Analiza wybranych czynników mających wpływ na postępowanie rodziców dzieci do 5 roku życia w przypadku wystąpienia gorączki

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3053

Analiza wybranych czynników mających wpływ na postępowanie rodziców dzieci do 5 roku życia w przypadku wystąpienia gorączki

Analysis of chosen factors affecting proceedings of parents of five years old children in case of fever

DOROTA KOCHMAN, JOLANTA JAGIEŁA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.004

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Pojawienie się gorączki u dziecka jest w ocenie rodziców bardzo niepokojącym stanem klinicznym. Występuje on dość powszechnie w populacji pediatrycznej a wiedza dotycząca postępowania przeciwgorączkowego jest ciągle popularyzowana wśród rodziców przez personel medyczny.
Cel. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na istniejący niewątpliwie problem braku podejmowania odważnych decyzji przez rodziców w stosunku do własnego, chorego dziecka.
Materiał i metody. W niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przy zastosowaniu techniki ankietowania. Jako narzędzie badawcze do przeprowadzenia badań ankietowych służyła ankieta własnej konstrukcji. W części badania wykorzystano sumaryczną skalę oceny wiedzy rodziców według własnej konstrukcji. Ankietowaną grupę stanowiło 105 osób, rodzice dzieci do 5 roku życia, które były hospitalizowane w Oddziałach Dziecięcych z powodu gorączki lub diagnozowane z tego powodu.
Wyniki. Uzyskane wyniki badań własnych potwierdzają modyfikujący wpływ czynników demograficznych na postępowanie przeciwgorączkowe rodziców dzieci do 5 roku życia. Rodzice posiadają niewystarczającą wiedzę na temat gorączki, interpretacji jej parametrów i sposobów jej obniżenia. Jednocześnie posiadają wiedzę na temat zagrożeń wynikających z niebezpieczeństwa wysokiej gorączki. Ponad 50% rodziców czerpie wiedzę na analizowany temat z innych źródeł jakimi są rodzina, znajomi, fora internetowe i nieprofesjonalne media. Fachowy personel medyczny jest źródłem wiedzy w 48,57% wszystkich ankietowanych. Rodzice i opiekunowie doceniają informacje na temat gorączki przekazywane przez lekarzy i pielęgniarki. Wysoko oceniają poziom i jakość tej wiedzy.
Wnioski. Rola pielęgniarki w edukacji rodziców o gorączce i postępowaniu w przypadku jej pojawienia się jest znacząca. Pielęgniarki są źródłem informacji, ale w różnym stopniu wg rodziców przekazują niezbędną wiedzę. Personel medyczny jest współodpowiedzialny za pogłębianie wiedzy rodziców.

Abstract:
Introduction. Children’s fever occurring is in parents’ opinion a very worrying clinical state. Its appearance is quite common in paediatric population and the knowledge about dealing with the anti-fever issues is still popularised among parents by medical staff.
Aim. The thesis aims to pay attention to the present problem of not taking brave decisions by parents when it concerns their sick child.
Material and methods. In this thesis, a way of diagnostics survey with a technique of polling was applied. A self-made questionnaire was used as the research tool. In the part related to the research, the aggregate scale of parents’ knowledge evaluation according to the very own structure. The group consisted of 105 people, the parents of children up to five years old.
Results. The results confirm the influence of demographic factors on the treatments by the parents when it comes to their children up to five years old. The parents do not have enough knowledge about fever, understanding its parameters and ways of reducing it. At once, they do have knowledge about the risks arising from the hazard of a high fever. More than 50% of parents get information about the subject from numerous sources such as family, friends, the Internet and unprofessional media. Professional medical staff is the source of knowledge for 48,57% of people. The parents and caretakers recognise information about fever forwarded by doctors and nurses. They rate the level and the quality of that knowledge very high.
Conclusion. The role of a nurse in parents’ education about fever and dealing with it when it appears is significant. Nurses are the source of information, but they forward their knowledge in different degrees, according to parents. Medical staff is co-responsible for deepening parents’ knowledge.

Słowa kluczowe:
dziecko, gorączka, rodzice, wiedza, drgawki gorączkowe, postępowanie

Keywords:
child, fever, parents, knowledge, febrile convulsions, proceedings

Pełny tekst:
PDF – 72-94

Bibliografia/Bibliography:
1.Łoś – Rycharska E., Sterkowicz A. i wsp. Wpływ doświadczeń własnych, czynników demograficznych oraz wykształcenia rodziców na prawidłowość interpretacji temperatury ciała u dziecka. Pediatria Polska, 2015;9:32-38.
2.Łoś – Rycharska E., Sterkowicz A. i wsp. Źródła wiedzy o postępowaniu przeciwgorączkowym u rodziców. Pediatria Polska. 2015;90:113-118.
3.Jackowska T., Sapała – Smoczyńska A. i wsp. Wiedza rodziców o gorączce i o zasadach postępowania w przypadku jej wystąpienia u dzieci do 12 roku życia. Postępy Nauk Medycznych. 2014;9:633-341.
4.Czerwionka – Szaflarska M., Łoś – Rycharska E. Gorączka u dzieci: codzienna praktyka a zalecenia, z uwzględnieniem postępowania w sytuacjach nagłych i szczególnych. Standardy Medyczne/Pediatria. 2015, t.12.
5.Łoś – Rycharska E., Sterkowicz A. i wsp. Farmakoterapia gorączki u dzieci, postępowanie rodziców przed uzyskaniem porady lekarskiej. Pediatria Polska. 2015;90:39-47.
6.Łoś – Rycharska E., Sterkowicz A. i wsp. Niefarmakologiczne metody obniżenia ciepłoty ciała u dzieci gorączkujących – analiza postępowania rodziców na podstawie badania ankietowego. Pediatria Polska. 2016;91:122-127.
7.Łoś – Rycharska E., Sterkowicz A. i wsp. Sposoby oceny przez rodziców ciepłoty ciała dzieci. Pediatria Polska. 2014;89:415-422.
8.Łoś – Rycharska E., Sterkowicz A. i wsp. Gorączka u dzieci – decyzje rodziców dotyczące farmakoterapii. Pediatria Polska. 2015;90:402-407.
9.Łoś – Rycharska E., Sterkowicz A. i wsp. Przekonania rodziców dotyczące stosowania antybiotyków w przebiegu gorączki u dziecka oraz pozainfekcyjnych przyczyn gorączki. Pediatria Polska. 2015;90:302-307.
10.Smoleń E., Ksykiewicz – Dorota A. Profesjonalizm pielęgniarek jako element oceny satysfakcji rodziców/opiekunów z opieki pielęgniarskiej. Medycyna Pracy. 2015; 66:549-556.

 

Drukuj