Satysfakcja z życia w grupie młodzieży przez pryzmat zaburzeń w zakresie masy ciała

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2010

Satysfakcja z życia w grupie młodzieży przez pryzmat zaburzeń w zakresie masy ciała

Satisfaction with life in the youth group through the prism of disorders in terms of body weight

DOROTA KOCHMAN, DANUTA WOJCIECHOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.010

ISSN:2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. W ostatnich latach można zauważyć skłonność do występowania zaburzeń masy ciała, w śród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Można stwierdzić że jest to zjawisko nasilające się z roku na rok. Jednym z czynników sprzyjających jest ciągłe spędzanie czasu przy komputerze czy też komórce, co prowadzi do powstawania nadmiaru masy ciała. Drugi czynnik to dążenie do doskonałości, na skutek propagowania w mediach zbyt idealnego wyglądu, przez to dzieci i młodzież doprowadzają się do niedoboru masy ciała. Obydwa te zachowania bardzo często prowadzą do poważnych zaburzeń zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.
Cel pracy. Celem pracy jest analiza zadowolenia z życia młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami w zakresie masy ciała.
Materiały i metody. W pracy do przeprowadzenia badania użyto kwestionariusza ankiety KIDSCREEN- 27 dla dzieci i młodych ludzi- wersja dla dzieci 8-18 lat. Bada on poziom satysfakcji z życia w 5 wymiarach: Aktywność fizyczna, samopoczucie psychiczne, rodzina i wolny czas, relacje z rówieśnikami, oraz relacje w środowisku szkolnym. W Badaniu brało udział 100 dzieci w wieku 14-18 lat.
Wyniki. W wymiarze samopoczucia fizycznego, najwyższe wyniki uzyskali badani z nadwagą i otyłością. W samopoczuciu psychicznym najwyższe z otyłością i niedowagą. W niezależności i relacjach z rodzicami oraz środowisku szkolnym najwyższe wyniki badani z niedowagą. Wsparcie społeczne i koledzy najwyższe wyniki uzyskali, badani z nadwagą i otyłością. W środowisku szkolnym najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z niedowagą. Najniższe wyniki w samopoczuciu fizycznym, samopoczuciu psychicznym i wsparciu społecznym badani z wartością prawidłową BMI. W niezależności i relacjach z rodzicami oraz środowisku szkolnym badani z otyłością uzyskali najniższe wyniki.
Wnioski. Zarówno badani z niedowagą jak i nadwagą i otyłością, na podstawie wyników przeprowadzonych badań propagują zadowolenie z życia i środowiska w którym funkcjonują.

Abstract:
Admission. In recent years can be seen propensity for weight disorders among school children and adolescents. It can be said that this phenomenon is intensifying from year to year. One such phenomenon is the constant spending time on the computer or mobile phone which leads to uprising excessive body weight. The second is the pursuit of excellence as a result of promoting too perfect appearance in the media through it children and adolescents lead to weight deficiency. Both of these behaviours very often cause serious physical and mental health disorders.
Aim. Thesis purpose is analysis of life satisfaction of schoolchildren with disorders in terms of body weight.
Material and method. In thesis to conduct the study was used survey questionnaire KIDSCREEN- 27 for children and young people- version for children’s 8-18 years old. It examines the level of satisfaction with life in five dimension: physical activity, mental well-being, family and free time, peer relationships and relations in the school environment. In the study took part 100 children in 14-18 years old.
Results. In terms of physical well-being, highest scores were obtained subjects by overweight and obese. In mental well-being the highest with obesity and underweight. In independence and relationships with parents and the school environment, the highest results subjects with underweight. Social support and friends the highest results obtained, subjects with overweight and obesity. In the school environment got the highest score students with underweight. The lowest results in physical well-being, psychological well-being and social support subjects with correct BMI value. independence and relationships with parents and the school environment subjects with obesity obtained the lowest results.
Conclusions. Both subjects with underweight and overweight and obesity, based on the results of the conducted research, promote satisfaction with the life and environment in which they operate.

Słowa kluczowe:
anoreksja, bulimia, otyłość, nadwaga, niedowaga, satysfakcja

Keywords:
anorexia, bulimia, obesity, overweight, underweight, satisfaction

Pełny tekst:
PDF -76-102

Bibliografia/Bibliography:
1.Kaczmarski M., Piskorz – Ogórek K. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. HELP MED. Kraków 2014;439 – 454.
2.Kędra E., Pietras J. Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(3):530-534.
3.Wiśniewska L. A., Celińska- Miszczuk A. Oblicza otyłości. Copyring Difin.SA Warszawa 2013;23-26.
4.Nitsch K., Jabłoński M., Sarnochowiec J., Kurpisz J. Zaburzenia pod postacią somatyczną: problematyczne zjawisko – problematyczna diagnoza. Via Medica 2015; 77-84.
5.Denis A. Zagrożenia zdrowia publicznego -Zdrowie człowieka a środowisko ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2015;80-109.
6.Tokarski Z. Zagrożenia zdrowia publicznego, rola edukacji w prewencji chorób. Wolters Kluwer warszawa 2016;16-29.
7.Sarzała D. Anoreksja jako zagrożenie dla zdrowia oraz społecznego funkcjonowania człowieka w kontekście etiologii profilaktyki. Kwartalnik naukowy - W trosce o zdrowie 2017;4(32):297-311.
8.Bertrandt K. Samoocena a jakość życia i występowanie objawów depresyjnych u osób z nadwagą i otyłością w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała. Probl Hig Epidemiol Warszawa 2011;783-787.
9.Jóźwiak S. Otyłość dzieci i młodzieży. PZWL Warszawa 2011; 10-113
10.Sola M., Gajewska E., Manikowski W. Wpływ otyłości na jakość życia związaną ze stanem zdrowia wśród dziewcząt i chłopców. Nowiny Lekarskie 2012;81,4: 321-329.
11.Płatek-Kępińska A., Legwant-Wójcicka M. Występowanie niedowagi, nadwagi oraz otyłości wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie regionu staszowskiego. czasopismologistyka. pl.

 

Drukuj