Katarzyna Święch-Kujawska (red.), "Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny", Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 570

Katarzyna Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, ss. 294.

Katarzyna Święch-Kujawska (ed.), Implementation and financing of tasks undertaken by local government units for the benefit of the family, Faculty of Law and Administration, University of Szczecin, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, pp. 294.

JACEK WANTOCH-REKOWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN-1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.029

Streszczenie:
Artykuł recenzyjny analizuje i ocenia monografię pt. Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny. Monografia jest pokłosiem zorganizowanej w Szczecinie konferencji naukowej.

Abstract:
This review provides an analysis and an evaluation of the monograph entitled: „Implementation and financing of tasks undertaken by local government units for the benefit of the family”, which is an output of the academic conference which was organised in Szczecin.

Słowa kluczowe:
samorząd terytorialny, rodzina, zadania publiczne

Keywords:
a local government, a family, public tasks

Pełny tekst:
PDF – 158-166

Bibliografia:
Jakowlew A., Kuc O., Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Jurczuk D., Kułaga K., Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych – kształcenie, wychowanie i opieka, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 6.
Wdowiarz A., Asystent rodziny – nowa forma pomocy dla rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych, „Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka” 2016, nr 3 (44).

Drukuj