Ćwiczenia kompleksowe na lotnisku jako element doskonalenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1797

Ćwiczenia kompleksowe na lotnisku jako element doskonalenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Comprehensive (full-scale) exercises at the airport as element of the professional development of firefighters of the State Fire Service

ARTUR MUSIAŁ

Akademia WSB

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.005

Streszczenie:
Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy postrzegania tematyki ratownictwa lotniskowego przez pryzmat zadań wykonywanych przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, czyli pomocniczej służby zewnętrznej. Autor artykułu prowadzi rozważania na podstawie przeprowadzonych wcześniej przez niego badań na temat przydatności w procesie doskonalenia zawodowego udziału strażaków Państwowej Straży Pożarnej w ćwiczeniach kompleksowych na lotnisku.

Abstract:
This article is an attempt to analyze the perception of the subject of airport rescue through the prism of tasks performed by the State Fire Service firefighters, i.e. an auxiliary external service. The reflections of the author are based on his earlier research on the usefulness of the participation of State Fire Service firefighters in comprehensive (full-scale) exercises at the airport in the process of professional development.

Słowa kluczowe:
ćwiczenia kompleksowe na lotnisku, ratownictwo lotniskowe, do­skonalenie zawodowe PSP, Państwowa Straż Pożarna

Keywords:
comprehensive (full-scale) exercises at the airport, airport rescue, professional training of the State Fire Brigade, State Fire Brigade

Pełny tekst:
PDF – 66-99

Bibliografia:

Bednarek J. Bielicki P., Podstawy psychologii pedagogiki i metodyki kształcenia pożarniczego, Wyd. „Firex”, Warszawa 1997.
Łuczak K. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2016.
Siadkowski A. K., Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2015.
Szczucki J, Gąsior M., Zając G., Szczelina M., Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Skrypt dydaktyczny, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.


Akty prawne:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. 1991, Nr 88, poz. 400)
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2002, Nr 130, poz. 1112).
Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.U. 1959, Nr 35, poz. 212 ze zm.)
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. UE L 44 z 14.02.2014 r.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz.U. 2013, poz. 487).
Załączniki do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym
Załącznik 14, Tom I, Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie piąte, 2009 (Dz. Urz. ULC z 2011 r. Nr 4, poz. 4.)

Inne dokumenty:
Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents Worldwide Operations 1959–2017, dokument elektroniczny [dostęp: 12-04-2019].
Doc 9137-AN/898 Podręcznik służb lotniskowych Część 7 Planowanie działań w sytuacjach zagrożenia w porcie lotniczym, „Wytyczne nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Między-narodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9137-AN/898 Część 1 i 7” (Dz. Urz. ULC z 2016 r. poz. 76)
Łatwo dostępne przepisy dla lotnisk (Rozporządzenie (UE) nr 139/2014) wersja w języku polskim opublikowana na podstawie dokumentu EASA: Easy Acces Rules For Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014), EASA maj 2019, dokument elektroniczny [dostęp:12-05-2019].


Netografia:
 http://www.boeing.com
 http://www.isip.sejm.gov.pl
 http://www.rjp.pan.pl
 http://www.ulc.gov.pl

 

Drukuj