Ekologiczne i technologiczne aspekty doboru elektrolitów w procesie elektrochemicznego ostrzenia ściernic

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 716

Ekologiczne i technologiczne aspekty doboru elektrolitów w procesie elektrochemicznego ostrzenia ściernic

Ecological and technological aspects of selected electrolytes during dressing of grinding wheels

ANDRZEJ GOŁĄBCZAK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ISSN 1896-8147

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.008

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano wybrane problemy ekologiczne i technologiczne doboru ekologicznych elektrolitów o małym stężeniu związków chemicznych w procesie elektrochemicznego ostrzenia ściernic supertwardych ze spoiwem metalowym. Przedstawiono istotę elektrochemicznego ostrzenia ściernic z udziałem tych elektrolitów oraz badania elektrochemiczne i rentgenometryczne produktów erozji w tym procesie. Wyniki badań obejmują ustalenie przebiegu reakcji elektrochemicznych w procesie anodowego roztwarzania składników metalowego spoiwa ściernicy i szlifowanych materiałów, identyfikację produktów erozji elektrochemicznej oraz ocenę skuteczności ostrzenia ściernic.

Abstract:
In the paper selected ecological and technological problems of selection of ecological electrolytes with low concentration of chemical compounds during electrochemical dressing of grinding wheels with metal bond have been presented. Also critter of electrochemical dressing of grinding wheels using mentioned above electrolytes and electrochemical and X-ray investigations of erosion products during this process have been depicted. Investigation results concern determination of running electrochemical reactions in process of anodic dissolution of compounds of metallic bond of grinding wheel and grinding materials and identification of electrochemical erosion products and assessment of dressing of grinding wheels.

Słowa kluczowe:
ściernice supertwarde; ostrzenie elektrochemiczne; elektrolity ekologiczne; reakcje elektrochemiczne; produkty erozji elektrochemicznej

Keywords:
superhard grinding wheels; electrochemical dressing; ecological electrolytes; electrochemical reactions; electrochemical erosion products

Pełny tekst:
PDF 29-49

Literatura:
[1[Bojarski, Łągiewka E., Rentgenowska analiza strukturalna, PWN, Warszawa, 1998.
[2][Galus A., Teoretyczne podstawy elektrolizy chemicznej, PWN, Warszawa, 1987.
[3]Gołąbczak A., Sposób elektrochemicznego ostrzenia ściernic, Patent PL nr P-298174.
[4]Gołąbczak A., Metody kształtowania właściwości użytkowych ściernic, Monografia, Politechnika Łódzka, 2004.
[5]Gołąbczak A., Gołąbczak M., Electrodischarge and Electrochemical Dressing of Superhard Grinding Wheels. International for Science, Technics and Innovations for Industry, 2016, vol. 4, pp. 7–9.
[6]Gołąbczak A, Kozak J.: Studies of Electrodischarge and Electrochemical Systems for Dressing of Metal Bond of Grinding Wheels. Journal of Engineering Manufacture, vol. 220, part B, 2006, pp. 413–420.
[7]Klocke F., Eisenblateter G., Dry Cutting, Annals of the CIRP, 1997, vol. 46, pp. 519–526.
[8]Pourbaix M., Wykłady z korozji metali, PWN, Warszawa, 1978.
[9]Wranglen G., Podstawy korozji i ochrony metali, PWN, Warszawa, 1985.
[10] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

Drukuj