Doświadczenia badanych pacjentek oddziału położniczo-neonatologicznego dotyczące opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych z wykorzystaniem wersji w skali NEWCASTLE

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1045

Doświadczenia badanych pacjentek oddziału położniczo-neonatologicznego dotyczące opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych z wykorzystaniem polskiej wersji skali NEWCASTLE

The examined patients needs/ experience of the obstetric-neonatological unit with reference to nursing care during the hospital stay , depending on the selected sociodemographic variables using the polish version of the scale of NEWCASTLE

DOROTA KOCHMAN, PAULINA WOJASIŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.002

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Poziom zadowolenia pacjentów z opieki jest jednym z najważniejszych czynników służących całościowej ocenie opieki podczas pobytu w szpitalu.
Cel. Celem pracy jest analiza doświadczeń badanych pacjentek oddziału położniczo - neonatologicznego dotyczących opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę szacowania, jako technikę - ankietowanie i skalę szacunkową. Narzędziem uczyniono polską wersję skali zadowolenia z opieki NEWCASTLE (część pierwsza). W przeprowadzonych badaniach udział wzięło 50 osób.
Wyniki. Doświadczenia badanych dotyczące opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji nie różnią się istotnie w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania), czasu hospitalizacji i korzystania ze wsparcia ze strony pielęgniarek.
Wnioski. Oddział noworodkowy jest tym miejscem, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na doświadczenia i satysfakcję badanych z opieki pielęgniarskiej, ponieważ opieka sprawowana w oddziale nad matką i noworodkiem może pośrednio wpłynąć na zakres opieki realizowanej przez rodziców/opiekunów w domu.

Abstract:
Introduction. The level of patients ' satisfaction with medical care is one of the most important factors that serves a comprehensive assessment of care during the hospital stay.
Aim. The aim of the study is to analyse the experience of the patients of the obstetric-neonatological unit.
Material and methods. The work uses the method of diagnostic survey and the method of estimation as a technique - questionnaire and estimation scale. The polish version of the NEWCASTLE care satisfaction scale was selected as a tool (first part). A total of 50 participants took part in the research.
Results. The respondents 'experience relating to nursing care during the hospital stay did not vary significantly in realation to the selected sociodemografic variables (age, education, place of residence), time of hospitalization and the use of support from the nurses.
Conclusions. The neonatology unit is the place where special attention should be paid to the experience of patients and satisfaction with nursing care, because medical care for the mother and newborn may indirectly affect the care performed by parents/guardians at home.

Słowa kluczowe:
jakość opieki, skala Newcastle, doświadczenia pacjentek

Keywords:
quality of medical care, NEWCASTLE care satisfaction scale, the experience of patients

Pełny tekst:
PDF: 28-49

Bibliografia/Bibliography:
1.Mahon P.Y. An analysis of the concept of patients satisfaction as it relates to contemporary nursing care. Jurnal od Advanced Nursing,1996,24: 1241-48.
2.Johansson P., Oleni M., Fridlund B. Patrient satisfaction with nursing care In the co text of health care: a literature study. Nordic Collage of Caring Sciences. Scandinavian Journal of Caring SCIENCES,2002,(16):337-344.
3.Juszczak K., Jaracz K. Jakość opieki pielęgniarskiej w świetle aktualnych badań – przegląd piśmiennictwa. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2008,4:17.
4.Kowalik G.: Czynniki wpływające na jakość opieki pielęgniarskiej, Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, 4:337-344.
5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Poz. 1756.
6.Wierzbicka B.K., Jankowska-Polańska B. Poziom jakości opieki pielęgniarskiej na przykładzie oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2014,3,4:90-96.
7.Kozimala M., Putowski L. Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2009,63,1:20-27.
8.Grochans E., Wieder-Huszla S., Jurczak A., Stanisławka M., Janic E., Szych Z. Wsparcie emocjonalne jako wyznacznik jakości opieki pielęgniarskiej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2009,90,2:236-239.

Drukuj