Elementy kultury staropolskiej miłością, bogactwem i pasją zawodową zapisane "żywe" do dziś

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 767

Elementy kultury staropolskiej miłością, bogactwem i pasją zawodową zapisane, „żywe” do dziś  

Elements of traditional Polish culture love, wealth and professional passion saved „Live” to the present day  

ANNA GRABIŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.006

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano postępowe postawy, które nie tylko wykraczały poza pozycję kobiety w kulturze staropolskiej, ale są aktualne po dzień dzisiejszy. Przeprowadzone analizy utworów literackich oraz materiałów bibliograficznych wskazały na ponadczasowe wartości staropolskiej kultury kobiecej. Wymiar legendarny ma realizacja uczucia miłości w małżeństwie przez Barbarę Radziwiłłównę z królem, która może konkurować z współcześnie propagowanym, konsumpcyjno-globalnym modelem uczuć. Postawa Beaty Kościeleckiej wyraża samodzielność ekonomiczno-prawną, Elżbiety Drużbackiej zaś – spełnienie dzięki pracowitości i pasji zawodowej. Bohaterki pracy początkują drogę samodzielności kobiet w działaniu oraz spełnionej miłości, które budzą wiele kontrowersji (dyskusji) do dziś.

Abstract:
The paper presents a progressive attitude that not only went beyond the position of women in traditional Polish culture, but they are valid to this day. Performed analysis of literary and bibliographical material indicated the timeless values of traditional Polish women’s culture. Legendary dimension is the realization feelings of love in marriage by Barbara Radziwiłłówna with the king, which can compete with the modern propagated consumptional and global model of emotions. Attitude of Beata Kościelecka expresses economic and legal independence, and Elżbieta Drużbacka fulfllment through hard work and professional passion. Heroines of work initiate the way to independence of women in action and fulflled love, which are very controversial (disputable) today.  

Słowa kluczowe:
kultura staropolska, kobiety prekursorki  

Keywords:
Old Polish culture, women predecessors

Pełny tekst:

PDF 99-11

Bibliografia:
Bogucka M., Kultura Naród Trwanie Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008.     
Kuchowicz Z., Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1972.     
Pokrywka M., Małżeństwo i kohabitacja jako alternatywne wzory życia rodzinnego wśród młodzieży maturalnej, Innowacje Psychologiczne 1/2012, t. 1.
Popiołek B., Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2003.     
Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, Wydawnictwo Greg, Kraków 2003.     
Stefanowska Z., Tazbir J., Życiorysy historyczne literackie i legendarne, PWN, Warszawa 1984.
Wolański Filip, Rola kobiety w społeczeństwie Rzeczypospolitej epoki saskiej w świetle bernardyńskich kazań pogrzebowych [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, K. Justyniarska-Choja, S. Konarska-Zimnicka (red.), DiG, Warszawa 2012.     
Zagórska S., Aktualizacja legendy. Życie, posag i problem Halszki z Ostroga, rozprawa doktorska UAM w Poznaniu, Instytut Historii, Poznań 2010, www.repozytorium.amu.edu.pl.

Drukuj