Instytucja rozkładania na raty i umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 810

Instytucja rozkładania na raty i umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Institution of farmers’ social security contributions, payment in installments and extinguishment of receivables

MARTYNA WILMANOWICZ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.018

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
Przymusowość opłacania przez rolników miesięcznych składek jest efektem podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Zaprzestanie uregulowania składek we wskazanym przez ustawę terminie płatności lub też zapłacenie w niepełnym wymiarze sprawiają, że wymiar składek jest powiększany o odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki. Jednak ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje możliwość rozłożenia na raty i umorzenia należności z tytułu składek. Artykuł odnosi się do tego zagadnienia z perspektywy orzecznictwa sądów administracyjnych z ostatnich lat, a także przedstawia to zagadnienie w odniesieniu do praktyki i danych liczbowych.

Abstract:
Due to social insurance, paying social security contributions is compulsory for farmers. By ceasing settlement of contributions as due date indicated in the bill or paying partly, the size of contributions is increased by the accrued interest for each day of delay. However, the law on social insurance for farmers, provides the possibility of paying in instalments and remission of contributions. Article refers to this issue from the perspective of the administrative courts judicature of recent years, It also presents this issue with regard to practice and figures.

Kluczowe słowa:
składki na ubezpieczenie społeczne rolnika, liczba układów ratalnych, orzecznictwo sądów administracyjnych, uznanie administracyjne, ważny interes zainteresowanego, domownik, możliwości płatnicze

keywords:
administrative courts’ judicature, administrative recognition, farmers’ social security contributions, important interests of concerned party, the householder, the ability to pay

Pełny tekst:

PDF - 108-128

Bibliografia:

1.A. Jonik, Umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, „Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2007, nr 30.

2.J. Wantoch – Rekowski, Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – zagadnienia terminologiczne, 3(2)/2014, ISSN 2300 – 9853, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.028.

3.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. prof. zw. dr hab. Roman Hauser, red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, wyd. 3, C.H.BECK, Warszawa 2017.

4.M. Rotkiewicz, Praca w gospodarstwie rolnym w stażu pracy, wyjaśnienie praktyczne, 5 lipca 2016 r., Legalis.

5.W. Bożek, Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2)/2014, ISSN 2300 – 9853, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.019.

6.Z. Ofiarski, Przesłanki pozytywne umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2)/2014, ISSN 2300 – 9853, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.014.

Drukuj