Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1893

Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej

Safety education in the field of first aid for 8th grade students of primary school

MICHAŁ MIKULSKI

Szkoła Podstawowa ńr 100 im. płk. Frańcesco Nullo w Warszawie

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.002

Streszczenie:

Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII szkoły podstawowej w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest tematem nowatorskim i ważnym dla naszego społeczeństwa. W wieku dorastania uczeń zdobywa wiedzę, rozwija swoje umiejętności i uczy się współ­pracować zespołowo. Podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzie­lania pierwszej pomocy należy pamiętać o dostosowaniu poziomu nauczania z tego zakresu do potrzeb i możliwości uczniów. Celem przeprowadzonych zajęć prak­tycznych zaw­sze powinno być utrwalenie schematów postępowania z pierwszej po­mo­cy. Przedmio­tem obserwacji uczestniczącej były zastosowane ćwiczenia prak­tycz­ne dla uczniów z klasy VIII szkoły podstawowej. Wyniki przeprowadzonych zajęć po­kazały zaangażo­wanie, rozwijanie umiejętności i skuteczności uczniów w zakresie udzie­lania pierwszej pomocy.

Abstract:
Safety education in the 8th grade of primary school in the field of first aid is an innova­tive and important subject for our society. Adolescent pupils acquire knowledge, de­velop skills and learn to collaborate in a team. While conducting educational classes in the field of first aid it is important to remember to adjust the level of teaching to the needs and abilities of the students. The aim of practical classes should always be to consolidate the protocols of first aid treatment. The subject of participant observation were practical exercises for pupils from the 8th grade of primary school. The results of the classes showed the pupils’ involvement and skill development as well as effective­ness in the field of first aid.

Słowa kluczowe:
defibrylator treningowy AED, konkursy z pierwszej pomocy, scena­riusz zajęć z pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy, fantom

Keywords:
AED training defibrillator, first aid competitions, first aid class scenario, first aid educational activities, phantom

Pełny tekst:
PDF – 10-25

Bibliografia:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. z późn. zm. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410).
Chomoncik M., Cisoń-Apanasewicz U., Kuchnia P., Nitecki J., Pomoc przed¬szpi-tal¬na. Scenariusze ćwiczeń, wyd. I, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, War¬sza-wa 2018.
Mikołajczak A., Pierwsza pomoc. Ilustrowany poradnik, Wyd. Publicat S.A., Poz-nań 2019.
Mikulski M., Edukacja dla bezpieczeństwa uczniów w wieku wczesnoszkolnym w zakresie udzielania pierwszej pomocy, [w:] J. Wojciechowski (red.) Stra-tegia Bezpieczeństwa Narodowego w ujęciu interdyscyplinarnym, t. II, Wydawnictwo PWSZ we Włocławku, Włocławek 2018.
Kubiak K., Mickiewicz P. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Przewodnik dla nauczycieli, wyd. II uzupełnione, Wyd. Akademickie AMW, Gdynia 2017.
Ropski J., Jak przygotować się do lekcji? Edukacja dla bezpieczeństwa. Poradnik metodyczny dla nauczycieli i studentów, Wyd. AWF Katowice, Katowice 2012.
Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa dla klas VIII, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356.
Słoma J., Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2017.

Netografia:
Oficjalna strona internetowa Polskiej Rady Resuscytacji, wytyczne 2015 http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf [dostęp: 30-05-2020].
http://scholaris.pl/resources/run/id/54682 [dostęp 30-05-2020].
https://www.facebook.com/1368338936540495/photos/a.1651737201533999/2763685773672464/?type=3&theater [dostęp 31-05-2020].
https://www.facebook.com/turniejpierwszapomoc/photos/a.2419340448127403/2419367748124673/?type=3&theater [dostęp 31-05-2020].

Drukuj