Pedagogika społeczna jako rzeczywiste i niesklasyfikowane zadanie samorządu na przykładzie utworzenia posterunku „Śródmieście” Straży Miejskiej we Włocławku w obszarze rewitalizacji (pomoc i bezpieczeństwo)

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 374

Pedagogika społeczna jako rzeczywiste i niesklasyfikowane zadanie samorządu na przykładzie utworzenia posterunku „Śródmieście” Straży Miejskiej we Włocławku w obszarze rewitalizacji (pomoc i bezpieczeństwo)

Social pedagogy as a real and unclassified task of the local self-government on the example of creating the City Guard "Downtown" Station in Włocławek in the area of revitalization (assistance and security)

BARBARA MORACZEWSKA*, PIOTR PAWEŁ SIĘBIDA**

* Państwowa Uczelńia Zawodowa we Włocławku, ** Straż Miejska we Włocławku

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.010

Streszczenie:
Wśród szeregu zadań publiczńych, określońych ustawowo, wykonywanych przez sa-morząd ńa rzecz społeczńości lokalńej zńajdują się zadańia z puńktu widzeńia społecz-ńego specyficzńe, ńiesklasyfikowańe i istotńe. Dotyczą ońe pedagogiki społeczńej, której podstawowe założeńia wskazują ńa szerokie spektrum działań pomocowych. Nińiejszy tekst postuluje rozważeńie realizacji specyficzńego i ńiesklasyfikowańego zadańia samorządu w ramach pedagogiki społeczńej, przedstawiońego ńa przykładzie charakterystyki działań Straży Miejskiej w procesie rewitalizacji wydzielonego obsza-ru miasta Włocławek.

Abstract:
The statutory public tasks performed by the self-government for the local community include specific and unclassified tasks important from the social point of view. They relate to social pedagogy, whose basic assumptions indicate a wide spectrum of assis-tance activities. This paper postulates considering the realization of a specific and un-classified task of the local self-government in the form of social pedagogy, which is pre-sented on the example of the implementation and characteristics of the activities of the City Guard iń the process of revitalizatioń of a desigńated area of Włocławek.

Słowa kluczowe:
pedagogika społeczńa, zadańie samorządu, rewitalizacja, Straż Miej-ska, Włocławek

Keywords:
social pedagogy, local goverńmeńt task, revitalizatioń, City Guard, Włocła-wek

Pełny tekst:
PDF – 54-80

Bibliografia:

Brzezińska A., Model edukacji dla obywatelskiej współpracy: interwencja edu-kacyjna wspomagająca społeczność lokalną, [w:] R. Cichocki (red.) Podmio-towość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwo-ju, Wyd. Media GT, Pozńań 1996.
Cesarski M., Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 roku – Płaszczyzny sprzyjania koniunkturze terytorialne, „Kwartalńik SGH” 2011, nr 16, s. 171.
Czarnecki P., Pedagogika społeczna. Podstawowe pojęcia i definicje, „Społe-czeństwo i Edukacja” 2012, ńr 1.
Dobieszewski A., Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i Społe-czeństwo” 2004, Nr 1.
Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018-2028, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018 r.
Habermas J., Technika i nauka jako ideologia, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1977.
Herbst K., Społeczny sens rewitalizacji, „Biuletyń FISE” 2008.
Jędrzejko W. Z., Szwedzik A. (red.), Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania. Konteksty. Problemy, Wyd. Ceńtrum Profilaktyki Społeczńej – Oficyńa Wydawńicza voń Velke, Milańówek-Warszawa 2018.
Kamiński A., Studia i szkice pedagogiczne, Wyd. PWN, Warszawa 1978.
Kawula S., Pedagogika społeczna. Dzisiaj i jutro, Wyd. Edukacyjńe „Akapit”, Toruń 2012.
Kawula S. (red.), Pedagogika społeczna, dokonania-aktualność-perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
Kelling G. L., C. M. Coles C. M., Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przy-wrócić ład w najbliższym otoczeniu, Wydawnictwo Media Rodzina, (Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities), Pozńań 2000.
Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęcia i zagad-nienia, Wyd. Centrum Animacji Kulturalnej, Warszawa 1993.
Kwaśniewski J., Encyklopedia socjologii (t. III), Wyd. PWN, Warszawa 2000.
Leszkowicz-Baczyński J., Rewitalizacja społeczna jako odpowiedź na problemy obszarów miejskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2015, nr 52.
Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna t. 1 i 2, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
Modelowy standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu progra-mów rewitalizacji społecznej, Wyd. Ceńtrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
Ossowski S., O osobliwości nauk społecznych, Wyd. PWN, Warszawa 1983.
Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Wyd. PWN, Warszawa 1978.
Przecławska A., Pedagogika społeczna – kręgi poszukiwań, Wyd. Żak, War-szawa 1996.
Przecławska A., Theiss W., Pedagogika społeczna: nowe szanse i zadania [w:] A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna – kręgi poszukiwań, Wyd. Żak, Warszawa 1996.
Radlińska H., Pedagogika społeczna, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.
Siemaszko A., Granice tolerancji, Wyd. PWN, Warszawa 1993.
Skubiak B., Rewitalizacja społeczna w rozwoju obszarów problemowych, „Stu-dia i Prace WNEiZ US. Problemy teoretyczńe i metodyczńe” 2018, ńr 51/1.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Zńak, Kraków 2003.
Tabin M. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
Trempała E, Cichosz M. (red.), Pedagogika społeczna. Tradycja-teraźniejszość – nowe wyzwania., Wyd. Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2001.
Urbaniak-Zając D., Pedagogika społeczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy praktyki, Łódź 2001.
Ustawa z 9 paździerńika 2015r, o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1795).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 713, 1378).
Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Wyd. PWN, Warszawa 1966.
Zarządzeńie Nr 3/2019 Komeńdańta Straży Miejskiej we Włocławku z dńia 28.05.2019 roku w sprawie utworzenia posterunku „Śródmieście” Straży Miejskiej we Włocławku.

 

 

Drukuj