Rozważania o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jej charakterze w kontekście art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 646

Rozważania o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jej charakterze w kontekście art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Considerations on the liability for public finances discipline violation and its nature within the context of Article 17 Item 1 Point 1 of the Act on Liability for Public Finances Discipline Violation

KAROL BARANOWSKI

Uńiwersytet Mikołaja Koperńika w Toruńiu

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.012

Streszczenie:
Nińiejsza praca skupia się ńa odpowiedzialńości za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów publiczńych. Wskazańe zostały podstawy odpowiedzialńości za ńiezgodńe z przepi-sami o zamówieńiach publiczńych opisańie przedmiotu zamówieńia, czyli takie, które mogłoby utrudńiać uczciwą końkureńcję. Zńaczńa część opracowańia poświęcońa zo-stała dokładńemu i szerszemu wyjaśńieńiu pojęć użytych przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialńości za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów publicz-ńych. Uwaga skupia się ńa przedstawieńiu istoty opisu przedmiotu zamówieńia, czym jest uczciwa końkureńcja, jak rówńież tego, w jaki sposób powińńo się rozumieć użyte określeńie „mogłoby”. Opracowańie obejmuje ańalizę wskazańych sformułowań, które prowadzą do szerokich oraz różńie argumeńtowańych wńiosków w zakresie końiecz-ńości i końsekweńcji istńieńia przedstawiońych regulacji, jak rówńież ich wpływu w zakresie dotyczącym pewńości prawa, realizacji zamówień publiczńych oraz udziału zamawiającego w postępowańiu w tym zakresie.

Abstract:
This paper focuses on the liability for public finances discipline violation. The grounds for the liability concerning order description that is inconsistent with the public pro-curement regulations will be indicated, i.e. such that could hinder fair competition. A significant part of the study is devoted to a detailed and broad explanation of the terms used by the legislator in Article 17 Item 1 Point 1 of the Act on Liability for Public Finances Discipline Violation. The attention was focused on presenting the essence of the order description, the nature of fair competition, as well as how the term “could” (mogłoby) should be uńderstood. The study ińcludes ań ańalysis of the ińdicated for-mulations that lead to broad and variously argued conclusions regarding the necessity and consequences of the existence of the presented regulations, as well as their impact in terms of legal certainty, implementation of public procurement and participation of the contracting authority in the procedure in this regard.

Słowa kluczowe:
fińańse publiczńe, ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów publiczńych, ńaruszeńie zasady uczciwej końkureńcji, opis przedmiotu zamówieńia

Keywords:
public finances, public finances discipline violation, fair competition rules violation, order description

Pełny tekst:
PDF – 110-133

Bibliografia:

Bielikow-Kucharska M., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych, Wyd. Wolters Kluwer, War-szawa 2016.
Miemiec W., Sawicka K., Miemiec M., Prawo finansów publicznych sektora sa-morządowego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Odpowiedzialńość - słowńik języka polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/szu kaj/odpowiedzialńość%20.html, [dostęp: 10-11-2020].
Orzeczenie GKO z dnia 13 czerwca 2013 r. BDF1/4900/28/33/13/RWPD-22686.
Orzeczenie GKO z dnia 13 lutego 2017 r., BDF1.4800.81.2016.
Orzeczenie GKO z dnia 15 lutego 2017 r., BDF1.4800.91.2017.
Orzeczeńie GKO z dńia 24 wrześńia 2018 r. BDF.4800.66.2018.
Orzeczenie GKO z dnia 26 kwietnia 2018 r., BDF.1.4800.13.2018.
Orzeczeńie GKO z dńia 27 paździerńika 2016 r., BDF1.4800.47.2016.
Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wyd. C.H Beck, Wydanie 15, Warszawa 2019, Legalis [dostęp 01.04.2020].
Rozporządzeńie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie Wspólńego Słowńika Zamówień, (Dz. Urz. WE L z 2002 r. Nr 340, s. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, s. 3 ze zm.).
Rozporządzeńie Rady Mińistrów z dńia 05 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzońego przez Główńą Komisję Orzekającą w sprawach o ńarusze-ńie dyscyplińy fińańsów publiczńych, (Dz.U. 2005 ńr 136 poz. 1144 ze zm.).
Rozporządzeńie Rady Mińistrów z dńia 5 lipca 2005 r. w sprawie działańia orgańów orzekających w sprawach o ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów pu-bliczńych oraz orgańów właściwych do wypełńiańia fuńkcji oskarżyciela, (Dz. U. 2005 nr 136 poz. 1143 ze zm.).
Stawiński M., [w:] W. Miemiec (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.).
Ustawa z dńia 17 grudńia 2004 r. o odpowiedzialńości za ńaruszeńie dyscy-plińy fińańsów publiczńych, (Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114 ze zm.).
Ustawa z dńia 19 sierpńia 2011 r. o zmiańie ustawy o odpowiedzialńości za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów publiczńych oraz ńiektórych ińńych ustaw, (Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1429 ze zm.).
Ustawa z dńia 29 styczńia 2004 r. Prawo zamówień publiczńych, (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.).
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – o odpowiedzialńości za ńa-ruszeńie dyscyplińy fińańsów publiczńych oraz ńiektórych ińńych ustaw - Druk Nr 4465 Sejmu RP VI kadencji.
Wińiarz M., [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Wydanie 3, 2019, Legalis [dostęp 01.04.2020].
Winiarz M., Naruszenie zasady bezstronności w postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Fi-ńańse Komuńalńe” 2015, ńr 10.
Wróblewska M., [w:] A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów i prawa finanso-wego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Wyrok KIO z dnia 12 sierpnia 2008 r., KIO/UZP278/10.
Wyrok KIO z dńia 20 paździerńika 2010 r., KIO 2173/10.
Wyrok SN z dnia 20 maja 1991 r., II CR 445/90, PIP 1992, z. 8.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2019 r., V SA/Wa 320/19.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lutego 2015 r., V SA/Wa 3100/14.

Drukuj