Ocena jakości życia chorych z niewydolnością serca

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 4168

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

Assessment of the quality of life of patients with heart failure

BEATA CZEKIERDA, GRAŻYNA CHOJNACKA-KOWALEWSKA

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.007

Streszczenie:
Wstęp. Niewydolność serca jest stanem patologicznym, o niepomyślnym rokowaniu, spowodowanym nie tylko chorobami serca, uznawana jest także jako etap finalny różnych chorób. Starość sama w sobie powoduje naturalne zmiany przyczyniające się do zmniejszonej wydolności serca. Pomimo nowatorskich metod leczenie liczba tych chorych gwałtownie rośnie. Eksperci prognozują, że jedna osoba z pięciu w jakimś momencie swojego życia zamanifestuje objawy niewydolności serca, więc postrzegana jest jako epidemia XXI wieku z komponentą nie tylko zdrowotną ale ekonomiczną. Poważnym problemem są rehospitalizacje z powodu zaostrzeń choroby, a każda kolejna pogarsza jakość życia tych chorych do opieki paliatywnej włącznie.
Cel. Celem tej pracy była ocena jakości życia chorych z niewydolnością serca w oddziale kardiologii i wewnętrznym II Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz spółki z o.o. MEDICORPLUS Kardiolodzy we Włocławku
Metody i materiał. W badaniu uczestniczyło 105 osób z niewydolnością serca i przeprowadzono je za pomocą sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano standaryzowany kwestionariusz, w polskiej wersji językowej, dotyczący zdrowia EQ-5D-3L oraz kwestionariusz konstrukcji własnej obejmujący charakterystykę socjodemograficzną grupy badawczej oraz pytania umożliwiające ocenę zachowań zdrowotnych i analizę chęci poprawy jakości życia respondentów. Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej.
Wyniki. Ilość hospitalizacji istotnie statystycznie koreluje z wybranymi parametrami jakości życia pacjentów z niewydolnością serca, a więc potwierdziło hipotezę badania. Badanie nie wykazało istotnego związku pomiędzy systematycznym stosowaniem leków a liczbą hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca, więc zaprzeczyło postawionej hipotezie badania. Badanie nie wykazało istotnego statystycznie związku pomiędzy zmniejszoną liczbą pobytów w szpitalu a wystarczającą wiedzą na temat niewydolności serca i właściwymi zachowaniami zdrowotnymi.
Wnioski. Aż 75% chorych z niewydolnością serca wykazała duże zainteresowanie działalnością instytucji medycznych, stowarzyszeń działających na rzecz tych chorych w celu poprawy jakości życia oraz porad pielęgniarskich, co potwierdza postawioną hipotezę badawczą.

Summary:
Introduction. Heart failure is a pathological condition with a poor prognosis, caused not only by heart disease, but it is also considered as the final stage of various diseases. An elderly causes natural changes that contribute to reduced heart performance. Despite the innovative methods of treatment, the number of these patients is growing rapidly. Experts predict that one out of five people will manifest symptoms of heart failure at some point in their lives, so heart failure should be perceived as a 21st century's epidemic with a component not only health but also economic. Rehospitalisation’s due to exacerbations of the disease are a serious problem, and each subsequent one worsens the quality of life of these patients, including palliative care.
Aim. The aim of this study was to assess the quality of life of patients with heart failure in the cardiology ward and second internal department of the Provincial Specialist Hospital in Włocławek and the health clinic MEDICOR PLUS – Cardiologists in Włocławek.
Material and methods. 105 patients with heart failure participated in the study and it was carried out by means of a diagnostic survey. As a research tool, a standardized questionnaire was used, in the Polish language version, concerning health EQ-5D-3L and a self- constructions questionnaire covering sociodemographic characteristics of the research group and questions enabling the assessment of health behaviour and analysis of the willingness to improve the respondents quality of life. The obtained data were subjected to statistical analysis.
Results. There hospitalization number significantly correlate with the quality of life parameters, which support the thesis of the study. The study did not show a significant relationship between the compliance and hospitalizations due to exacerbation of heart failure, which does not support the thesis of the study. The study did not show a statistically significant relationship between the reduced number of hospitalizations and knowledge about heart failure and proper health behaviours.
Conclusions. As many as 75% of the patients with heart failure show high interest in the medical institution's activities, associations working for the quality of life improvement and the nurse advices, which support the thesis of the study.

