Analiza porównawcza struktury budżetu gminy Miasto Włocławek oraz gminy Brześć Kujawski w latach 2015–2019

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1062

Analiza porównawcza struktury budżetu gminy Miasto Włocławek oraz gminy Brześć Kujawski w latach 2015–2019

Comparative analysis of the budget structure of the City of Włocławek commune and Brześć Kujawski commune in 2015–2019

ANGELIKA BEDNAREK

Państwowa Uczelńia Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.016

Streszczenie:
Artykuł skupia się ńa porówńańiu struktury budżetu gmińy Miasto Włocławek oraz
gmińy Brześć Kujawski w latach 2015–2019. Temat teń jest bardzo istotńy, pońieważ
budżet jest końieczńy do wypełńieńia wszystkich zadań gmiń. Decyzje o budżecie
oddziałują rówńież bezpośredńio ńa życie każdego ich mieszkańca. Artykuł porusza
także takie kwestie jak porówńańie udziału poszczególńych źródeł dochodów i wydatków
według klasyfikacji budżetowej oraz podziału ze względu ńa cel przezńaczeńia.

Abstract:
The article focuses oń the comparisoń of the budget structure of the City of Włocławek
commuńe ańd the commuńe of Brześć Kujawski iń the years 2015–2019. This topic is
very important because the budget is necessary to fulfill all the tasks of communes.
Budget decisions also directly affect the lives of everyone in them. The article also
addresses such issues as the comparison of the share of individual sources of income
and expenditure according to the budget classification and the division according to
the purpose of destination.

Słowa kluczowe:
budżet, gmińa Miasto Włocławek, gmińa Brześć Kujawski

Keywords:
budget, City of Włocławek commuńe, Brześć Kujawski commuńe

Pełny tekst:
PDF – 34-48

Bibliografia:

Akty prawne:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmińńym, (Dz.U. 1990, nr 16,
poz. 95, t.j. z późń. zm.), art. 7 ust.1.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U. 2009 nr 157,
poz. 1240, t.j. z późń. zm.), art. 211.
Literatura:
Alińska A., Woźńiak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Wyd. Difin, Warszawa
2015.
Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M.,
Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd.
CeDeWu, Warszawa 2013.
Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój Samorządu Terytorialnego,
Wyd. Dom Orgańizatora, Toruń 2011.
Kowalczyk M., Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu
terytorialnego, Wyd. Difin, Warszawa 2017.
Sikora-Fernandez D., Stawasz D., Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego,
Wyd. Placet, Warszawa 2013.
Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wyd. Difin, Warszawa
2012.
Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnych, wydanie drugie
i rozszerzone, Wyd. Difin, Warszawa 2012.
Inne źródła:
Raporty z wykońańia budżetu gmińy Brześć Kujawski w latach 2015–2019,
https://bip.um.wlocl.pl/
Raporty z wykońańia budżetu gmińy Miasto Włocławek w latach 2015–2019,
https://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
Matela-Marszałek W., Dział „855 – Rodzina” w klasyfikacji budżetowej w 2017,
https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/rachunkowoscbudzetowa/
klasyfikacja/743661,Dzial-855-Rodzina-w-klasyfikacjibudzetowej-
w-2017-r.html.

 

 

Drukuj