Interakcje wybranych leków z alkoholem, a poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 977

Interakcje wybranych leków z alkoholem a poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa

Interactions of selected medicines with alcohol and the level of knowledge of nursing students

ELŻBIETA NAZAR, GRAŻYNA CHOJNACKA-KOWALEWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.004

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Jednoczesne spożywanie leków i alkoholu może prowadzić do wielu interakcji, niekiedy niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Dotyczą także one leków dostępnych w aptece bez recepty, takich jak leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, antyalergiczne, antybiotyki czy leki na niestrawność i zgagę. W Polsce 89% Polaków przyjmuje leki dostępne bez recepty. Z kolei 72% dorosłych osób w Polsce pije napoje alkoholowe.
Cel. Celem badań była analiza wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo na temat możliwych reakcji wybranych leków z alkoholem.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2019 roku wśród 66 studentów kierunku pielęgniarstwo. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Zdecydowana większość studentów pielęgniarstwa nie dysponuje pełną wiedzą na temat możliwych interakcji popularnych leków z alkoholem.
Wnioski. Studenci kierunku pielęgniarstwa powinni pogłębiać swoją wiedzę na temat interakcji, które mogą wystąpić w przypadku spożywania alkoholu i leków. Pozwoli to na ich profesjonalny udział w farmakoterapii pacjentów i prowadzenie wobec nich działań z zakresu edukacji zdrowotnej.

Abstract:
Introduction. Mixed consumption of medicines and alkohol can lead to many interactions, sometimes dangerous to health and life. This also refers to over-the-counter medicines , such as painkillers and anti-inflammatory medicines , anti-allergic medicines , antibiotics Or medicines for indigestion and heartburn. In Poland, 89% of Polestake over-the-countermedicines . In turn, 72% of adults in Poland drink alcoholic beverages.
Aim. The aim of the research was to analyse the knowledge of nursing students on possibile reactions of selected medicines with alcohol.
Material and methods. The research was carried out in 2019 among 66 students of nursing. The method of diagnosticsurvey, questionnaire technique and author's questionnaire was used.
Results. The vast majority of nursingstudents do not have full knowledge about the possibile interactions of popular medicines with alcohol.
Conclusions. Students in the field of nursings hould deepen their knowledge about the interactions chich May occurunder the mixed consumption of alcohol and medicines . This will All owprofessional nature of Pharmacio therapy and health education of the addicted.

Słowa kluczowe:
alkohol, leki, interakcje

Keywords:
alcohol, medicines, interactions

Pełny tekst:
PDF 68-84

Bibliografia/Bibliography:
1.Piekarzewska M., Zajenkowska-Kozłowska A. Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014r. Główny Urząd Statystyczny. Notatka informacyjna. Warszawa 2015. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/10/1/1/zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_mieszkancow_polski_w_swietle_badania_ehis_2014.pdf [dostęp z dnia 03.01.2019 r.].
2.National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Medicine/medicine.htm [data dostępu z dnia 03.01.2019 r.].
3.Jośko-Ochojska J., Spandel L., Brus R. Interakcje alkoholu i dymu Tytoniowego z lekami – wiedza potrzebna na co dzień. Hygeia Public Health 2015, 50(3): 474-481.
4.Feliksiak M. Leki dostępne bez recepty i suplementy diety. Komunikat z Badań. Centrum Badania Opinii Społecznej. 2016/158 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_158_16.PDF [dostęp z dnia 03.01.2019 r.].
5.Wojtyniak B., Goryński P. Sytuacja zdrowotna Polski i jej uwarunkowania – synteza. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego– Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2018.
6.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Badania i informacje statystyczne. Statystyki http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki [data dostępu z dnia 03.01.2019 r.].
7.Waszkiewicz N. Interakcje alkoholu z lekami. Medycyna po Dyplomie. 2016/05 https://podyplomie.pl/medycyna/21933,interakcje-alkoholu-z-lekami [data dostępu z dnia 03.01.2019 r.].
8.Habrat B. Problemy z piciem alkoholu przez osoby starsze. Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2011, s. 701-704.
9.Fudała J. Kobiety i alkohol, PARPAMEDIA, 2007. http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/kobiety-i-alkohol [dostęp z dnia 03.01.2019 r.].

Drukuj