Ocena jakości życia seniorów z otyłością przebywających w środowisku domowym

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3081

Ocena jakości życia seniorów z otyłością przebywających w środowisku domowym

Assessment of the quality of life of obese seniors staying in the home environment

MARIOLA RYBKA , IWONA KAWCZYŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.008

ISSN:2451-1846

Streszczenie
Wstęp. Jakość życia to pojęcie trudne do zdefiniowania, ponieważ stanowi odniesienie do subiektywnego odczucia zadowolenia, na które ma wpływ wiele czynników min. otyłość.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu otyłości na jakość życia seniorów po 65 roku życia przebywających w środowisku domowym.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku. W badaniu udział wzięło 100 osób w wieku 65 lat i powyżej przebywający w środowisku domowym. Badania przeprowadzono w oparciu o anonimowy kwestionariusz konstrukcji własnej oraz ankietę WHOQOL – BREF.
Wyniki. W przeprowadzonych badaniach najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 65-70 lat, co czwarta osoba była w wieku 71-75 lat. Wśród badanej grupy 32% respondentów ma nadwagę, 28% respondentów ma otyłość I stopnia, 7% otyłość II stopnia. Z badań wynika, że ¾ badanych posiadała nadwagę lub otyłość. Respondenci z otyłością II stopnia wskazują na niski poziom zadowolenia ze swojego stanu zdrowia.
Wnioski. Jakość życia seniorów przebywających w środowisku domowym jest przeciętna, ale skala problemu otyłości obliczona na podstawie BMI jest wysoka. Uzyskane wyniki potwierdzają, że nadwaga i otyłość w dużym stopniu dotyczy populacji osób ≥65 lat.

Summary
Admission. Quality of life is a difficult concept to define because it is reference to the subjective feeling of satisfaction that is influenced by many factors, including obesity.
Aim. The aim of the study was to assess the impact of obesity on the quality of life of seniors over 65 living in the home environment.
Material and methods. The research was conducted among students of the University of the Third Age in Włocławek. The study included 100 people aged 65 and over living in a home environment. The research was conducted on the basis of an anonymous proprietary questionnaire and the WHOQOL - BREF survey.
Results. In the conducted research, the most numerous group were people aged 65-70, every fourth person was aged 71-75. Among the surveyed group, 32% of the respondents are overweight, 28% of the respondents are obese I degree, 7% obese II degree. The research shows that of the respondents were overweight or obese. Respondents with 2nd degree obesity indicate a low level of satisfaction with their health condition.
Conclusions. The quality of life of seniors staying in the home environment is average, but the scale of the obesity problem calculated on the basis of BMI is high. The obtained results confirm that overweight and obesity largely affects the population of people ≥65 years old.
Conclusions. The comprehensive care provided by medical staff has significantly improved the patient's well-being, but all activities should be continued so that the patient can recover fully.

Słowa kluczowe:
senior, otyłość, nadwaga , BMI, jakość życia

Keywords:
senior, obesity, overweight, BMI, quality of life

Pełny tekst:

PDF – 45-59
Bibliografia/Bibliography:
1.Mulawka P., Dereziński T., Jaroszyński A.J., Wolf J. Rozpowszechnienie otyłości u osób w podeszłym wieku. Forum Medycyny Rodzinnej. 2015;9(2):88-90.
2.Duda B. Aktywność i sprawność fizyczna osób w wieku 60-69 lat. Medycyna sportowa 2008;6:379-384.
3.Pupek- Musialik D. ABC otyłości. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009:1-2.
4.Jurkowska G., Łagoda K. Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011;598-599.
5.Jarosz M., Kłosiewicz -Latoszek L. Otyłość. Zapobieganie i leczenie. Porady lekarzy i dietetyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009:9-52.
6.Tatoń J., Czech A., Bernas M. Otyłość zespół metaboliczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007:265-365.
7.Wąsowski M., Walicka M., Marcinowska - Suchowierska E. Obesity-definition, epidemiology, pathogenesis. Postępy Nauk Medycznych. 2013;(4):301-306.
8.Kotwas M., Mazurek A., Wrońska A., Kmieć Z. Patogeneza i leczenie otyłości. Forum Medycyny Rodzinnej 2008;2(6):435-444.
9.Wieczorowska – Tobis K., Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015:307-310.
10.Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.A. Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013:81.
11.Łuszczyńska A. Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007:52-59.
12.Olszanecka- Glinianowicz M. Otyłość. Praktyczny podręcznik kliniczny. Wydawnictwo medipage. Warszawa 2017:75.
13.Owczarek K., Łazarewicz M.A. Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość. Wolters Kluwer. Warszawa 2018:135-137.
14.Muszalik M., Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., i wsp. Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjodemograficznych. Problemy higieniczno-epidemiologiczne 2013;94(3):509-513.
15.Uchmanowicz I., Rosińczuk J. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 6. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2019:297.
16.Fidecki W., Kulina D.,Kuszplak K. Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku. [w:] Opieka długoterminowa w chorobach przewlekłych perspektywy i wyzwania. Red. Antczak –Komoterska., Haor B. i wsp. Wydawnictwo PWSZ, Włocławek 2018: 274-276.
17.Sierakowska M., Matys A., Kosir A.,Ołtarzeska B., Kita J.,Sierakowski S., Krajewska-Kułak E. Ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia 2006;44,6:298-303.
18.Wasiluk A., Saczuk J., Szyszka P., Chazan Z. Nadwaga i otyłość w populacji 60-letnich i starszych mieszkańców Białej Podlaskiej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015;21(2):227-232.
19.Brończyk – Puzoń A., Bieniek J. Żywienie osób starszych na podstawie nowelizacji norm żywienia Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji polskiej z 2012 roku. Nowa Medycyna 2013;4:151-155.
20.Ożga E., Małgorzewicz S.Ocena stanu odżywienia osób starszych. Geriatria, 2013;7:98-103.
21.Lejzerowicz – Zajączkowska B., Hajduk P. Aktywność fizyczna osób starszych jako działalność edukacyjno – interwencyjna, 2017;26 (4):109-121.
22.Gnacińska – Szymańska M., Dardzińska J.A., Majkowicz M., Małgorzewicz S. Ocena jakość życia osób z nadmierną masą ciała za pomocą formularza WHOQOL – BREF. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2012;8(4):136-142.
23.Salwach – Kuberska D., Obara – Gołębiowska M. Wpływ oddziaływań interdyscyplinarnych na poziom jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia osób otyłych 2017;7(6):173–189.
24.Wajszczyk B., Chabros E., Charzewska J., Chwojnowska Z. Otyłość, a styl życia kobiet w starszym wieku. Postępy Nauk Medycznych. Wydawnictwo Borgis 2011;9:739-744.
25.Bobiatyńska E. W sojuszu na rzecz przewlekle chorych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2001;3:17-18.

Drukuj