Kształcenie położnych z uwaględnieniem szkoły medycznej we Włocławku. Krótki rys historyczny

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 922

Kształcenie położnych w Polsce z uwzględnieniem szkoły medycznej we Włocławku. Krotki rys historyczny

The Midwives’ Education in Poland Considering the Medical School in Wloclawek. Short Historical Brief

BARBARA MORACZEWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2014.014

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Zapotrzebowanie na usługi świadczone przez położne istniało zawsze i będzie istnieć, jak długo zachowa się gatunek ludzki. Niezależnie od epoki, postępu naukowo-technicznego czy też ekonomicznego, położne niezmiennie wykonują swój zawód, doskonaląc umiejętności i zdobywając wyższe kwalifikację. Dlatego też zapotrzebowanie na wykształcone położne w miarę rozwoju nauk medycznych ciągle rosło. Rozwój szkół kształcących położne na przestrzeni dziejów był koniecznością. W nurt rozwoju szkół przygotowujących dziewczęta do zawodu położnej wpisał się znacząco Włocławek, w którym uruchomiono w 1977 r. Medyczne Studium Zawodowe nr 2, następnie przemianowane na Zespół Średnich Szkół Medycznych we Włocławku. Historia włocławskich szkół kształcących położne uwikłana w kontekst dziejowy przemknęła prawie niezauważona. Toteż należy się osobom związanym z kształceniem położnych we Włocławku przypomnienie ich trudu i wysiłku włożonego w edukację przyszłych położnych.

Abstract:
The need for the midwives’ service has always existed and will always be present as long as humans maintain. Apart from the era/age, the scientificaltechnical or economical progress, the midwives do their job constantly, improving their abilities and gaining higher qualifications. That is why the need for educated midwives is still rising as the medical sciences develop. The development of schools educating the midwives was necessary. In the trend of the development of schools preparing girls to the profession of midwives, Włocławek has been significantly known where in 1977 the Medical Technical Department no 2 was founded, and then changed into the Complex of Medical High Schools. The history of Włocławek’s schools educating the midwives entangled in the historical context has flashed almost unnoticed. This history was happening in front of our eyes, although it was beyond the awareness of most of us. That is why the people connected with the educating the midwives should be remembered due to their hard work and effort in teaching future midwives.

Słowa kluczowe:
kształcenie położnych, historia zawodu położnej, położna, szkoły dla położnych, Studium Zawodowe nr 2 we Włocławku, programy kształcenia

Keywords:
educating the midwives, the history of the midwives’ profession and education, midwife, schools for midwives, the Medical Technical Department no 2 in Wloclawek, the education programmes

Pełny tekst:
PDF 335-357

Bibliografia:
AP- B, Zespół Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Wydział Zdrowia, sygn. 24 i 104.
Bitkowski J., Położnictwo w Gdańsku od XVI do końca XIX wieku, Archiwum Historyczno-Medyczne 1967, t. 30, nr 4.
Cekański A., Cekańska J., Zawód położnej na Górnym Śląsku – studium historyczne – prawno-socjologiczne, Katowice 2002.
Cybulski A., Dzieje włocławskiej oświaty, Warszawa 1991.
Heimrath T., Rozwoj ginekologii i położnictwa, [w:] T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa 1988.
Iwanowicz-Palus G. J., Krysa J., Bień A., Rola położnej rodzinnej w Polsce, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2013, t. 19, nr 3.
Jania H., Nasze XXV-lecie – kształcenie położnych, Pielęgniarka i Położna 1969, nr 6.
Jania H., Sekcja Położnych przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym, Pielęgniarka i Położna 1978, nr 1.
Jędrzejak E., Monografia Medycznego Studium Zawodowego Wydział Pielęgniarstwa we Włocławku, Włocławek 1985.
Kalinowa Z., Problemy kształcenia zawodowego położnych, Pielęgniarka i Położna 1978, nr 1.
Katafias J., M. Pawlak, Włocławski Oddział Instytutu Rolniczego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1979–1984), Włocławek 2001.
Łapiński Z., Wkład kliniki lwowskiej w polską naukę położniczą, Wiadomości Lekarskie 1976, t. 29, nr 20.
Majkowski J., Kontynuacja tradycji warszawskiej szkoły położnictwa i ginekologii. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Służba Zdrowia 1994, nr 21.
Marianowski L., Dębski R., Zarys historii polskiego położnictwa i ginekologii, Archiwum Historyczno-Medyczne 1989, t. 52, z. 3.
Matuszewska E., Zarys historii zawodu położnej do XIX wieku, Pielęgniarka i Położna 1988 , nr 4.
Moraczewska B. Odbudowa i rozwoj szkolnictwa we Włocławku w latach 1945–1975, Włocławek 2010.
Nyczaj S., Mała księga przysłow polskich, Radom 1993.
Pawlak M., Oświata i szkolnictwo w latach 1945–1990, [w:] Włocławek.
Dzieje miasta, t. II: lata 1918–1998, (red.) J. Staszewski, Włocławek 2001.
Pisarski T., Obara M., Waszyński M., Szkoły i twórcy współczesnej ginekologii polskiej, Poznań 1991.
Rejmanowski T., Opieka zdrowotna i społeczna w latach 1945–1990, [w:] Włocławek, dzieje miasta, (red.) J. Staszewski, t. II: lata 1918–1998, Włocławek 2001.
Rybak J, Tradycje krakowskiej szkoły położnych, Pielęgniarka i Położna 1970, nr 5.
Schwarz S., Zarys dziejow Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Ginekologia Polska 1973, t. 44, nr 7.
Seyda B., Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1973.
Thorwald J., Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga, Wrocław 1994.
Vigarello G., Historia zdrowia i choroby od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.
Waszyński E., Czym jest historia medycyny, Ginekologia Praktyczna 2000, nr 8.
Waszyński E., Historia położnictwa i ginekologii w Polsce, Wrocław 2000.
Waszyński E., Obara M., Sylwetki zasłużonych ginekologów polskich, Poznań 1991.
Zarządzenie Ministra Zdrowia, 20 marca 1951 r. nr SiN III-91751.

Netografia:
www.poloznictwo.cba.pl/download/IIrok/hzp/hzp_wyklad_1.doc .

Drukuj