje prezentacja podstawowych pojęć oraz powiązanie ryzyka płynącego z istniejącej luki w podatku od towarów i usług z zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. Artykuł zakończony został zestawieniem najważniejszych wniosków.

Abstract:
The article contains considerations regarding issues on the borderline of national security and broadly understood budget law. In the course of the presentation, the basic concepts are presented and the risk derived from the gap in goods and services tax is connected with national security threats. The article ends with a synthesis of the most important conclusions.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo narodowe, podatek od towarów i usług, VAT, luka w VAT, budżet

Keywords:
national security, tax on goods and services, VAT, VAT gap, budget

Pełny tekst:
PDF – 118-137

Bibliografia:
Budzyński T., Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce, w „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 2016”, vol L, 1, Sectio H.
Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Wyd. AON, Warszawa 1994.
Jamróz P., Luka w podatku od towarów i usług – zagrożenia i kierunki zmian polityki fiskalnej w strefie euro i w Polsce, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Sopot, 2015.
Gregory M., Taylor M., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe, Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt Problemowy 2010, nr 1 (61).
Komisja Europejska – Komunikat prasowy, Luka w podatku VAT: Kraje UE straciły w 2015 r. 152 mld euro, co wskazuje na pilną potrzebę reformy VAT Bruksela, 28 września 2017.
Kotowska E., Ochrona interesów finansowych państwa w zakresie dochodów publicznych w świetle polskich regulacji „antyrajowych” [w:] R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, Warszawa 2011.
Kowalski D., Współczesne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa [w:] R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, War¬szawa 2011.
Małecka-Ziembińska E., Luka w podatku od towarów i usług oraz sposoby jej ograniczania [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace’ Szkoła Główna Handlowa, nr 1, Warszawa 2017.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o bezpieczeństwie w Polsce w 2015 r., Warszawa 2015.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o bezpieczeństwie w Polsce w 2016 r., Warszawa 2016.
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, p. M. Grabowskiego, z upoważnienia ministra z dnia 5.10.2012 r. na interpelację nr 8642 w sprawie luki podatkowej w podatku od towarów i usług oraz strat finansowych w związku z nią poniesionych, http://sejm.gov.pl/ sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6E824DDC [dostęp: 24-02-2018].
PwC, Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, Warszawa 2014, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/luka-podatkowa-w-vat-jak-to-zwalczac-raport-pwc-2014-01-14.pdf [dostęp: 24-02-2018].
PwC, Straty Skarbu Państwa w VAT, Warszawa 2013, https://www.pwc.pl/ pl/publikacje/assets/pwc_straty_skarbu_panstwa_w_vat.pdf [dostęp: 24-02-2018].
Raport PWC, Warszawa 2017 r., https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-10-19-pwc-luka-vat-2017.html [dostęp: 24-02-2018].
Schneider F., Raczkowski K., Sfera nieoficjalna w gospodarce, „Infos” 2013, nr 21.
Tratkiewicz T., Luka w Vat – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów Departament Podatku od towarów i usług, Studia Ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294.

Drukuj