Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców - próba oceny działalności i zasadności jego działania

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 818

Fundusz Reestrukturyzacji Przedsiębiorców – próba oceny działalności i zasadności jego likwidacji

Entrntrepreneurs‘ Restructuring Fund – an attempt of evaluation of ist operations and accuracy of ist liquidation

MAREK SŁUPCZEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.009

Streszczenie:
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców funkcjonował w polskim porządku prawnym przez 15 lat. Po przeszło roku od jego likwidacji należy zastanowić się nad trafnością tej decyzji. W artykule następuje prezentacja głównych cech Funduszu, ewolucji podstawowych uwarunkowań prawnych z uwzględnieniem głosów krytycznych co do jego formy i efektywności funkcjonowania.

Abstract:
The Entrepreneurs Restructuring Fund operated in the Polish legal system for 15 years. After more than a year since its liquidation, it is necessary to consider the accuracy of this decision. The article presents the main features of the Fund, the evolution of the basic legal conditions, including critical voices as to its form and effectiveness of functioning.

Słowa kluczowe:
Fundusz celowy, restrukturyzacja przedsiębiorców, ratowanie przedsiębiorców, środki publiczne

Keywords:
Special fund, company restructuring, rescue of enterprises, public funds

Pełny tekst:
PDF – 134-151

Bibliografia:
Borodo A., Prawo budżetowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
Borodo A., Procedury prawne w zakresie wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe), [w:] „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 1 (4).
Brzeziński B., Kalinowski M., Morawski W., Olesińska A., Lasiński-Sulecki K., Prejs E., Matuszewski W., Zalasiński A., Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.
Drwiłło A., Maśniak D., Leksykon prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015.
Dzwonkowski H., Gliniecka J. (red.), Prawo finansowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013.
Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych komentarz, Wyd. Presscom, Wrocław 2010.
Kuzińska H., Fundusze Celowe w Polsce, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Luty 1995, Informacja nr 302.
Lotko E., Zawadzka-Pąk U., Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych, [w:] „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 4 (4).
Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. C. H. Beck., Warszawa 2017.
Nowak-Far A., Frysztak M., Gajewski D., Mikos-Sitek A., Oktaba R., Partyka-Opiela A., Zapadka P., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017.
Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Wernik A., Finanse publiczne, Wyd. Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2011.
Wójtowicz W. (red.) Gorgol A., Kuś A., Smoleń P., Zarys Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Informacja o wynikach kontroli Gospodarowanie środkami funduszy celowych będących w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa, KGP.410.006.00.2016, nr ewid. 9/2017/P/16/017/KGP.
Informacja o wynikach kontroli Restrukturyzacja przedsiębiorców finansowanych ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, KGP-4101-02-00/2012, nr ewid. 178/2012/P/12/052/KGP.

Drukuj