Karnoprawna regulacja bezpieczeństwa publicznego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1805

Karnoprawna regulacja bezpieczeństwa publicznego

Criminal law regulations of public safety

ARTUR SPIRKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.004

Streszczenie:
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu są głównie przestępstwami z narażenia dobra. Przedmiotem ochrony jest życie ludzkie, zdrowie wielu osób czy mienie w wielkich rozmiarach. Do najczęściej popełnianych przestępstw z katalogu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu należy spowodowanie pożaru i sprowadzenie niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego wyżej wymienionym dobrom. Rośnie tendencja orzekania kar nieizolacyjnych . Nadchodzące zmiany ustawodawcze mają podnieść wysokość kar dla tej grupy przestępstw.

Abstract:
Crimes against public safety are mainly crimes involving exposure to danger. The subject of protection is human life, health of many people or property of large sizes. One of the most common crimes against public safety is causing a fire and bringing the danger of an event threatening the above-mentioned goods. The trend of adjudicating non-custodial penalties is growing. The upcoming legislative changes are expected to raise the penalties for this category of crimes.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo publiczne, przestępstwo, prawo karne

Keywords:
public safety, crime, criminal law

Pełny tekst:
PDF – 54-64

Bibliografia:

Filar M. (red.), Kodeks karny, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.
Gardocki (red.), System Prawa Karnego Tom 8 Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.
Gardocki L., Prawo karne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017.
Grześkowiak A., Wiak K.(red.) Kodeks karny. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.
Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017.
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.
Lis W. (red.) Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu, Wyd. KUL, Lublin 2017.
Marek A., Konarska-Wrzosek V., Prawo karne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 3451).
„Skazania prawomocne z oskarżenia publicznego – dorośli – wg rodzajów przestępstw i wymiaru kary w l. 2008–2018”, Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, Internet [dostęp: 09-07-2020].
Stefański R., Kodeks karny. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.
The government bill amending the Act – The Penal Code and certain other acts (Parliamentary Print No. 3451).
Wąsek A., Zawłocki R.(red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
Wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Internet [dostęp: 9-07-2020].
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1992 r., III KRN 189/92, Lex nr 162227.
Zoll A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. II, Wyd. „Zakamycze”, Kraków 2006.


Akty prawne:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950).

 

 

Drukuj