Słowa kluczowe:
niewydolność serca, jakość życia, ocena, epidemia, rehospitalizacja, chęć poprawy jakości życia, zdrowe zachowania, wiedza

Key words:
heart failure, quality of life, rating, epidemic, rehospitalisation’s, willingness to improve the quality of life, healthy behaviour, knowledge

Pełny tekst:
PDF -9-44

Bibliografia/Bibliography:
1.Ponikowski P., Adrian A. Voors Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego do spraw diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca. Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku. Kardiologia Polska 2016;10:1044-1048,1108-1109.
2.Litwiński P., Kuśmierczyk M. Skrajna niewydolność serca – punkt widzenia kardiochirurga. Kardiologia po dyplomie 2018;17,5:41.
3.Hoffman P., Straburzyńska – Migaj E. Niewydolność serca w Polsce – raport 2016 – Materiały informacyjne Sekcji Niewydolności Serca. Health Policy Partnership NOVARTIS FARMACEUTICALS 2018:4-6.
4.Cleland J.G.F. Heart failure: A medical Hydra. Lancet 1998;352:1-2.
5.Kowara M., Grabowski M. Przewlekła niewydolność serca – przyczyny, rozpoznanie i leczenie. Kardiologia po Dyplomie, 2018;17,3:73-74.
6.Imiela T., Budaj A. Znaczenie chorób towarzyszących i zespołu kruchości u chorych w podeszłym wieku z niewydolnością serca. Postępy Nauk Medycznych. 2015, XXVIII,11B:26-28.
7.Kalowski M., Urbanek I. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w niewydolności serca 2016 –omówienie najważniejszych zaleceń. Kardiologia po dyplomie. 2017;16,5-6:18-20.
8.Nessler J., Nessler B. Pacjent z zaostrzeniem niewydolności serca – praktyczne wskazówki postępowania w okresie około wypisowym. Choroby Serca i Naczyń. 2016;13,2:77.
9.Sobański P., Stec S. Niewydolność serca jako cel dla medycyny paliatywnej. Medycyna Paliatywna w Praktyce.2010,4,4:169.
10.Kloch M. Niewydolność serca - problem zdrowotny i społeczno– ekonomiczny. Praca Poglądowa. Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Kraków 2018:602-604.
11.Wysokiński M., Dmowska P. Zachowania zdrowotne a akceptacja choroby osób w podeszłym wieku. Geriatria, 2019;13:79-81.
12.Mamas A.: Do patients have worse outcommes In heart failure than In carcer? A primery care- based kohort study with 10 –year fallow – up in Scotland. Europen Juornal of Heart Failure 2017;9:1095-1104.
13.Mościcka S., Wójcik L. D. Jakość życia w chorobie niedokrwiennej serca. Choroby Serca i Naczyń 2015;12,5:282-288.
14.Łagoda K., Bachórzewska – Gajewska H. Jakość życia w wybranych chorobach układu sercowo – naczyniowego. Jakość życia w naukach medycznych i społecznych Tom I, Białystok 2017:87.
15.Marcinkiewicz – Siemion M., Kamiński K. A. Rehospitalizacje w niewydolności serca z upośledzoną funkcją lewej komory - strategie zapobiegania. Choroby Serca i Naczyń. 2016;13,5:323-328.
16.Tymińska A., Kapłon- Cieślicka A.: Niewydolność serca – nowe biomarkery na horyzoncie? Varia Medica 2019;3,1:40.
17.GOV. PL. Strona Ministerstwa Zdrowia, 06.12.2019. godz.22:28 https://www.gov.pl/web/zdrowie/minister-zdrowia-zainaugurowal-pilotaz-kompleksowej-opieki-nad-osobami-z-niewydolnoscia-serca-kons
18.Nessler J., Zalewski J. Projekt kompleksowej opieki nad chorymi z niewydolnością serca (KONS). Kardiologia Inwazyjna 2018;6,13:10-16.
19.Kaszuba D., Nowicka A. Pielęgniarstwo Kardiologiczne - Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011;80 -82:183 -185, 190-193.
20.Kolasa J., Maciejewski C. Rola edukacji zdrowotnej u chorych z niewydolnością serca. Folia Cardiologica 2019;14,3:252-256.
21.Lenartowicz H., Kózka M. Metodologia badań w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studentów medycznych. PZWL Warszawa 2010:87-99.
22.Lesińska –Sawicka M. Badania naukowe w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia. Przewodnik dla studentów. PWSZ Piła IBSEN, 2017:34 -37.
23.Petryszyn P., Kempa K. Użyteczność stanów zdrowia EQ-D5 oceniane z zastosowaniem metod bezpośrednich przez studentów V roku farmacji UM we Wrocławiu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2015;3(44):171.
24.Głowacka M. Roszak A. Jakość życia seniorów na przykładzie chorych z zaostrzeniem niewydolności serca i chorych na cukrzycę. Geriatria 2017:173.
25.Jankowska-Polańska B. Uchmanowicz I. Stosowanie się do zaleceń terapeutycznych w niewydolności serca. Choroby serca i naczyń 2016; 13,3,228-229.
26.Lelonek M. Niewydolność serca-okres około wypisowy kluczowym elementem postępowania. Folia Cardiologica 2018:373-375.
27.Piejko L., Nowak Z. Wybrane zachowania zdrowotne a jakość diety pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca i po przebytym zawale serca. Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2017;59:35.
28.Zielińska D., Rynkiewicz A. Wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność fizyczną i jakość życia chorych z upośledzoną czynnością lewej komory. Folia Cardiologica 2006;13,3:214-215.
29.Cieślik B.: Udział pacjentów w rehabilitacji kardiologicznej i formach aktywności fizycznej –przegląd piśmiennictwa. Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna 2017 23,2, 129.

Drukuj