Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w oparciu o funkcjonalny model kompetencji EMT. Studium przypadku ćwiczeń przekładu z języka angielskiego na język polski / z języka polskiego na język angielski w pers

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1049

Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w oparciu o funkcjonalny model kompetencji EMT. Studium przypadku ćwiczeń przekładu z języka angielskiego na język polski / z języka polskiego na język angielski w perspektywie rodzenia się kompetencji tłumaczeniowej

Training B.A. students as prospective LSP translators using functional EMT competence model. The case of an LSP course in English-Polish/Polish-English legal translation from the perspective of an emerging translation competence

MARTA LISOWSKA

Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.023

Streszczenie:
W czasach rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami rynku, a kompetencją adeptów studiów tłumaczeniowych, artykuł opisuje zajęcia na poziomie studiów pierwszego stopnia, gdzie funkcjonalna dydaktyka przekładu specjalistycznego ma na celu rozwinięcie kompetencji tłumaczeniowej studentów według modelu EMT (2009) . Studium przypadku pracy projektowej w ramach ćwiczeń z przekładu specjalistycznego z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski ukazuje pracę we wspólnocie działań (Lave & Wanger 1991) i staje się tłem do samorefleksji studentów na temat własnej kompetencji tłumaczeniowej.

Abstract:
In the time of the still existing dichotomy between the graduates in LSP translation and the market, in view of the interdisciplinary character of the translation studies, the right didactic strategy of LSP of law translation should be followed. Teaching LSP translation in line with the EMT translation competence model (2009) of integrative functional character may bridge the gap between the graduates and the market needs. A case study of simulation-based project work done by teams of trainees entails the perspective of students who become not only the project team members, but also participants of the communities of practice (Lave & Wanger 1991).

Słowa kluczowe:
Funkcjonalna dydaktyka, przekładu specjalistycznego, symulacja autentycznych warunków rynku tłumaczeń, wspólnota działań w nauczaniu przekładu specjalistycznego, EMT

Keywords:
functional didactics of LSP translation, EMT competence model, authentic market conditions simulation, teaching LSP translation at first cycle courses, communities of practice in LSP translation teaching

