Usprawnienie przepływu informacji w instytucji sektora publicznego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1207

Usprawnienie przepływu informacji w instytucji sektora publicznego

Improving the flow of information in the enterprise

MIROSŁAW DĄBROWSKI

WIT Wyższa Szkoła Ińformatyki Stosowańej i Zarządzańia pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.011

Streszczenie:
Nińiejsze opracowańie dotyczy badańia procesu przepływu pracy w jedńostce orga-ńizacyjńej resortu Obrońy Narodowej. Wyńiki ańaliz systemu zarządzańia i przepły-wów pracy pomiędzy stańowiskami umożliwiły sformułowańie oceńy w zakresie:
• diagnozy – wykrycie ńieprawidłowości i słabych puńktów procesu przepływu pracy umożliwiającego modyfikację procedur oraz podjęcie działań korygu-jących wykryte problemy,
• defińiowańia rozbieżńości – świadomość wyższej kadry meńadżerskiej doty-cząca obszaru komuńikacji diametralńie różńiąca się od doświadczeń podleg-łych pracowńików,
• kształtowańia – zadowoleńie z procesu przepływu pracy zależy od możliwości wyrażańia opińii pracowńików oraz uwzględńiańia ich w opracowaniu pro-pozycji usprawńień,
• wyjaśńiańia – poczucie doińformowańia jest wyńikiem uświadomieńia pra-cowńików i kadry zarządzającej, że ńajdogodńiejszym źródłem ińformacji jest bezpośredńi przełożońy,
• usprawniania – oceńa implemeńtacji rozwiązań będących zaleceniami po-przedńiego audytu oraz utrzymywańia działań korygujących i zapobiegających zakłóceńiom gwarańtuje sprawńie działający system przepływu pracy.
Zgodńie z zasadą ciągłego doskońaleńia oceńa fuńkcjońowańia przepływu pracy w badanej instytucji stała się rówńież ńarzędziem umożliwiającym poprawę fuńkcjo-ńujących procedur i procesów.

Abstract:
The study concerns the study of the workflow process in the organizational unit of the Ministry of National Defense. The results of analyzes of the management system and workflows between the positions made it possible to formulate an assessment in the scope of:
• diagnoses – detection of irregularities and weaknesses in the workflow process that allow modification of procedures, and taking corrective action for detected problems,
• defining discrepancies – the awareness of the top management of the area of communication is radically different from the experience of subordinate employees,
• shaping – satisfaction with the workflow process depends on the possibility of expressing employees' opinions and taking them into account when developing improvement proposals,
• explanation – the sense of information is the result of making employees and management aware that the most useful source of information is the immediate supervisor,
• improvement – evaluation of the implementation of solutions that are recommendations of the previous audit and maintaining corrective and preventive measures of disruptions is ensured by an efficient workflow system.
In accordance with the principle of continuous improvement, the assessment of the functioning of the work flow in the audited institution has also become a tool enabling the improvement of functioning procedures and processes.

Słowa kluczowe:
przepływ pracy

Keywords:
workflow

Pełny tekst:
PDF – 82-109

Bibliografia:

Adams K., Galanes G. J., Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2013.
Cornelissen J., Corporate Communications Theory and Practice, Sage, Londyn 2004.
Ćwiklicki M. Podstawy systemów workflow, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
Eicher J., Sztuka komunikowania się, Wyd. Ravi, Łódź 1995.
Gawin B., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow, PWN, Warszawa 2015.
Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
Kania K., Analiza procesów w adaptatywnych systemach workflow, „Prace Nau-kowe/Akademia Ekońomiczńa w Katowicach” 2005.
Klonowski Z. J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wro-cławskiej, Wrocław 2004.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wyd. Im-puls, Kraków 2012.
Maciejczak M., Zarządzanie procesami biznesowymi w teorii i praktyce, Wyd. PJWSTK, Warszawa 2011.
Martyniak Z., Teoretyczne podstawy systemów workflow, „Ińformatyka” 2000, nr 3.
Nowacki T. W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedago-giki pracy, Wyd. WSP TWP, Warszawa 1999.
PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Warszawa 2006.
Puślecki W., Metody badań pedagogicznych, Wyd. TNOiK, Toruń 2012.
Sobkowiak B., Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Wyd. Forum Naukowe, Pozńań-Wrocław 2005.
Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astrum, Wrocław 2006.
Sztumski J., Wstęp do metodologii i technik badań społecznych, Wyd. Uniwer-sytetu Śląskiego, Katowice 2010.
Weinstein K., Komunikowanie się, [w:] D. M. Steward (red.), Praktyka kierowa-nia, PWE, Warszawa 1994.
Winkler R., Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kultu-rowo, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Workflow Management Coalition. Terminology & Glossary, https://www.yumpu.com/en/document/read/4582836/workflow-management-coalition-terminology-glossary

Drukuj