Bezpieczeństwo Polski - wymiar globalny, regionalny oraz krajowy. Wybrane zagadnienia

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1276

Bezpieczeństwo Polski – wymiar globalny, regionalny oraz krajowy. Wybrane zagadnienia

Polish security – global, regional and national aspect. Selected problems

JUSTYNA ADAMCZYK

Uniwersytet w Białymstoku

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.031

Streszczenie:
Niniejszy artykuł odnosi się do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. Jest ona dokumentem dość obszernym, ponieważ liczy 57 stron. Strategia podzielona została na cztery rozdziały, natomiast artykuł dotyczy rozdziału II zatytułowanego Środowisko bezpieczeństwa Polski. Artykuł nakreśla trzy wymiary bezpieczeństwa Polski – globalny, regionalny oraz krajowy. W końcowej części autorka podsumowuje temat oraz wskazuje cechy charakterystyczne strategii z 2014 r.

Abstract:
This article refers to Polish National Security Strategy of 2014. This document has 57 pages, so it is quite long. It has 4 chapters but this article refers to chapter 2 – Poland`s security environment. This article also describes three aspects of Poland`s security – global, regional and national. In the summary the author sums up the subject and mentions the main features of the strategy of 2014.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo, globalizacja, Unia Europejska, terroryzm

Keywords:
security, globalization, European Union, terrorism

Pełny tekst:
PDF – 92-100

Bibliografia:
Legucka A., Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014, [w:] R. Kupiecki (red.), Strategie bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze 25 lat, Warszawa 2015, s. 136-152.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., Warszawa 2014, s. 17.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., Warszawa 2014.

Drukuj