Opieka pielęgniarska nad pacjentką w przebiegu anoreksji z wykorzystaniem ICNP®

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3436

Opieka pielęgniarska nad pacjentką w przebiegu anoreksji z wykorzystaniem ICNP®

Nursing care of patient in the course of anorexia with the ICNP ® application

KAROLINA CIECHANOWSKA, KAROLINA KRAJEWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.005

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Anoreksja jest chorobą, na którą cierpi coraz więcej osób, dotyka ona znacznie więcej kobiet i dziewczynek niż mężczyzn oraz chłopców. Chorobę w większości przypadków stwierdza się między 14 a 18 rokiem życia. Osoby chorujące na jadłowstręt psychiczny nagle, nadmiernie rozpoczynają odchudzanie poprzez spożywanie posiłków w niewielkich porcjach o niskiej kaloryczności. Poza nadmierną utratą masy ciała może dojść do niebezpiecznych zaburzeń hormonalnych w organizmie. Poprzez prowadzenie działań mających na celu kreowanie prawidłowego zdrowia psychospołecznego możliwe jest uniknięcie wzrostu zachorowań na anoreksję.
Cel pracy. Celem pracy jest zastosowanie odpowiednich działań pielęgniarskich wobec pacjentki z anoreksją, przebywającą w oddziale psychiatrycznym.
Prezentacja przypadku. Pacjentka, lat 20, przebywająca w oddziale psychiatrycznym, uskarża się na odczuwanie silnego lęku spowodowanego obawą przed zwiększeniem masy ciała. Unika obserwowania siebie w lustrze. Poprzez długotrwałe zażywanie środków przeczyszczających doszło do znacznego odwodnienia organizmu. Chora wymaga edukacji dotyczącej choroby oraz pomocy w czynnościach samoopielęgnacyjnych. Według przeprowadzonego wywiadu pacjentkę pierwszy raz dotknęły tego typu objawy.
Wnioski. Całościowa opieka zapewniona ze strony personelu medycznego znacznie poprawiła samopoczucie pacjentki, jednak wszystkie działania należy kontynuować, by pacjentka mogła w pełni wyzdrowieć.

Abstract:
Introduction. Anorexia is a disease that affects more and more people, it ffects many more women and girls than men and boys. In most cases, the disease is diagnosed between 14 and 18 years of age. People with anorexia nervosa suddenly and excessively start losing weight by eating meals in mall, low-calorie portions. In addition to excessive weight loss, there may be dangerous hormonal disorders in the body. By conducting activities aimed at creating proper psychosocial health, it is possible to avoid an increase in the incidence of anorexia.
Aim of the study. The purpose of the work is to apply appropriate nursing activities to a patient with anorexia in a psychiatric ward.
Case study. A 20-year-old patient in a psychiatric ward complains of feeling strong anxiety due to fear of weight gain. He avoids watching himself in the mirror. Significant dehydration of the body occurred through prolonged use of laxatives. The patient requires education regarding the disease and help in self-care activities. According to the interview, the patient was affected by this type of symptoms for the first time.
Conclusions. The comprehensive care provided by medical staff has significantly improved the patient's well-being, but all activities should be continued so that the patient can recover fully.

Słowa kluczowe:
anoreksja, proces pielęgnowania, ICNP®

Keywords:
anorexia, nursing process, ICNP®

Pełny tekst:
PDF – 96-113

Bibliografia/Bibliography:
1.Starzomska M. Anoreksja. Oficyna Wydawnicza IMPULS. Kraków 2006: 13-15.
2.Kotwas A. i wsp. Występowanie zaburzeń odżywiania wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Psychiatria Polska nr 127. Szczecin 2017:2.
3.https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/75618,zaburzenia-odzywiania, dostęp dnia 8.04.2020r.
4.Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010:160-161.
5.Kózka M., Płaszewska-Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015:91,118-119,170-171,253,264-265.
6.Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2017:175,178,313-314.
7.Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów medycznych. TOM 1 i 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010: 888.
8.Pawlaczyk B. Zarys pediatrii. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005:120-124.
9.Gawlowski K. Udział pielęgniarki w kompleksowym leczeniu jadłowstrętu psychicznego pacjenta hospitalizowanego. Puls Uczelni. Opole 2012;(4):17-21.

 

Drukuj