Fundusz Rezerwy Demograficznej i Norweski Fundusz Emerytalny - ocena dotychczasowej działalności i perspektywy

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 780

Fundusz Rezerwy Demograficznej i Norweski Fundusz Emerytalny - ocena dotychczasowej działalności i perspektywy

The Demographic Reserve Fund and the Government Pension Fund of Norway  assessment of current activities and prospects

MAGALENA AKSAMIT, AGNIESZKA CZERNIAK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.013

ISSN:18968147

Streszczenie:
W artykule przedstawiono i porównano Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz Norweski Fundusz Emerytalny, a także opisano, jak będzie kształtować się ich przyszłość. Praca zawiera ocenę dotychczasowej działalności funduszy. Wnioski zostały opracowane na podstawie informacji dotyczących struktury demograficznej społeczeństwa, prowadzonej polityki inwestycyjnej, wysokości zgromadzonych środków oraz stopy zwrotu z inwestycji.

Abstract:
The article presents and compares the Demographic Reserve Fund and the Government Pension Fund of Norway, and also describes how they will shape in the future. The paper provides an assessment of current activities of funds. Conclusions are based on information about the demographic structure of society, investment policy, the amount of collected resources and the rate of return on investment.

Słowa kluczowe:
emerytura, fundusz, demografia

Keywords:
pension, fund, demography

Pełny tekst:
PDF - 7-25

Bibliografia:
1.Adamska-Mieruszewska J., Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce na tle rozwiązań światowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2015, nr 74, t. 2.
2.Ambasada Norwegii w Warszawie, www.amb-norwegia.pl.
3.Bankier, www.bankier.pl.
4.Dane Publiczne, www.danepubliczne.gov.pl.
5.Forsal, www.forsal.pl.
6.Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
7.Money, www.money.pl.
8.Norweski Bank Inwestycyjny, www.nbim.no.
9.Norweskie Ministerstwo Finansów, www.regjeringen.no.
10.Obserwator Finansowy, www.obserwatorfinansowy.pl.
11.Ostaszewski J., Finanse, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
12.Piramidy populacji świata, www.populationpyramid.net/pl.
13.Portal Norwegia1.pl, http://norwegia1.pl.
14.Rutecka J., Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2013,
nr 3.
15.Rynek pracy, http://rynekpracy.org.pl.
16.Rynek Seniora, http://www.rynekseniora.pl.
17.Rzeczpospolita, www.rp.pl.
18.Trading Economics, www.tradingeconomics.com.
19.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o ubezpieczeniach społecznych, Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887.
20.Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz. U. 1996 nr 118 poz. 561.
21.Zakład Ubezpieczeń Społecznych, www.zus.pl.

Drukuj