Aktywność społeczna i kariera zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 795

Aktywność społeczna i kariera zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo

Social activity and professional career of physically disabled people

ANGELIKA PAWLACZYK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.023

Streszczenie:
Osoby niepełnosprawne muszą zmagać się z wieloma trudnościami i ograniczeniami. Napotykają one na swojej drodze bariery, które w znacznym stopniu utrudniają im normalne funkcjonowanie w przestrzeni społecznej. Często narażone są one dodatkowo na zmianę celów oraz planów życiowych, a niekiedy i całego życia. Wśród osób niepełnosprawnych możemy znaleźć jednostki, które nie potrafią poradzić sobie z własną niepełnosprawnością, ale również takie, które nie porzuciły swoich pasji i wciąż chcą się rozwijać. Jedną z takich osób jest Jarosław Kailing – członek kadry narodowej w parawioślarstwie, który mimo doznanego wypadku cały czas walczy i wygrywa (zarówno w sporcie, jak i życiu).

Abstract:
Handicapped people have to encounter many difficulties and limitations. They are facing barriers, which mostly impede their normal life in public space. They often need to change their plans or even the whole life. However, amongst them we can either find individuals who cannot handle their own disability or the ones that have never given up their dreams and passions, still heading for self-development. One of them is Jarosław Kailing – the member of the Polish National Team in adaptive rowing who, despite the accident he experienced, is still fighting and winning (both in sport and life).

Słowa kluczowe:
niepełnosprawność, niepełnosprawność ruchowa, rehabilitacja, aktywność zawodowa, parawioślarstwo

Keywords:
disability, physical disability, rehabilitation, professional activity, adaptive rowing

Pełny tekst:
PDF – 46-63

Bibliografia:
Belzyt J., Niepełnosprawność – Edukacja – Dorosłość: studium przypadku oso¬by ociemniałej, Wyd. Impuls, Kraków 2012.
Czerw-Bajer M., Duda W., Kukla D., Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
Karaś M., Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 4.
Koper M., Tasiemski T., Dostosowana aktywność ruchowa dla osób z uszkodzeniem narządu ruchu, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
Koper M., Tasiemski T., Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013, nr 3 (8).
Kotlarska-Michalska A., Człowiek niepełnosprawny jako „inny” w ujęciu koncepcji socjologicznych i w świetle badań socjologiczno-psychologicznych, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1999, t. 11.
Kowalik S., Wykorzystanie ruchu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych: historia idei i jej praktycznych zastosowań, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Wyd. Interart, Warszawa 1996.
Majewski T., Szczepankowska B., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, [w:] A. Ostrowska, B. Szczepankowska (red.), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Wydawnictwo i Zakład Poli¬grafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 1998.
Mędrak A., Piętak J., Łosień T., Wpływ aktywności ruchowej i sportu na rozwój psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo, „Journal of Education, Health and Sport” 2016, nr 6 (7).
Otrębski W., Różnowski B., Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, Wyd. Instytut Rynku Pracy, Lublin 2008.
Sosnowska J., Znaczenie podjęcia aktywności zawodowej w życiu osoby niepełnosprawnej, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2011, t.8.
Syrek E., Niepełnosprawność – wybrane aspekty jakości życia i promocji zdrowia, [w:] E. Nycz (red.), Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2003.
Wolski P., Niepełnosprawność ruchowa: między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, Praca i integracja społeczna osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim, Kraków 2011.
Netografia:
http://www.cbe.ahe.lodz.pl/ .
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017, poz. 1616).

Drukuj