Konflikt izraelsko-palestyński w latach 2006-2014 - analiza i bilans

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 954

Konflikt izraelsko-palestyński w latach 2006-2014 – analiza i bilans

Israeli-Palestinian conflict in the years 2006-2014 – the analysis and the balance

MARCIN GODZIŃSKI
ISSN: 1896-4087
DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.009

Streszczenie:
Konflikt izraelsko-palestyński to jeden z największych konfliktów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jego złożoność sprawia, że jest problem który niezwykle trudno rozwiązać. W XXI wieku konflikt pogłębił się, a do eskalacji doszło po zwycięskich dla Hamasu wyborach parlamentarnych. Ugrupowanie umocniło swoją pozycję na palestyńskiej scenie politycznej, ale przysporzyło to Palestynie wewnętrznych i zewnętrznych. W kraju doszło do kryzysu politycznego spowodowanego konfliktem Hamasu z Fatahem. Izrael natomiast nie mógł zaakceptować nowo wybranej władzy. Na linii Hamas-Izrael dochodziło do coraz większych napięć, czego efektem były izraelskie operacje zbrojne przeprowadzone w latach 2006-2014. Przyszłość konfliktu izraelsko-palestyńskiego wydaje się być trudna, a szanse na pokój znikome.

Abstract:
Israeli-Palestinian conflict is one of the greatest conflicts in contemporary international relations. Its complexity makes it a problem which is extremely difficult to resolve. In the twenty-first century, the conflict deepened, and the escalation came after Hamas winning the elections. Grouping strengthened its position on the Palestinian political scene, but it has caused inside and outside Palestine. In the country there was a political crisis caused by the conflict between Hamas and Fatah. Israel couldn’t accept the newly elected government. On the line Hamas-Israel occurred to increasing tensions, which resulted in Israeli military operations carried out in the years 2006-2014. The future of the Israeli-Palestinian conflict seems to be difficult, and the chances for peace are faintly.

Słowa kluczowe:
Konflikt izraelsko-palestyński, Bliski Wschód, bezpieczeństwo międzynarodowe, konflikty zbrojne
Keywords:
Israeli-Palestinian conflict, the Middle East, international security, military conflicts

Pełny tekst:
PDF 40-55

Bibliografia:
Bojko K., Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006, Warszawa 2006.
Encyklopedia PWN, Warszawa 1997.
Goldstone R., Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session /A-HRC-12-48.pdf.
Hourani A., Historia Arabów. Narody i cywilizacje, Gdańsk 2002.
Jasiewicz E., Podpalić Gazę, Warszawa 2011.
Kam E., Following the operation: The balance between the two sides, [w:] In the aftermath of Operation Pillar of Defense. The Gaza Strip, S. Brom (red.), Tel Awiw 2012.
Madeyska D., Historia współczesna świata arabskiego, Warszawa 2008.
Ministry: Death toll from Gaza offensive topped 2,310, http://www.maan news.com/ Content. aspx?id=751290.
Niedziela S., Kwestia palestyńska a eskalacja konfliktu 2008-2009, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, Gdynia 2009, nr 3.
Wach D., Wpływ Arabskiej Wiosny na sytuację w Palestynie i Izraelu, „Kultura i polityka”, Kraków 2013, nr 11.
Zuhur S., Gaza, Israel, Hamas and the lost calm of operation Cast Lead, [w:] „Middle East Policy”, Waszyngton 2009, nr 16.

Drukuj