Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży w prawie polskim

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 932

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży w prawie polskim

Cyber security of children and youth in Polish law

MATEUSZ K. MACIEJCZUK, KONRAD WNOROWSKI

Uniwersytet w Białymstoku

MATEUSZ OLCHANOWSKI

Uniwersytet w Białymstoku/Izba Adwokacka w Białymstoku

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.002

Streszczenie:
Niniejsza praca stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych artykułów dotyczących cyberbezpieczeństwa najmłodszych w prawie międzynarodowym oraz europejskim. W artykule poruszone zostało zagadnienie cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży na gruncie prawa polskiego. Autorzy rozpoczynają analizę od przedstawienia przepisów ustawy zasadniczej. Następnie przybliżone zostały zapisy prawa karnego materialnego i procedury karnej. Dalej autorzy przedstawiają ustawy ratyfikujące umowy międzynarodowe dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa najmłodszych w cyberprzestrzeni. W podsumowaniu zawarte są wnioski płynące z analizy całościowej treści przepisów zarówno prawa międzynarodowego i europejskiego, jak i rozwiązań krajowych w tym zakresie.

Abstract:
This work follows on from two previous articles on the cyber security of the youngest children in international and European law. The article discusses the issue of cyber security of children and youth on the basis of Polish law. The authors start their analysis with the presentation of the provisions of the constitution. Next, the provisions of substantive criminal law and criminal procedure are introduced.
The authors then present the laws ratifying the international agreements on the issue of the safety of the youngest children in cyberspace. The summary contains conclusions drawn from the analysis of the overall content of the regulations of both inter¬national and European law, as well as national solutions in the scope of the title.

Słowa kluczowe:
cyberbezpieczeństwo, cyberprzestrzeń

Keywords:
cybersecurity, cyberspace

Pełny tekst:
PDF – 10-28

Bibliografia:
Adamski A., Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfikacji przez Polskę, [w:] G. Szpor (red.), Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
Berent M., Bojarski M., Filar M., Komentarz do art. 202, [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, LEX/el 2016.
Bielski M., Komentarz do art. 200a, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, tom II, LEX/el 2013.
Gruchoła M., Ochrona użytkowników Internetu w państwach unii europejskiej, Wyd. KUL, Lublin 2012.
Kłączynska N., Komentarz do art. 202, [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, LEX/el 2014.
Konarska-Wrzosek V., Kodeks karny. Komentarz, Komentarz do art. 200a, LEX/el 2016.
Korczak J., Prawo do szacunku, Wyd. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Warszawa 1929.
Kornak M., Małoletni jako świadek w procesie karnym, LEX/el 2009.
Lach A., Dowody cyfrowe w postępowaniu karnym, wybrane zagadnienia praktyczne i teoretyczne, e-Biuletyn 2004, nr 2.
A. Łopatka, Dziecko. Jego prawa człowieka, Wyd. Prawnicze Iuris, Warszawa 2000.
Piórkowska-Flieger J., Komentarz do art. 200a, [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, LEX/el 2016.
Olchanowski M., Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na podstawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022, „Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne” 2017, t. XIII (3).
Zatyka E., [w] M. Guzik-Makaruk (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, LEX/el 2011.

Drukuj