Czas popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontekście przedawnienia karalności (wybrane aspekty)

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 717

Czas popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontekście przedawnienia karalności (wybrane aspekty)

Temporal aspects of infringing public finance discipline in the context of statute of limitation (selected aspects)

DANIEL JUREWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/PPA.2016.008

ISSN: 2451-1676

Streszczenie:
Obowiązująca ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma na celu eliminację niepożądanych wzorców zachowań poprzez możliwość orzeczenia sankcji wobec sprawcy czynu, jak również realizację funkcji prewencyjnej. O tym, czy cele te są możliwe do zrealizowania, decydują między innymi szczegółowe rozwiązania zawarte w ustawie. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie potrzeby poszerzonej debaty, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie skuteczności obowiązujących przepisów ustawy na przykładzie czasu popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Abstract:
The current law on liability for breach of discipline in public finances is to eliminate undesirable behavior patterns through the possibility of a judgment sanctions against the perpetrator, as well as the implementation of the preventive function. Whether these goals are feasible is determined among other things, by detailed solutions contained in the Act. The aim of this study is to advocate the need for an enlarged debate, at both theoretical and practical levels, in terms of the effectiveness of the provisions of the Act on the example of the time when public finance discipline is infringed.

Słowa kluczowe:
dyscyplina finansów publicznych; czas popełnienia czynu; przedawnienie karalności.

Keywords:
discipline of public finance; the time the offense was committed; statute of limitation of criminal.

Pełny tekst:
PDF 9-20

Literatura:

    Bojkowski T., Zaniechanie w dyscyplinie finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 48.
    Dylewski M., Adekwatność rozwiązań w zakresie dyscypliny finansów publicznych a nowe trendy w gospodarce finansowej, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
    JST do kontroli. Prezes NIK: nadmierny jest zakres zadań i kompetencji RIO, http://samorzad.pap.pl, (dostęp: 12.04.2016 r.).
    Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, wyd. online, http:sip.lex.pl.
    Robaczyński W., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów pu-blicznych – wybrane zagadnienia systemowe, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
    Smaga M., Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako ustawa kompleksowa, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Wydawnictwo Publicus, Kraków 2013.
    Szostak R., O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
    Talik A., Dyscyplina finansów publicznych – zagadnienia wprowadzające, „Finanse Komunalne” 2015, nr 7–8, s. 18–29.
    Zioło M., Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako akt prawny wspomagający zarządzanie płynnością finansową i ryzykiem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Talik, W. Robaczyński, A. Babczuk, Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

Drukuj