Pełny tekst:
PDF – 84-121

Bibliografia:
Abbott A. D., The System of Professions: Essay on the Division of Expert Labour, University of Chicago Press, Chicago 1998.
Amparo H.A., La enseñanza de la traducción directa general. Objetivos de aprendizaje ymetodología, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón 1996.
Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyd. Bernardiunum, Gdynia 2003.
Asensio R. M., Specialised translation: A concept in need of revision, „Babel” 2007, nr 53(1).
Bendkowski J., Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy w perspektywie zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2014, nr 76, s. 23-38.
Biel, Ł., Integracyjne podejście funkcjonalne w dydaktyce przekładu prawniczego, Między Oryginałem a Przekładem 21/2013: Tłumaczenie specjalistyczne, s. 11-27.
Biel Ł., Between Originals and Translations, https://www.researchgate.net/profile/Lucja_Biel/publication/275932807_Integracyjne_podejscie_funkcjonalne_w_dydaktyce_przekladu_prawniczego/links/59799dfa45851570a1c17342/Integracyjne-podejscie-funkcjonalne-w-dydaktyce-przekladu-prawniczego.pdf [dostęp: 27-04-2018].
Biel Ł., Goźdź-Roszkowski S., Legal Translation, [w:] Bogucki Ł., Goźdź-Roszkowski S., Stalmaszczyk P. (red), Ways to Translation, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 249-273.
Biel Ł., Professional Realism in the Legal Translation Classroom: Translation Competence and Translator Competence, „Translators’ Journal” 2011, nr 1.
Biernacka-Licznar K., Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w Sieci EMT. Sprawa Kellgrena - przykład nabywania kompetencji tłumaczeniowej, Rocznik Przekładoznawczy 6, Wrocław 2011.
https://docplayer.pl/5877556-Ksztalcenie-tlumaczy-specjalistycznych-w-sieci-emt-sprawa-kellgrena-przyklad-nabywania-kompetencji-tlumaczeniowej.html [dostęp: 03-11-2017]
Cao D., Translating Law, Multilingual Matters, Clevedon, New York & Ontario 2007.
Charrow V.R., „Language in the Bureaucracy” in Linguistics and the Professions: Proceedings of the Second Annual Delaware Symposium on Language Studies. Ed. by R. di Pietro, Norwood, NJ, Ablex,1982, s. 173-188.
Charrow V.R., Language in the Bureaucracy, [w:] Di Pietro R. (red.), Linguistics and the Professions. Proceedings of the Second Annual Delaware Symposium on Language Studies, Ablex Publishing, Norwood, New Jersey 1982, s. 173-188.
Chrostowski A., Casy jako metoda dydaktyczna i badawcza (materiał niepublikowany, wygłoszony na warsztatach dla wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego), Warszawa 2009.
Dewey J., How We Think, MA: Houghton Mifflin, Boston 1997.
Dewey J.,Experience and Education, Collier Books, NY 1986.
Duke R., Gaming: the Future’s Language, https://www.slideshare.net/pvdhyden/74duke-gaming-the-futures-language [dostęp: 27-03-2018].
Easton G., Learning from Case Studies, Prentice Hall International, New Jersey 1982.
Ellet W., The case study handbook. How to read, discuss, and write persuasively about cases, Harvard Business School Press, Boston 2007.
EMT (European Masters in Translation) Group [Yves Gambier on behalf of the EMT expert group]. 2009b. Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competences_translators_en.pdf [dostęp: 29.02.2018].
European Committee for Standardization (CEN) (2006). EN 15038: 2006 Translation services – Service requirements.
Filipiak E., Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej, [w:] E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008, s. 17-50.
Fraser J., The Translator Investigated: Learning from Translation Process Analysis, „The Translator”, London 1996, s. 65-79.
Garant M., Intercultural Teaching and Learning: English as a foreign language education in Finland and Japan, University of Jyväskylä Press, Jyväskylä 1997.
Gile D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, John Benjamins B.V, Amsterdam/Philadelphia 2009, s. 37-38.
Gonzales-Davies M., Scott-Tennent Ch., A problem-solving and student-centred approach to the translation of cultural references, „Translators’ Journal” 2005, nr 50/1, s. 160-179.
Gouadec D., Translation as a Profession, J. Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2007.
Grucza, F., Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki, [w] F. Grucza, M. Dakowska (red.), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 7-21.
Hejwowski K., Translation: a Cognitive-Communicative Approach, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004.
http://www.password europe.com/images/PWE/PDF/DIN_EN15038.pdf [dostęp: 31-03-2018].
https://pl.glosbe.com/ [dostęp: 31-03-2018].
https://www.linguee.pl/ [dostęp: 31-03-2018].
Jendrych E., Wiśniewska H., Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English, „Lingwistyka Stosowana” 2009, nr 1, s. 127-140.
Jezior J., Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia, „Przegląd Socjologiczny” 2013, t. 62, nr 1, s. 117-138.
Kelly, D. A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, St. Jerome, Manchester 2005.
Kiraly D. et al, Towards Authentic Experiential Learning in Translator Education, Mainz University Press, Mainz 2016.
Kiraly D., Pathways to Translation: Pedagogy and Process, The Kent State University Press, Kent (Ohio) 1995.
Kiraly D., A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment from Theory Practice, St. Jerome, Manchester/Northampton 2000.
Kiraly, D., Occasioning Translator Competence: Moving Beyond Social Constructivism Toward a Postmodern Alternative to Instructionism, Translation and Interpreting Studies 2015, TIS 10 (1), s. 8-32.
Klimkowski K., Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa dydaktyki translacji (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych), http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_KLIMKOWSKI.pdf [dostęp: 23-03-2018].
Klus-Stańska D. Konstruowanie wiedzy w szkole, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
Kuźnik A., In‑service training w kształceniu tłumaczy. Projekt pilotażowy na Uniwersytecie Wrocławskim. Między Oryginałem a Przekładem, „Dydaktyka Przekładu” 2013, nr 19-20.
Ladmiral, J.-R., Linguistique et pédagogie des langues étrangères, Langages, 39, s. 5-18, 1975
Lave J., Wenger E., Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
Liker t R. A Technique for the Measurement of Attitudes, „Archives of Psychology” 1932, nr 140.
Lisowska M., Authenticating LSP of law translation teaching class. The case study: language for specific purposes [LSP] Polish-English, English-Polish translation training exemplified by BA translation course, Komunikacja Specjalistyczna UW [Communication for Special Purposes UW], 2018 [przyjęty do publikacji].
Nord C., Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Rodopi, Amsterdam–Atlanta 1991.
Nord, C., Translating as a purposeful activity. Functionalist approaches explained,
Manchester: St. Jerome 1997.
Nord C., Training functional translators, [w:] M. Tennet (red.), Training for the New Millenniu. Pedagogies for translation and interpreting, John Benjamins, Amsterdam 2008, s. 209-224.
Piecychna B., Wpływ dydaktycznego modelu hermeneutycznego Radegundis Stolze na akwizycję kompetencji tłumaczeniowej – wstępne wyniki eksperymentu, „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, nr 14, s. 99-126.
Pieńkoś, J., Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Wyd. Zakamycze, Kraków 2003.
Piotrowska M., Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
Pym A., Redefining Translation Competence in an Electronic Age. Defense of a Minimalist Approach, „Meta” 2003, nr 48(4), s. 481-497.
Ramos P., Legal Translation in Context. Professional Issues and Prospects, Peter Lang, Oxford 2013, s 155-179.
Risku H., Translatorische Kompetenz: Kognitive Grundlagen des Ubersetzens als Expertentatigkeit, Tubingen, Stauffenburg 1998.
Šarčević S., New Approach to Legal Translation, Kluwer Law International, Boston1997.
Schäffner Ch., Parallel Texts in Translation, [w:] Bowker L., Cronin M., Kenny D., et al. (red.), Unity in Diversity? Current Trends in Translation Studies, St. Jerome, Manchester 1998, s. 83-90.
Shreve G., Prescription and description in translation teaching, [w:] Donald C. (red.), Kiraly Pathways to Translation: Pedagogy and Process, Kent State University Press, Londyn 1995.
Tabakowska E., Prezentacja: „Polskie oczko w sieci EMT”, https://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/323/file.pdf [dostęp: 31-03-2018].
Venuti L., The Translator's Invisibility: A History of Translation, Routledge, London 1995.
Vygotsky L., Mind in Society, Harvard University Press, London 1978.
Wenger E., Communities of practice: Learning, meaning and identity. Cambridge, UK: Cambridge University Press 1998.
Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M., Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge. Boston, MA: Harvard Business School Press 2002.
Weston M. An English Reader’s Guide to the French Legal System, Berg, New York/ Oxford 1991.
Wills, W. Perspectives and limitations of a didactic framework for the teaching of translation. [w] R. W. Brislin (ed.), Translation, New York: Gardner 1976, s. 117-137.
Yin R.K., Case study research. Design and methods, Sage Publications, Beverly Hills 1984.

Drukuj