Jakość życia i aktywność zawodowa pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3899

Jakość życia i aktywność zawodowa pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego

Quality of life and professional activity of the patient after myocardial infarction

MARTA KAMIŃSKA, MARIOLA RYBKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.023

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Zawał mięśnia sercowego jest najczęściej występującym schorzeniem układu krążenia. Jest to martwica komórek mięśniowych określonego obszaru serca, która została wywołana zamknięciem światła naczynia wieńcowego, najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Pacjent po zawale serca musi dokonać wielu zmian związanych z jego dotychczasowym trybem życia. Jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby, inwazyjne leczenie, wczesna rehabilitacja oraz opieka pielęgniarska warunkują powrót do zdrowia oraz do życia w środowisku domowym i zawodowym.
Cel. Celem niniejszej pracy jest rozpoznanie i analiza wybranych problemów wpływających na jakość życia pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego.
Opis przypadku. Pacjent hospitalizowany z powodu silnego bólu w klatce piersiowej oraz uczucia drętwienia kończyn górnych. Wymaga obserwacji oraz pomocy przy poruszaniu się oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego. Pacjent czuje lęk oraz strach o własne życie.
Dyskusja. Tematem dyskusji są objawy, diagnostyka oraz czynniki ryzyka zawału mięśnia sercowego. Zostały poruszone tematy związane z wpływem choroby na aktywność zawodową pacjenta oraz jakość życia we wszystkich sferach.
Wyniki i wnioski. Zawał serca i jego konsekwencje znacząco zaburzają funkcjonowanie pacjenta we wszystkich obszarach jego życia. Istotnym elementem obok farmakoterapii, pielęgnacji i rehabilitacji mają działania edukacyjne ukierunkowane na pacjenta i jego rodzinę w celu zmiany stylu życia.

Abstract:
Introduction. Myocardial infarction is the most common cardiovascular disease. It is the necrosis of muscle cells in a particular area of the heart, caused by the coronary vessel occlusion, usually due to atherosclerotic plaque rapture. A patient after a heart attack must make necessary changes related to his current lifestyle. Early diagnosis of the disease, invasive treatment, early rehabilitation and nursing care determine recovery and the return to a normal life and work .
The aim. The aim of this study is to recognize selected problems affecting the quality of life of a patient after myocardial infarction.
A case report. The patient was hospitalized because of a severe chest pain and the feeling of numbness in the upper limbs. He requires observation and help with moving and performing everyday activities. The patient fears for his own life.
Discussion. The topic of the discussion are symptoms, diagnostics and risk factors for myocardial infarction. Issues related to the impact of the disease on the patient's professional activity and the quality of life in all spheres were raised.
Results and conclusions. Myocardial infarction and its consequences , significantly disturb the patient's performance in all areas of his life. I n addition to pharmacotherapy, care and rehabilitation, educational activities aiming at the patient and his family in order to change their lifestyle are of key importance.

Słowa kluczowe:
zawał mięśnia sercowego, jakość życia, aktywność zawodowa

Keywords:
myocardial infarction, quality of life, professional activity

Pełny tekst:
PDF - 68-89

Bibliografia/Bibliography:
1.Mandecki T. Kardiologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 306-316.
2.Kaszuba D., Nowicka A. Pielęgniarstwo kardiologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, 28-38, 133-138, 265-273.
3.Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, 117-117.
4.Kubica J., Sinkiewicz W. Chory po zawale serca. Via Medica, Gdańsk 2008, 1-7, 33-35.
5.Braunwald E., Goldman L. Kardiologia. Wydawnictwo Medyczne Urban &Partner, Wrocław 2007, 51-53, 93-99, 475-483.
6.Kilańska D. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. ICNP® w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, 143-150.
7.Mroczkowska R., Serzysko B., Szkutnik M. Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, 20-22.
8.Uchmanowicz I., Rosińczuk J. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 5. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2018, 337-348.
9.Uchmanowicz I., Rosińczuk J., Jankowska-Polańska B. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 4. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017, 52-65
10.Kózka M., Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 476-485.
11.Andres J., Kulig J. Opieka nad pacjentem leczonym chirurgicznie. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2013, 50-56.
12.Grabowska H. Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 1 — problemy somatyczne chorego. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 104–109.
13.Grabowska H. Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 2. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 110–116.
14.Grabowska H., Grabowski W., Gaworska-Krzemińska A. Wykorzystanie ICNP® w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (1): 107–112.
15.Szlenk-Czyczerska E., Kędra E. Zadania pielęgniarki rodzinnej w opiece nad chorym z przewlekłą chorobą układu krążenia. Puls Uczelni 2016; (10) 3, 27-32.
16.Turczyn-Jabłońska K., Waszkowska M. Przystosowanie do pracy osób po zawale serca. Rozważania modelowe. Medycyna Pracy 2005; 56(1): 41-47.
17.Grabowska H., Grabowski W. Problemy pielęgnacyjne chorych
w okresie pooperacyjnym w ujęciu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (3): 379–384.
18.http://www.icn.ch/ICNP-Browser-NEW.html. Data dostępu: 01.12.2018r.

Drukuj