Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na gruncie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 747

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na podstawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022

Safety of children and youth in cyberspace under the National Framework of Cyber Security Policy of the Republic of Poland for years 2017–2022

MATEUSZ OLCHANOWSKI

Uniwersytet w Białymstoku

Izba Adwokacka w Białymstoku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.017

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:

W pierwszej części artykułu przybliżony został problem odpowiedniego zabezpieczenia dzieci i młodzieży od zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni. W dalszej kolejności autor pracy przybliżył regulacje „Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022” i zarazem dokonał ich analizy pod kątem zabezpieczenia w cyberprzestrzeni interesu najmłodszych. Intencją autora było m. in. zweryfikowanie czy zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberświecie jest dla rządu polskiego priorytetem, czy może jednak problem ten jest zupełnie ignorowany? Analiza poprzedzona jest przedstawieniem status quo polskich regulacji prawnych stojących na straży bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. W podsumowaniu zawarte są wnioski, jakie autor wyciągnął z przedmiotowej analizy.

Abstract:
The first part of the article depicts the problem of adequate protection of children and young people against the dangers occurring in cyberspace. Subsequently, the author of the paper described the 'National Framework of Cyber Security Policy of the Republic of Poland for years 2017–2022’ ańd at the same time ańalysed it iń terms of securing in cyberspace the interests of the youngest. The intention of the author was, among other things, to verify whether ensuring the safety of children and young people in cyberspace is a priority for the Polish Government or whether this problem is completely ignored. The analysis is preceded by the presentation of the status quo of Polish legal regulations that protect the safety of children and young people in cyberspace. The final part contains the conclusions the author drew from the analysis of the issue.

Słowa kluczowe:
cyberbezpieczeństwo; cyberprzestrzeń

Keywords:
cyber security; cyberspace

Pełny tekst:
PDF – 56-69

Bibliografia:
Adamski A., Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfikacji przez Polskę, [w:] G. Szpor, Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Aleksandrowicz T. R., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2014.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
Gruchoła M., Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Karnowska-Werner M., Zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, [w:] M. Górka, Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Difin, Warszawa 2014.
Konarska-Wrzosek V., Kodeks Karny Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin, Warszawa 2015.
Mrocżek A., Sułkowska A., Zabezpieczanie dowodu elektronicznego, [w:] K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Difin, Warszawa 2014.
Skrzypczak J., Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP, „Przegląd Strategiczny” 2014, nr 7.
Świecki D., Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
Ziółkowska A., Komentarz do art. 41 kodeksu karnego, [w:] V. Konarska-Wrzosek, Kodeks Karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Drukuj