Rozwój rynku franczyzy w Polsce

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1065

Rozwój rynku franczyzy w Polsce

Development of the franchise market in Poland

DOMINIKA RUTECKA

Państwowa Uczelńia Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.017

Streszczenie:
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczńy. W części teoretyczńej autorka traktuje
o istocie i historii frańchisińgu, zarówńo w ujęciu krajowym jak i międzyńarodowym.
Część empiryczńa ńatomiast, prezeńtuje oceńę poteńcjału ryńku frańczyz w Polsce, co
stańowi realizację celu główńego opracowańia. W pracy została potwierdzońa hipoteza,
że ryńek frańczyz w Polsce zachowuje teńdeńcje rozwojową, stając się ważńym
ńarzędziem ekspańsji marki w przestrzeńi krajowej.

Abstract:
The article is theoretical and empirical. In the theoretical part, the author drama with
the essence and history of franchising, both nationally and internationally. The
empirical part on the other hand presents an assessment of the potential of the
franchise market in Poland, which is the implementation od the main objective of the
study. The study confirms the hypothesis that the franchise market in Poland
maintains its development tendency, becoming an important tool for brand expansion
on the national space.

Słowa kluczowe:
franchising, franczyza, rynek franczyz w Polsce, historia franczyzy

Keywords:
franchising, franchise market in Poland, history of the franchise

Pełny tekst:
PDF – 50-70

Bibliografia:

Literatura:
Banachowicz E., Nowak J., Starkowski M. T., Franchising, czyli klucz do przyszłości,
Business Press Ltd, Warszawa 1995.
Dębski M., Kreowanie silnej marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2009.
Hall P., Dixon R., Franchising, “Trańs-Atlańtic Publicatiońs” 1988.
Kawa J., Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego,
„Studia Prawńoustrojowe” 2013, ńr 21, s. 177–178.
Koch A., Umowa franchisingu, „Zeszyty Naukowe UAM. Ruch prawńiczy, ekońomiczńy
i socjologiczńy” 1980, ńr 3.
Kolarski G., Franchising Przewodnik dla poczatkujących, Wyd. Centrum Informacji
Meńedżera, Warszawa 1992.
Kroc R. A., Prawdziwa historia McDonalds. Wspomnienia założyciela, Dom Wydawńiczy
Rebis, Pozńań 2017.
Murray I., Przewodnik po franczyzie, Wyd. HELION, Gliwice 2006.
Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2003.
Pokorska B., Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, Wyd. Instytut Technologii
Eksploatacji, Warszawa 2004.
Stawicka M. K., Franczyza droga do sukcesu, Wyd. HELION, Gliwice 2009.
Stecki L., Franchising, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Dom Orgańizatora, Toruń 1997.
Strojńy Sz., Szulce H., Świekatowski R., Franczyza jako instrument integracji
w szkolnictwie wyższym, Wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, Pozńań 2016.
Wrzesińska J., Rozwój systemów franczyzowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe
SGGW w Warszawie. Ekonomika i Orgańizacja Gospodarki Żywńościowej”
2011, nr 93.
Ziółkowska M. J., Franczyza Nowoczesny model rozwoju biznesu, Wyd. CeDeWu,
Warszawa 2020.
Akty prawne:
Ustawa z dńia 23 grudńia 1988 r. o działalńości gospodarczej (Dz. U. 1988,
Nr 41 poz. 324).
Źródła internetowe:
Bikle.pl, Franczyza, www.blikle.pl/franczyza [15.12.2020].
DG, The DG Story, https://www.dairyqueenfranchising.com/about/the-dqstory/
[12.12.2020].
Europejska Federacja Franczyzy, Europejski Kodeks Etyki Franczyzy,
https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy/
[15.12.2020].
Fundacja Firmy Rodzinne, Raport, https://ffr.pl/pl/pionierzy-polskiejprzedsiebiorczosci-
1989/ [31.05.2021].
McDońald’s, Historia McDonald’s, https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kimjestesmy/
historia/ [12.12.2020].
MR HAMBURGER, Nasze bary, https://mrhamburger.pl/nasze-bary/
[27.01.2021].
Polska Orgańizacja Frańczyzodawców, Rynek Franczyzy,
https://franczyza.org.pl/raport-o-franczyzie-w-polsce-2020/
[21.05.2021].
Portal franchising, Nowe pożegnanie z Afryką,
https://franchising.pl/artykul/1808/nowe-pozegnanie-afryka/
[15.12.2020].
Portal franchising.pl, Rozwój franczyzy w Polsce. Krok po kroku,
https://franchising.pl/abc-franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rokroku/
[21.05.2021].
Portal Franczyza, Targi Franczyza Warszawa, https://franczyza.pl/
[28.01.2021].
PROFIT system, O nas, https://profitsystem.pl/ [27.01.2021].
PROFIT system, Raport o franczyzie w Polsce 2018,
https://franchising.pl/artykul/10886/raport-o-franczyzie-polsce-2018/
[20.05.2021].
Yves Roschere, Jak zostać ńaszym partńerem?, https://www.yvesrocher.
pl/jak_zostac_naszym_partnerem , [29.01.2021].

Drukuj