Kompetencje menedżera sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1214

Kompetencje menedżera sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych

Manager’s competences to build positive interpersonal relationships

EWA PODLEWSKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.021
Streszczenie:
W artykule zaprezentowano kompetencje menedżerów, sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole. W obliczu współczesnych warunków gospodarowania w postaci globalizacji, organizacji wirtualnych i dominującej roli kapitału intelektualnego, sukces przedsiębiorstwa tkwi we współdziałaniu i wzajemności, które inspirują do wymiany doświadczeń i służą realizacji celów indywidualnych oraz zespołowych. Studia literaturowe i wyniki badań empirycznych potwierdzają wagę tych kompetencji, których posiadanie i ujawnianie podczas codziennej pracy przez menedżerów pozytywnie oddziałuje na pracowników.

Abstract:
The article presents the competences of managers, conducive to building positive interpersonal relationships in the team. In the face of modern economic conditions in the form of globalization, virtual organizations and the dominant role of intellectual capital, the company's success lies in cooperation and reciprocity, which inspire to exchange experiences and serve the implementation of individual and team goals. Literature studies and the results of empirical research confirm the importance of these competences, the possession and disclosure of which during the day-to-day work by managers positively affects employees.

Słowa kluczowe:
kompetencje menedżera, pozytywne relacje interpersonalne, rola menedżera

Keywords:
competences of manager, positive interpersonal relationships, manager’s role

Pełny tekst:
PDF – 36-52

Bibliografia:
Adler R. B., Rosenfeld L. B.,. Proctor, R. F; Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
Allen T. D., Personal Relationships, RoutledgeTaylor&Francis Group New York London 2012.
Aurifeille J. A., Medlin C. J., Dimensions of Inter-firm Trust: Benevolence and Credibility, [w:] Trust, Globlisation ad Market Expansion, red. J.A. Aurifeille, C.J. MedlinC. Tisdelii, Nova Science Publisher, Inc. New York 2009, ss.7-22.
Barnard C. H., Funkcje kierownicze, Wyd. Nowoczesność, Warszawa 1992.
Bartkowiak G., Psychologia w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Bartkowiak M., Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2011.
Becker B. E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
Bednarz K., Skuteczny przywódca. Cechy decydujące o powodzeniu organizacji, [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu – uwarunkowania społeczne, Wyd. KUL, Lublin 2013, ss.67-77.
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Glińska-Neweś A., Employee interpersonal relationship, [w:] Positive management Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, M. J. Stankiewicz (red.), Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013,ss.125-154.
Gross S.F., Inteligencja stosunków międzyludzkich, Wyd. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Guca S., Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich, [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, D. Lewicka, L. Zbiegień -Maciąg (red.), Wyd. AGH, Kraków 2010, ss.276-286.
Kalińska M., The Role of middle managers in shaping positive Organizational potential, [w:] Positive management Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, Stankiewicz M. J. (red.), Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013, ss.94-123.
Karna W., W poszukiwaniu tożsamości menedżera przyszłości, [w:] Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno- zarządcze i psychospołeczne, T, Listwan, S, Witkowski (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, ss.185-193.
McAllister D.J., Affect and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation In Organizations, “Academy of Management Journal” 1995, vol. 38 (1), s. 20-28.
Majcherczyk M., Poczucie szczęścia z zaangażowanie pracowników, „Personel i Zarządzanie” 2015, nr 7, s. 24-27.
Podstawowe umiejętności przełożonego 2001, „Zarządzanie na Świecie” 2001, nr 2, 29-36.
Pszczołowski T., Organizacja od dołu i góry, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rostkowski, Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy, Wyd. Poltext, Warszawa 2004.
Tyrańska M., Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
Tyrańska (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin, Warszawa 2011.

Drukuj