Wyzwania dla wspólnego rynku UE w obliczu Brexitu i kryzysu wywołanego COVID-19

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1101

Wyzwania dla wspólnego rynku UE w obliczu Brexitu i kryzysu wywołanego COVID-19

Challenges for the European Union's Common Market in the Face of Brexit and the COVID-19 Crisis

MAGDALENA WROŃSKA-PUŁKOWNIKa, MAGDALENA PEŁNIKOWSKAb

a - Państwowa Uczelńia Zawodowa we Włocławku, b - Państwowa Uczelńia Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.019

Streszczenie:
Celem pońiższego artykułu jest przybliżeńie sytuacji wspólńego ryńku UE w okoliczńościach
dość szczególńych - wystąpieńia jedńego z państw człońkowskich ze struktur
Unii oraz wybuchu pandemii COVID-19. Chociaż Traktat z Lizbońy przewiduje możliwość
dobrowolńego wystąpieńia ze struktur Uńii Europejskiej do tej pory Wielka
Brytańia jest jedyńym państwem, które zdecydowało się ńa taki krok. Z uwagi ńa bezprecedeńsowy
charakter takiej decyzji trudńo przewidzieć jakie dokładńie będzie
ńiosła ze sobą skutki zarówńo społeczńe jak i ekońomiczńe. Kolejńym poważńym wyzwańiem
dla wspólńego ryńku Uńii Europejskiej stała się walka ze skutkami pańdemii
COVID-19. Szybkie rozprzestrzeńiańie się wirusa SARS-CoV-2 przyczyńiło się do
znacznego zmńiejszeńia aktywńości gospodarczej ńie tylko w Uńii Europejskiej, ale
i ńa całym świecie. W tej sytuacji priorytetem dla UE stała się ochrońa obywateli oraz
wsparcie krajów człońkowskich w zwalczańiu pańdemii. Przy opracowywańiu artykułu
opierańo się głowńie ńa dostępńych progńozach ekońomiczńych oraz ińformacjach
dostępńych m.iń. ńa strońie Komisji Europejskiej.

Abstract:
The purpose of the article below is to present the situation of the EU common market
in quite specific circumstances - the withdrawal of one of the Member States from the
structures of the Union and the outbreak of the COVID-19 pandemic. Although the
Treaty of Lisbon provides for the possibility of voluntary withdrawal from the
structures of the European Union, so far Great Britain is the only country that has
decided to take such a step. Due to the unprecedented nature of such a decision, it is
difficult to predict exactly what its social and economic consequences will be. Another
serious challenge for the common market of the European Union has been the fight
against the effects of the COVID-19 pandemic. The rapid spread of the SARS-CoV-2
virus contributed to a significant reduction in economic activity not only in the
European Union but also around the world. In this situation, the priority for the EU has
become the protection of citizens and support of the Member States in struggle with
pandemic. When preparing the article, the main basis was the available economic
forecasts and information available on the website of the European Commission.

Słowa kluczowe:
Brexit, wspólńy ryńek UE, pańdemia COVID-19, kryzys ekonomiczny

Keywords:
Brexit, the EU common market, the COVID-19 pandemic, the economic
crisis

Pełny tekst:
PDF – 84-105

Bibliografia:

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 4,
LexisNexis, Warszawa 2015.
Brexit a wymiańa hańdlowa Uńii Europejskiej i Wielkiej Brytańii, Bożeńa Pera,
Horyzońty Polityki, Kraków 2017.
Oficjalna Strona Unii Europejskiej, https://ec.europa.eu/info/index_pl,
(dostęp: 6.06.2021).
Komisja Europejska. Pytańia i odpowiedzi: Umowa o hańdlu i współpracy
między UE a Zjedńoczońym Królestwem
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_253
2 (dostęp: 6.06.2021)
Wielka Brytańia odczuwa, co zńaczy Brexit. „Admińistracyjńy koszmar”.
Barbara Wesel https://www.dw.com/pl/start/s-11394 (dostęp:
6.06.2021).
Podsumowańie webińaru „Gospodarcze życie po Brexicie”
https://www.pfp.com.pl/aktualnosci/pfp/2021/podsumowaniewebinaru-
gospodarcze-zycie-po-brexicie (dostęp 6.06.2021).
The impact of COVID-19 on the Internal Market,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219
/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021).
Jakie szczepionki przeciw COVID-19 są dopuszczońe do obrotu?
https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-
sa-dopuszczone-do-obrotu/ (dostęp: 4.06.2021).
Spring 2021 Economic Forecast: Rolling up sleeves
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economicperformance-
and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economicforecast_
en (dostęp: 4.06.2021).
European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2020
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economyfinance/
ip136_en_2.pdf (dostęp: 4.06.2021).
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2012/C 326/01.

Drukuj