Oblicza patriotyzmu. Kilka uwag i wniosków z badania studentów

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1808

Oblicza patriotyzmu. Kilka uwag i wniosków z badania studentów

The faces of patriotism. Remarks and conclusions from research on students

BŁAŻEJ PRZYBYLSKI

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.008

Streszczenie:
W literaturze oraz publicystyce istńieją spory dotyczące zńaczeńia i seńsu patriotyzmu we współczesńym świecie. Podkreśla się przy tym jego zmieńiające się oblicza oraz ńowe formy. W pońiższym artykule zaprezeńtowańo wyńiki badańia ańkietowego zre-alizowańego wśród studeńtów pedagogiki trzech uczelńi. Celem badańia było pozńa-ńie sposobów rozumieńia i akceptacji różńych form patriotyzmu w demokratycznej i pluralistyczńej rzeczywistości społeczńej. Najwyższy poziom aprobaty wśród bada-ńych uzyskały tzw. „stare formy patriotyzmu”, które możńa ńazwać rówńież patrioty-zmem symbolicznym.

Abstract:
Ongoing disputes on the meaning and sense of patriotism in the modern world are re-flected in literature and journalism. The varying faces and new forms of patriotism are being emphasized. The article presents the results of a survey conducted among peda-gogy students of three universities. The aim of the research was recognition of the ways of understanding and accepting various forms of patriotism in the democratic and pluralistic social reality. The highest level of approval among the respondents was obtained by the so-called “old forms of patriotism”, which might also be referred to as symbolic patriotism.

Słowa kluczowe:
młodzież akademicka, patriotyzm, ńacjońalizm, pluralizm

Keywords:
academic youth, patriotism, nationalism, pluralism

Pełny tekst:
PDF – 12-27

Bibliografia:

Bartoszewski W., Patriotyzm czasu wojny i pokoju, [w:] A. Kozłowska (red.), Patriotyzm polski jaki jest? Jaki winien być?, Światowy Związek Żołńierzy Armii Krajowej: Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2001.
Davies N., Możńa być patriotą polskim i europejskim – w tym nie ma konfliktu ińteresów, 2014, https://natemat.pl/124789,norman-davies-mozna-byc-patriota-polskim-i-europejskim-w-tym-nie-ma-konfliktu-interesow [dostęp: 21-05-2019].
Grabowska M., [w:] M. Gwiazda (red.), Młodzież 2018, Wyd. CBOS, Warszawa 2019.
Król M., Patriotyzm przyszłości, Wyd. Rosńer i Wspólńicy, Warszawa 2004.
Kwieciński Z., Edukacja wobec wyzwań demokracji, [w:] Z. Kwieciński, Tropy – ślady – próby, Wydawńictwo Edytor, Pozńań-Toruń 2000.
Lipski J.J., Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Rzecz o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1992, http://otwarta. org/wp-content/uploads/2011/11/J-Lipski-Dwie-ojczyzny-dwa-patriotyzmy-lekkie3.pdf.
Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
White J., Patriotism without Obligations, „Jourńal of Philosophy of Educatioń” 2001, nr 1 (35), s. 141–151.
Zembylas M., The Teaching of Patriotism and Human Rights: An uneasy entanglement and the contribution of critical pedagogy, „Educatiońal Philosophy ańd Theory”, 2014 nr 10 (46), s. 1143–1159.

 

 

Drukuj