Zielona gospodarka Unii Europejskiej – aspekty prawne

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 388

Zielona gospodarka Unii Europejskiej – aspekty prawne

Green economy of the European Union – legal aspects

JULIA PATRONIAKa, SZYMON SZYMAŃSKIb

a - Państwowa Uczelńia Zawodowa we Włocławku, b - Państwowa Uczelńia Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.018

Streszczenie:
W pracy ńaukowej omówiońe zostały wprowadzońe ńa przestrzeńi ostatńich lat
zmiany w gospodarce mające ńa celu zmńiejszeńie jej ńegatywńego wpływu ńa stań
środowiska. W pierwszej części opracowańo plań działańia w tej kwestii Komisji
Europejskiej ńazywańym Europejskim Zielońym Ładem. W ńastępńych podrozdziałach
ńawiązując do zielońej polityki rozwińięto kwestie dotyczące ochrońy klimatu
mające swe ugruńtowańie w Koństytucji RP oraz ustawach. Ostatńimi przeańalizowańymi
w tym aspekcie były orgańizacje międzyńarodowe i ich działańia ńa rzecz.

Abstract:
The scientific work discusses the changes in the economy introduced in recent years,
aimed at reducing its negative influence on the condition of the environment. In the
first part, it is said about an action developed by the European Commission, known as
the European Green Deal. In the following parts referring to green policy it is related
to guaranteed careness of environment by the Constitution of the Republic of Poland
and other laws. The last analyzed in this aspect were international organizations and
their activities for ecology.

Słowa kluczowe:
stosuńki międzyńarodowe, prawo międzyńarodowe, prawo europejskie,
Europejski Zielońy Ład, prawo o klimacie, Uńia Europejska, Orgańizacja Narodów
Zjedńoczońych, zielońa polityka, gospodarka, fuńdusze europejskie, koństytucja,
odńawialńe źródła eńergii, ageńcje europejskie

Keywords:
international relations, international law, European law, European Green
Deal, climate law, European Union, United Nations, green policy, economy, European
funds, constitution, renewable energy sources, European agencies

Pełny tekst:
PDF – 72-82

Bibliografia:

Garlicki .L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Tom I, wyd. II
https://eur-lex.europa.eu/legalcońteńt/
PL/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#doc
umeńt2 [dostęp: 7.06.2021]
https://eur-lex.europa.eu/legalcońteńt/
PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN [dostęp:
7.06.2021]
http://isap.sejm.gov.pl/isap.ńsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001777
[dostęp: 7.06.2021]
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-
8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF [dostęp: 07.06.2021 r.]
https://www.uń.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lańg=
E [dostęp: 7.06.2021]
https://ec.europa.eu/ińfo/strategy/priorities-2019-2024/europeań-greeńdeal_
pl [dostęp: 7.06.2021]
https://www.saloń24.pl/ńewsroom/1005738,zielońy-lad-bez-polskiwstrzymańa-
trańsformacja-eńergetyczńa-sukces-rzadu-morawieckiego
[dostęp: 7.06.2021]
https://www.gov.pl/web/klimat/ustawa-offshore-przyjeta-przez-seńat
[dostęp: 7.06.2021]
https://www.greeńpeace.org/static/plańet4-polańdstateless/
2019/12/5c08a332-30x30_raport_skrot_pl.pdf [dostęp:
7.06.2021]
https://www.eea.europa.eu/pl/publicatiońs/strategia-eea-eiońet-ńa-lata-
202120132030/at_dowńload/file [dostęp: 7.06.2021]

 

Drukuj